అతిదుష్టుడ నే నలసుడను | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

అతిదుష్టుడ నే నలసుడను |
యితరవివేకం బికనేల ||

ఎక్కడ నెన్నిట యేమి సేసితినొ
నిక్కపుదప్పులు నేరములు |
గక్కన నిన్నిట కలిగిననీవే
దిక్కుగాక మరి దిక్కేది ||

ఘోరపుబాపము కోట్లసంఖ్యలు
చేరువ నివె నాచేసినివి |
నీరసునకు నిటు నీకృప నాకిక
కూరిమి నా యెడ గుణమేది ||

యెఱిగి చేసినది యెఱుగక చేసిన-
కొఱతలు నాయెడ గోటులివే |
వెఱపు దీర్చి శ్రీవేంకటేశ కావు
మఱవక నాగతి మఱి యేది ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postings :keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts