చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

రాగం: పాడి
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
చక్కెర మోవికి చాంగుభళా ||

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా |
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా ||

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా |
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా ||

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా |
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postings :

 

keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts