Drop Down Menus

Srilalitha Sahasranama Stotram | లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం


లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం బ్రహ్మాండ పురాణంలో 36వ అధ్యాయం "లలితోపాఖ్యానం"లో లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం ఉంది.  బ్రహ్మాండ పురాణంలో అంతర్గతంగా హయగ్రీవునికి, అగస్త్యునికి జరిగిన సంవాదం రూపంలో ఉపస్థితమై ఉంది. లలితా సహస్రనామాన్ని వశిన్యాది వాగ్దేవతలు (వశిని, కామేశ్వరి, అరుణ, విమల, జయిని, మేధిని, సర్వేశ్వరి, కౌలిని అనే ఎనిమిది మంది దేవతలు) దేవి ఆజ్ఞానుసారం దేవిస్తుతికోసం పఠించారని చెప్పబడింది. స్తోత్రంలో దేవి కేశాది పాదవర్ణన ఉంది. ఇందులో అనేక మంత్రాలు, సిద్ధి సాధనాలు, యోగ రహస్యాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయని, విశ్వసిస్తారు.


శ్రీ లలిత సహస్ర నామం పారాయణం చేసేటప్పుడు నామాలను ఇష్టమొచ్చినట్టు చదవడానికి వీలులేదు. నామాలు ఎక్కడ ఆపి చదవాలో నేర్చుకుని చదవాల్సి ఉంటుంది.  శ్రీ లలిత సహస్రం సులువుగా నేర్చుకోవడానికి వీలుగా హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. మీరు యూట్యూబ్ లో చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్రం : 
న్యాసః
ఓం అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య , వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః ,
అనుష్టుప్ ఛందః , శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా  , శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ ,
మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |


ధ్యానమ్

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్

తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||
ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం

సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

పంచపూజాం కుర్యాత్ 
లమిత్యాది పంచపూజాం విభావయేత్ , తద్యథా 
లం - పృథ్వీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి 
హం -  ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి 
యం - వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి 
రం - వహ్నితత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి 
వం -  అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి


శ్రీ లలితా స్తోత్రం ప్రారంభం 

1. ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ

చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా

2. ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా

రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా

3. మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా

నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా

4. చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా

కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా

5. అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా

ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా

6. వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా

వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా

7. నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా

8. కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా

తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా

9. పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః

నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా

10 . శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా

కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా

11. నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ

మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా

12. అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా

కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా

13. కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా

రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా

14. కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ

నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ

15. లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా

స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా

16. అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ

రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా

17. కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా

మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా

18. ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా

గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా 

19 . నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా

పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా

20 . సింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా

మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః

21 . సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా

శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా

22. సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా

చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా

23. మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ

సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ

24. దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా

భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా

25. సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా

26. చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా

గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా

27. కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా

జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా

28. భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా

నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా

29. భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా

మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా

30 . విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా

కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా

31 . మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా

భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ

32. కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః

మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా

33. కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా

బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా

34. హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః

శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా

35 . కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ

శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ

36. మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా

కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ

37. కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ

అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా

38 . మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ

మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ

39. ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ

40. తటిల్లతాసమరుచి-ష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా

మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ

41. భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా

భద్రప్రియా భద్రమూర్తి-ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ

42. భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా

శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ

43. శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా

శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా

44. నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా

నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా

45 నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా

46 నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి-ర్నిరీశ్వరా

నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ

47 నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ

నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ

48 నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ

నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ

49 నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ

నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా

50 నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా

దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా


శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం 51వ శ్లోకం  నుంచి 

51 దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా

సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా

52 సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా

సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ 

53 సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ-ర్మృడప్రియా

54 మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ

మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తి-ర్మహారతిః

55 మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా

మహాబుద్ధి-ర్మహాసిద్ధి-ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ

56 మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా

మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా

57 మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ

మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ 

58 చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ

మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా

59 మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా

చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా 

60 చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా

పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా

61 పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ

చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ 

62 ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా

విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా

63 సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా

సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ

64 సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ

సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా

65 భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ

పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ

66 ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః

సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్

67 ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ

నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా

68 శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా

సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా

69 పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ 

అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా 

70 నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా

హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా

71 రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా 

రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా

72 రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా

రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా

73 కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా

కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా

74 కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా

వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా

75 విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ

విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ

76 క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ

క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా

77 విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ

78 భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ

సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా

79 తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా

తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా

80 చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ

స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః

81 పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా

మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా

82 కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా

శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా

83 ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ

రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా

84 సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా

షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా

85 నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ

నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ

86 ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ 

మూలప్రకృతి-రవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ

87 వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ

మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ

88 భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః

శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి-శ్శివంకరీ

89 శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా

90 చిచ్ఛక్తి-శ్చేతనారూపా జడశక్తి-ర్జడాత్మికా

గాయత్రీ వ్యాహృతి-స్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా

91 తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా

నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ

92 మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః

చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా

93 కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కుళేశ్వరీ

కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా

94 కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి-ర్మతి-ర్ధృతిః

శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతి-ర్నందినీ విఘ్ననాశినీ

95 తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ

96 సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా

కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ

97 వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ

98 విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా

ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా

99 పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ

అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా ఢాకినీశ్వరీ

100 అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా

దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా


శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం 101వ శ్లోకం  నుంచి 

101 కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా

మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ

102 మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా

వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా

103 రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా

సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ

104 స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా

శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా

105 మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా

దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ

106 మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా

అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా

107 ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా

108 మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా

హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ

109 సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా

సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ

110 సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ 

స్వాహా స్వధాఽమతి-ర్మేధా శ్రుతిః స్మృతి-రనుత్తమా

111 పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా

పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా

112 విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః

సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ

113 అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ

కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా

114 తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా

మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ 

115 నిత్యతృప్తా భక్తనిధి-ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ

116 పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ

మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ

117 మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా

మహనీయా దయామూర్తి-ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ

118 ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా

119 కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా

శిరస్స్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్థే-ంద్రధనుఃప్రభా

120 హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా

దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ

121 దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ

గురుమూర్తి-ర్గుణనిధి-ర్గోమాతా గుహజన్మభూః

122 దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ

ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా

123 కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ

సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా

124 ఆదిశక్తి-రమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః

అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా

125 క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ

త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి-స్త్రిదశేశ్వరీ

126 త్య క్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా

ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా

127 విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ

ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా

128 సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ

లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా

129 అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా

యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా

130 ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ

సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ

131 అష్టమూర్తి-రజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ

ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా

132 అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ

బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా

133 భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా

సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనాసులభాగతిః

134 రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా

రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా

135 రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ

సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా

136 దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ

సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ

137 దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ

138 సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా

సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ

139 కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ

గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా

140 స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ

సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ

141 చిత్కళాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ

నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ

142 మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ 

లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా

143 భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా

దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా

144 భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా

రోగపర్వతదంభోళి-ర్మృత్యుదారుకుఠారికా

145 మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా

అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ

146 క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ

త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా

147 స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా 

148 దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా

మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా

149 వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ

ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ

150 మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః

త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా


శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం 151 వ శ్లోకం నుంచి 

151 సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా 

కపర్దినీ కళామాలా కామధు-క్కామరూపిణీ

152 కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః

పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా

153 పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా

పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ

154 మూర్తాఽమూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా

సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ

155 బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా

ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః

156 ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ

విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః

157 ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ

158 ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ

ఉదారకీర్తి-రుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ

159 జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ

సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా

160 గంభీరా గగనాంతఃస్థా గర్వితా గానలోలుపా

కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా

161 కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా

కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ

162 అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ

అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా

163 త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ

నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః

164 సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ

165 ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ

166 విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ

అయోని-ర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ

167 వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ

విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా

168 తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ

సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ

169 సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ

స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా

170 చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా

171 దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా

కౌళినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ

172 స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః

173 విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ 

ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ

174 వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ

పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ

175 పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ

శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ

176 ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ

లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా

177 బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ

సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ

178 సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా

బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా

179 దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ

జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ

180 యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా

అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ

181 అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ

అవ్యాజకరుణామూర్తి-రజ్ఞానధ్వాంతదీపికా

182 ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ

183 శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా

ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితారహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

sri lalitha sahasranama stotram in telugu, sri lalitha sahasranama stotram pdf , sri lalitha sahasranam stotram videos, sri lalitha sahasranama stotram learning script , sri lalitha sahasranama stotram lyrics .
ఇవి కూడా చూడండి
Tirumala info English
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

సెప్టెంబర్ నెల వరకు తిరుమల 300/- టికెట్స్ , సేవ టికెట్స్ , రూమ్స్ , సీనియర్ సిటిజెన్ టికెట్స్ , అంగప్రదక్షిణ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అవ్వడం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారి సేవ కూడా సెప్టెంబర్ నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి
అక్టోబర్ నెల టికెట్స్ జులై 18వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. 

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.