దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

రాగం: ధన్నాసి

దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం |
రావణాసురవైరి రణపుంగవం ||

రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహు నీలాభ్రకాయం |
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం ||

నీలజీమూత సన్నిభశరీరం ఘనవి-
శాలవక్షం విమల జలజనాభం |
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం ||

పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం |
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postings :keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide


Comments

Popular Posts