Drop Down Menus

జన్మ రాశుల వారు నిత్య పారాయణ చేయవలసిన స్తోత్రం.! Nitya Parayana Slokas – Telugu

జ్ఞాన సిద్ధి జన్మ రాశుల వారు నిత్య పారాయణ చేయవలసిన స్తోత్రం.!

మేష రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అంబికాయై నమః

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్దా పరమేశ్వరు

మూల ప్రకృతి రావ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపిణీ !!

చిచ్చక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తి ర్జడాత్మికా !

గాయత్రీ వ్యాహృతి స్సంధ్యా ద్విజబృంద నిషేవితా!!

సహస్రదళ పద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా!

సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థితా సర్వతోముఖీ!!

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయ సతతం నమః

నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ !!

వృషభ రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఈశ్వర్యై నమః

కళావతీ కలాలాపా కాంతా కాదంబరీ ప్రియా

వరదావామనయనా వారుణీ మదవిహ్వాలా !!

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ!

సచామరరమావాణీ సవ్యదక్షిణసేవితా!!

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ!

సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానంద రూపిణీ!!

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్ర నయనోజ్జ్వలే!

వృతప్రాణహరే చైన్ద్రి నారాయణి నమోస్తుతే!!

మిథున రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమంగళాయై నమః

నారాయణీ నాదరూపా నామరూప వివర్జితా!

హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా!!

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా!

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా!!

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా!

కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ!!

యాదేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా!

నమస్తస్యై, నమస్తస్యై, నమస్తస్యై నమో నమః!!

కర్కాటక రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విదాత్ర్యైనమః

బాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా!

రోగపర్వతదంభోళి ర్మ్రుత్యుదారుకుఠారికా!!

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రరూపిణీ!

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రపర్తినీ!!

పంచమే పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ!

శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ!!

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్ఠి స్వధే ధ్రువే!

మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోస్తతే!!

సింహ రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కళావత్యై నమః

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా!!

ధర్మాధరా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్య వివర్థినీ!

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ!!

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ!

సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాడ్యా సువాసినీ!!

మేధే సరస్వతీ వారే భూతి భాభ్రవి తామసి!

నియతే త్వం ప్రసీదే నారాయణి నమోస్తుతే!!

కన్య రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వజ్రేశ్వరై నమః

భానుమండల మధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ!

పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ!!

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా!

రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్మింకిణీమేఖలా!!

వజ్రేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ!!

విశుద్ది చక్ర నిలయా రక్త వర్ణా త్రిలోచనా..!!

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జ్ఞానస్య హృది సంస్థితే!

స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే!!

తులా రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సిద్దేశ్వర్యై నమః

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామభా వదసద్వయా!

దంష్ట్రోజ్వలా క్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా!!

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా!

మహానీయా దయామూర్తి సామ్రాజ్యశాలినీ !!

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా!

యోగినే యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా!!

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్!

పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోస్తుతే!!

వృశ్చిక రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మనోన్మన్యై నమః

కదంబమంజరీక్లుప్త కర్ణపూరమనోహరా!

తాటంకయుగళీభూత తపనోడుపమండలా!!

మహాపద్మాటవీసంస్థా కడంబవనవాసినీ!

సుదాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ!!

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా!

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా!!

సృష్టిస్థితి వినాశనాం శక్తిభూతే సనాతని!

గణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోస్తుతే!!

ధనస్సు రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాత్యాయన్యై నమః

ఆరుణారుణకౌసుంభవస్త్ర బాస్వత్కటీతటీ!

రత్నకింకిణికారంయరశనాదామభూషితా!!

ఆజ్ఞాచక్రాంతరళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ!

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ!!

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా!

సర్వేశ్వరీ సర్వమాయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ!!

శరణాగత దీనార్తపరిత్రాణ పరాయణే!

సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే!!

మకర రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చంద్రనిభాయై నమః

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా!

మహాబుద్ది ర్మహాసిద్ధి ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ!!

శృతిసీమంతసింధూరీ కృతపాదాబ్జధూళికా!

సకలాగమసందోహశుక్తి సంపుటమౌక్తికా!!

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా!

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమన్డలవాసినీ!!

యాదేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా!

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః!!

కుంభ రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శుభాకర్యై నమః

నవచంపకపుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా!

తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా!!

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా!

నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామానిరుపప్లవా!!

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా!

పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా!!

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే!

భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గేదేవి నమోస్తుతే!!

మీన రాశి :

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సుధాసృత్యై నమః

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా!

దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా!!

మహేశ్వరమహాకల్ప మహాతాండవసాక్షిణీ!

మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపుర సుందరీ!!

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ!

స్వాహా స్వదా మతి ర్మేధా శృతిః స్మృతి రనుత్తమా!!

ఓం శని ఈశ్వరాయనమః.

Famous Posts:

స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

nitya parayana slokas in telugu, nitya parayana slokas in english, nitya parayana slokas in sanskrit, nitya parayana slokas in telugu, deepam sloka in telugu lyrics, nitya prarthana slokas, deepam stotram in telugu

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.