Hanuman chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

హనుమాన్ చాలీసా
దోహా-
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ
నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమల యశ
జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై

సుమిరౌ పవన కుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి
హరహు కలేశ వికార్ ||

చౌపాఈ-

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూ ఛాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీనందన |

తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావా |

వికట రూప ధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీరఘువీర హరఖి వుర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరనా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || 22 ||

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ రాయ సిర తాజా |

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |

అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |

జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |

కృపాకరో గురు దేవ కీ నాయీఁ || 37 ||

యహ శత వార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా-

పవనతనయ సంకట హరణ
మంగళ మూరతి రూప ||

రామ లఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సుర భూప ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Keywords :
Hanuman chalisa in telugu, hanuman shtotrams, hanuman images, hanuman chalisa hindi, hanuman chalisa songs, hanuman chalisa pdf file, hanuman chalisa lyrics , hanuman songs, hanuman ashtottaram

Comments