Drop Down Menus

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi in Telugu | ధూప హరతి

ధూప హరతి

హరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా |
చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || హరతి సాయిబాబా ||

జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ |

ముముక్ష జనదావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ || హరతి సాయిబాబా ||

జయా మనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ |

దావిసి దయా ఘనా ఐసి తుఝీహీ మావ తుఝీహీ మావ || హరతి సాయిబాబా ||

తుమచే నామ ధ్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా |

అగాధ తవకరణి మార్గ దావిసీ ఆనాథా దావిసీ ఆనాథా || హరతి సాయిబాబా ||

కలియుగి అవతార సగుణ పరబ్రహ్మా సాచార |

అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తదిగంబర దత్తదిగంబర || హరతి సాయిబాబా ||

ఆఠా దివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ |

ప్రభుపద మహావయా భవభయ నివారీ భయ నివారీ || హరతి సాయిబాబా ||

మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవా తవ చరణ రజ సేవా |

మాగణే హేచి ఆతా తుమ్హా దేవాధిదేవా దేవాధిదేవా || హరతి సాయిబాబా ||

ఇచ్ఛితా దీనచాతక నిర్మలతోయ నిజసూఖ |

పాజవే మాధవాయ సంభాళ అపుళీబాక అపుళీబాక ||

హరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదా తారా జీవా

చరణా రజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || హరతి సాయిబాబా ||

శిరిడి మాఝే పండరపుర సాయిబాబా రమావర

బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధ భక్తి చంద్ర భాగా భావ పుండలీక జాగా
పుండలీక జాగా భావ పుండలీక జాగా
యాహో యాహో అవఘే జన కరూ బాబాన్సీ వందన
సాయిసీ వందన కరుబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణే బాబా సాయి దావ పావ మాఝే ఆయీ
పావ మాఝే ఆయీ దావ పావ మాఝే ఆయీ |

ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చరణ

డోల్యాని పాహీన రూప తుఝే
ప్రేమే ఆలింగన ఆనందే పూజీన
భావే ఓవాళిన హ్మణేనమా ||
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||
అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే||
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరేహరే |
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||

శ్రీ గురుదేవదత్త |

అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖాంచా శిణే శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే

ఉరావేతరీ భక్తి సాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

వసే జో సదా దావయా సంతలీలా

దిసే ఆజ్ఞ లోకాన్ పరీజో జనాలా
పరీ అంతరీ జ్ఞాన కైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా

నరాసార్థకా సాధనీభూత సాచ
ధరూ సాయి ప్రేమగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా

కరావే ఆమ్హాధన్య చుంబో నిగాలా
ముఖీ ఘాల ప్రేమే ఖరా గ్రాస అతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

సురాదీక జాంచ్యా పదా వందితాతీ

శుకాదీక జాంతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్ధే పదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

తుఝ్యా జ్యా పదా పాహతా గోపబాలీ

సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

తులామాగతో మాగణే ఏకధ్యావే

కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీ మోహనీరాజ హాతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా |

ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా|

అక్షయరూప అవతారా సర్వహి వ్యాపక తూ శృతిసారా
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా |

కాశీస్నానజప ప్రతిదివసి కొల్హాపుర భిక్షేసి

నిర్మల నదితుంగా జలప్రాసీ నిద్రా మాహుర దేశీ || ఐ సాయేఈబా ||

ఝోళీలోంబతసే వామ కరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ

భక్తా వరదా సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ || ఐ సాయేఈబా ||

పాయీ పాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా |

ధారణకరి శీబా నాగజటా ముకుల శోభతో మాదా || ఐ సాయేఈబా ||

తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ

లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకటవారుని || ఐ సాయేఈబా ||

యా పరిధ్యాన తుఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయ |

పూర్ణానంద సుఖే హీ కాయా లావిసి హరిగుణ గాయా ||

ఐ సాయేఈబా సాయిదిగంబరా|

అక్షయరూప అవతారా సర్వహి వ్యాపక తూ శృతిసారా
అనసూయాత్రి కుమారా బాబాయే ఈబా |

సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం

జగత్సంభవస్థానసంహార హేతుమ్ ||
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 1 ||

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం

మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యమ్ ||
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 2 ||

భవాంబోధిమగ్నార్థితానాం జనానాం

స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం||
సముద్ధారణార్ధం కలౌ సంభవం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 3 ||

సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్

సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 4 ||

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే

భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తిప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 5 ||

అనేకా శృతా తర్క్యలీలావిలాసై

సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్ ||
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 6 ||
సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదా సజ్జనైస్సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్తభద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || 7 ||

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మ సాక్షాత్

స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం ||
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోఽహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ ||8 ||

౭.శ్రీ సాయీశ కృపానిధేఽఖిలనృణాం సర్వార్థ సిద్ధిప్రద

యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తాక్షమః ||
సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుటస్సంప్రాప్తితోస్మి ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశపాదకమలా నాఽన్యచ్ఛరణ్యం మమ || 9 ||

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం

భక్తకామ విభుద ద్రుమం ప్రభుమ్
మాయయోపహత చిత్తశుద్ధయే
చింతయామ్యమహర్నిశం ముదా || 10 ||

శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం

కృపాతపత్రం తవసాయినాథ |
త్వదీయ పాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు || 11 ||

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ |

స్తవైర్మయోపాసని నాస్తుతస్త్వం
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భృంగో యథాబ్జే మకరందలుబ్ధః || 12 ||

అనేక జన్మార్జిత పాపసంక్షయో

భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ |
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయీశ సద్గురో దయానిధే || 13 ||

శ్రీ సాయినాథ చరణామృత పూర్ణ చిత్తా-

-స్త్వత్పాదసేవనరతాస్సతతంచ భక్త్యా |
సంసార జన్యదురితౌ ధవినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి || 14 ||

స్తోత్రమేతత్పఠేద్భక్త్యా యో నరస్తన్మనాస్సదా |

సద్గురోస్సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధృవం || 15 ||

౮. రుసో మమ ప్రియాంబికా మజవరీ పితా హీ రుసో

రుసో మమ ప్రియాంగనా ప్రియసుతాత్మజాహీ రుసో
రుసో భగిని బంధు హీ శ్వశుర సాసుబాయి రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో ||1 ||

పుసోన సునబాయి త్యా మజన భ్రాతృజాయాపుసో

పుసో న ప్రియ సోయరే ప్రియ సగే నజ్ఞాతీ పుసో
పుసో సుహృద నాసఖా స్వజన నాప్తబంధూ పుసో
పరీ న గురుసాయి మా మజవరీ కధీ హీ రుసో || 2 ||

పుసో న అబలా ములే తరుణ వృద్ధహీ నా పుసో

పుసో న గురుథాకుటే మజన ధోర సానే పుసో
పుసో న చ భలే బురే సుజన సాధుహీ న పుసో
పరీ న గురుసాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 3 ||

రుసో చతుర తత్త్వవిత్విబుధ ప్రాజ్ఞ జ్ఞానీ రుసో

రుసో హి విదుషీ స్త్రియా కుశల పండితాహీ రుసో
రుసో మహిపతీ యతీ భజక తాపసీ హీ రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 4 ||

రుసో కవి ఋషీ మునీ అనఘ సిద్ధయోగీ రుసో

రుసో హీ గృహదేవతా ని కులగ్రామదేవీ రుసో
రుసో ఖల పిశాచ్చ హీ మలిన ఢాకినీ హీ రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 5 ||

రుసో మృగఖగకృమీ అఖిల జీవజంతూ రుసో

రుసో విటప ప్రస్తరా అచల ఆపగాబ్ధీ రుసో
రుసో ఖపవనాగ్ని వార్ అవని పంచతత్త్వే రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 6 ||

రుసో విమల కిన్నరా అమల యక్షిణీ హీ రుసో

రుసో శశిఖగాది హీ గగని తారకా హీ రుసో
రుసో అమర రాజహి అదయ ధర్మరాజా రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 7 ||

రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్త తేహీ రుసో

రుసో వపుదిశాఖిలా కఠిన కాల తోహీ రుసో
రుసో సకల విశ్వహీ మయి తు బ్రహ్మగోళం రుసో
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో || 8 ||

విమూఢహ్మణునీ హసోమజన మత్సరాహీ ఢసో

పదాభిరుచి ఉల్హసో జనన కర్దమీ నా ఫసో
న దుర్గ ధృతిచా ధసో అశివభావ మాగే ఖసో
ప్రపంచి మనహే రుసో ధృడ విరక్తి చిత్తీఠసో || 9 ||

కుణాచిహి ఘృణా నసో నచ స్పృహా కశాచీ అసో

సదైవ హృదయీ వసో మనసి ధ్యాని సాయి వసో
పదీ ప్రణయ వోరసో నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో
న దత్తగురు సాయిమా ఉపరి యాచనేలా రుసో || 10 ||

౯. హరిః ఓం

యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవా-
స్తానిధర్మాణీ ప్రధమాన్యాసన్ |
తేహనాకం మహిమానః సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవాః |

ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే

నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే
సమే కామాన్ కామ కామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వై శ్రవణోదధాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః

ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం

స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్యం రాజ్యం
మహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యాస్సార్వభౌమస్సార్వాయుషాన్
తాదా పదార్థాత్ పృధివ్యై సముద్రపర్యంతాయాః
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్టారో మరుత్తస్యావసన్ గృహే
ఆవిక్షతస్య కామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి ||
శ్రీ నారాయణ వాసుదేవాయ సచ్చిదానంద
సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

౧౦. కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా

శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ ||
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ ||
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయీనాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహారాజ్

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |
మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Keywords :
sai baba aarti lyrics in telugu pdf free download, baba evening aarti lyrics in telugu pdf, baba madhyan aarti lyrics in telugu pdf, sai madhyan aarti in telugu, sai baba evening aarti download, sai baba evening aarti in telugu mp3 download, sai baba harathi song lyrics in telugu pdf, sai baba dhoop aarti, shirdi sai evening dhoop aarathi telugu, dhupa harati telugu, dhoopa aarathi telugu .
ఇవి కూడా చూడండి
Tirumala info English
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

సెప్టెంబర్ నెల వరకు తిరుమల 300/- టికెట్స్ , సేవ టికెట్స్ , రూమ్స్ , సీనియర్ సిటిజెన్ టికెట్స్ , అంగప్రదక్షిణ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అవ్వడం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారి సేవ కూడా సెప్టెంబర్ నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి
అక్టోబర్ నెల టికెట్స్ జులై 18వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. 

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.