మరణించిన తరువాత ఎం జరుగుతుంది | after death what happens | Sri Chaganti

మరణించిన తరువాత ఎం జరుగుతుంది . భగవద్గీత లో చెప్పినట్టు మరణం అనేది శరీరానికే కానీ ఆత్మకు కాదు . మరీ ఆత్మ ఎం అవుతుంది . మరల మనిషిలానే జన్మిస్తామా ? దేవుడు తనకు నచ్చినట్టు మరల పుట్టిస్తాడా ? దేవుని ప్రమేయం ఉంటుందా ? పాపా పుణ్యాలు పాత్ర ఏమైనా ఉంటుందా ? శ్రీ చాగంటి వారు శివపురాణం ప్రవచనం చెప్తున్న సమయం లో అర్ధవంతంగా వివరించారు . మీకోసం ఈ వీడియో . 


Related Postings  :

Keywords : 
sri chaganti, lalitha sahasram, kanakadhara stotram, bhagavad gita, vishnu sahasram videos, temples guide, hindu temples guide

Comments

Popular Posts