భావయామి గోపాలబాలం మన | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

కూర్పు: శ్రీ అన్నమాచార్యులవారు
రాగం: యమునా కళ్యాణి
తాళం: ఆది

భావయామి గోపాలబాలం మన-
స్సేవితం తత్పదం చింతయేహం సదా ||

కటి ఘటిత మేఖలా ఖచితమణి ఘంటికా-
పటల నినదేన విభ్రాజమానం |
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితేనతం
చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసం ||

నిరతకర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది
సుర నికర భావనా శోభిత పదం |
తిరువేంకటాచల స్థితం అనుపమం హరిం
పరమ పురుషం గోపాలబాలం ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postings :


keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts