చదువులోనే హరిని జట్టిగొనవలెగాక | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

చదువులోనే హరిని జట్టిగొనవలెగాక |
మదముగప్పినమీద మగుడ నది గలదా ||

జడమతికి సహజమే సంసారయాతన యిది |
కడు నిందులో బరము గడియించవలెగాక |
తొడరి గాలప్పుడు తూర్పెత్తక తాను |
విడిచి మఱచిన వెనక వెదకితే గలదా ||

భవబంధునకు విధిపాపపుణ్యపులంకె |
తివిరి యిందునే తెలివి తెలుసుకోవలెగాక |
అవల వెన్నెలలోనే అల్లునేరే ళ్లింతే |
నివిరి నిన్నటివునికి నేటికి గలదా ||

దేహధారికి గలదే తెగనియింద్రియబాధ |
సాహసంబున భక్తి సాధించవలెగాక |
యిహలను శ్రీవేంకటేశుదాసులవలన |
వూహించి గతిగానక వొదిగితే గలదా ||

Related Postings :


 

keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts