Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

జన్మనక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్రీవిష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణం | Sree Vishnu sahastranama stotra recitation according to Janmanakshatra pada


జన్మనక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్రీవిష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణం..

అశ్వని 1వ పాదం
విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభుః 01
భూతకృత్ భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః

అశ్వని 2వ పాదం
పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః 02
అవ్యయః పురుష స్సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో క్షర ఏవచ
అశ్వని 3వ పాదం
యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధాన పురుషేశ్వరః 03
నారసింహవపు శ్శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః

అశ్వని 4వ పాదం
సర్వ శ్శర్వ శ్శివ స్థ్సాణుః భూతాది ర్నిధి రవ్యయః 04
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః

భరణి 1వ పాదం
స్వయంభూ శ్శంభు రాదిత్యః పుష్క రాక్షో మహాస్వనః05
అనాదినిదనో ధాతా విధాతా ధాతు రుత్తమః

భరణి 2వ పాదం
అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః 06
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవి రో ధ్రువః

భరణి 3వ పాదం
అగ్రాహ్య శ్వాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః 07
ప్రభూత స్త్రికకుద్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్

భరణి 4వ పాదం
ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః 08
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః

కృత్తిక 1వ పాదం
ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః 09
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతి రాత్మవాన్

కృత్తిక 2వ పాదం
సురేశ శ్శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః 10
అహ స్సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయ స్సర్వదర్శనః

కృత్తిక 3వ పాదం
అజ స్సర్వేశ్వర స్సిద్ధః సిద్ధి స్సర్వాది రచ్యుతః 11
వృషాకపి రమేయాత్మా సర్వయోగ వినిస్సృతః

కృత్తిక 4వ పాదం
వసు ర్వసుమనా స్సత్యః సమాత్మా సమిత స్సమః 12
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః
రోహిణి 1వ పాదం
రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోని శ్శుచిశ్రవాః 13
అమృత శ్శాశ్వతః స్థాణుః వరారోహో మహాతపాః

రోహిణి 2వ పాదం
సర్వగ స్సర్వవిద్భానుః విష్వక్సేనో జనార్ధనః 14
వేదో వేదవి దవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః

రోహిణి 3వ పాదం
లోకాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః 15
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహః చతుర్దంష్ట్ర శ్చతుర్భుజః

రోహిణి 4వ పాదం
భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదాదిజః 16
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః

మృగశిర 1వ పాదం
ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశుః అమోఘ శ్శుచి రూర్జితః 17
అతీంద్ర స్సంగ్రహ స్సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః

మృగశిర 2వ పాదం
వేద్యో వైద్య స్సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః 18
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబ లః

మృగశిర 3వ పాదం
మహాబుద్ది ర్మహావీర్యో మహాశక్త ర్మహాద్యుతిః 19
అనిర్దేశ్యవపు శ్శ్రీమాన్ అమేయాత్మా మహాద్రిధృత్

మృగశిర 4వ పాదం
మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాస స్సతాంగతిః 20
అనిరుద్ధ స్సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః

ఆరుద్ర 1వ పాదం
మరీచి ర్దమనో హంసః సుపర్ణో భజగోత్తమః 21
హిరణ్యనాభ స్సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః

ఆరుద్ర 2వ పాదం
అమృత్యు స్సర్వదృక్ సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిర ? 22
అజో దుర్మర్షణ శ్శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా

ఆరుద్ర 3వ పాదం
గురు ర్గురుతమో ధామ సత్య స్సత్య పరాక్రమః 23
నిమిషో నిమష స్స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః

ఆరుద్ర 4వ పాదం
అగ్రణీ ర్గ్రామణీ శ్శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః 24
సహస్రముర్దా విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష స్సహస్స్రపాత్
పునర్వసు 1వ పాదం
ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత స్సంప్రమర్దనః 25
అహ స్సంవర్తకో వహ్నిః అనిలో ధరణీధరః

పునర్వసు 2వ పాదం
సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వ సృడ్ విశ్వభుగ్ విభుః 26
సత్కర్తా సత్కృత స్సాధుః జహ్ను ర్నారాయణో నరః

పునర్వసు 3వ పాదం
అసం ఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ట శ్శిష్టకృ చ్ఛుచిః 27
సిద్ధార్ధః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిర స్సిద్ధిసాధనః

పునర్వసు 4వ పాదం
వృషాహీ వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదదః 28
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్త శ్శ్రుతిసాగరః

పుష్యమి 1వ పాదం
సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః 29
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశ నః

పుష్యమి 2వ పాదం
ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః 30
బుుద్ధ స్స్పష్టాక్షరో మంత్రః చంద్రాంశు ర్భాస్కరద్యుతిః

పుష్యమి 3వ పాదం
అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిందు స్సురేశ్వరః 31
ఔషధం జగత స్సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః

పుష్యమి 4వ పాదం
భూతభవ్య భవన్నాథః పవనః పావనోనలః 32
కామహా కామకృత్ కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః

ఆశ్లేష 1వ పాదం
యుగాదికృ ద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః 33
అదృశ్యో వ్యక్త రూపశ్చ సహస్రజిదనన్తజిత్

ఆశ్లేష 2వ పాదం
ఇష్టో విశిష్ట శ్శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః 34
క్రోధహః క్రోధకృత్ కర్తా విశ్వబాహు ర్మహీధరః

ఆశ్లేష 3వ పాదం
అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః 35
అపాంనిధి రధిష్టానం అప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః

ఆశ్లేష 4వ పాదం
స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః 36
వాసుదేవో బృహద్భానుః ఆదిదేవ: పురన్దరః

మఖ 1వ పాదం
అశోక స్తారణ స్తారః శూర శ్శౌరి ర్జనేశ్వరః 37
అనుకూల శ్శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః

మఖ 2వ పాదం
పద్మనాభో రవిందాక్షః పద్మగర్భ శ్శరీరభృత్ 38
మహర్ధి బుుద్దో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః

మఖ 3వ పాదం
అతుల శ్శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః 39
సర్వ లక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః

మఖ 4వ పాదం
విక్షరో రోహితో మార్గో హేదు ర్దామోదర స్సహః 40
మహీధరో మహాభాగో వేగవా నమితాశనః
పుబ్బ 1వ పాదం
ఉద్భవ: క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః 41
కరణం కారణం కర్తా వికర్త గహనో గుహః

పుబ్బ 2వ పాదం
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః 42
పరర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్ట శ్శుభేక్షణః

పుబ్బ 3వ పాదం
రామో విరామో విరతోమార్గో నేయో నయో నయః 43
వీర శ్శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవి దుత్తమః

పుబ్బ 4వ పాదం
వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః 44
హిరణ్యగర్భ శ్శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయు రధోక్షజః

ఉత్తర 1వ పాదం
బుుతు స్సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః 45
ఉగ్ర స్సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణ :

ఉత్తర 2వ పాదం
విస్తారః స్థావరః స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ 46
అర్థో నర్థో మహాకోశో మహా భోగో మహాధనః

ఉత్తర 3వ పాదం
అనిర్విణ్ణ స్థ్సవిష్ఠో భూః ధర్మయూపో మహామఖః 47
నక్షత్రనేమి ర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామ స్సమీహనః

ఉత్తర 4వ పాదం
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాంగతిః 48
సర్వదర్శీ నివృత్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్

హస్త 1వ పాదం
సువ్రత స్సుముఖ స్సూక్ష్మః సుఘోష స్సుఖద స్సుహృత్49
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహు ర్విదారణః

హస్త 2వ పాదం
స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ 50
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః

హస్త 3వ పాదం
ధర్మగుప్ ధర్మకృత్ ధర్మీ సదసక్షర మస్తక్షరమ్ 51
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుః విధాతా కృతలక్షణః

హస్త 4వ పాదం
గభస్తినేమి స్సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః 52
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృత్ గురుః

చిత్త 1వ పాదం
ఉత్తరో గోపతి ర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః 53
శరీరభూతభృ ద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః

చిత్త 2వ పాదం
సోమపో మృతప స్సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః 54
వినయో జయ స్సత్యసంధో దాశార్హ స్సాత్వతాంపతిః

చిత్త 3వ పాదం
జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మిత విక్రమః 55
అంభో నిధి రనంతాత్మా మహోదధిశయోంతకః

చిత్త 4వ పాదం
అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోద నః 56
ఆనన్దో నన్దనో నన్దః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః
స్వాతి 1వ పాదం
మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః 57
త్రిపద స్త్రిదశాధ్యక్షః మహాశృంగః కృతాంతకృత్

స్వాతి 2వ పాదం
మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ 58
గుహ్యో గ భీరో గహనో గుప్త శ్చక్ర గదాధరః

స్వాతి 3వ పాదం
వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢ స్సంకర్షణో చ్యుతః 59
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః

స్వాతి 4వ పాదం
భగవాన్ భగహా నందీ వనమాలీ హలాయుధః 60
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణు ర్గతిసత్తమః

విశాఖ 1వ పాదం
సుధన్వా ఖండపరశుః దారుణో ద్రవిణప్రదః 61
దివిస్పృక్ సర్వ దృక్ వ్యాసో వాచస్పతి రయోనిజః

విశాఖ 2వ పాదం
త్రిసామా సామగస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ 62
సన్న్యాసకృ చ్ఛమ శ్శాంతో నిష్ఠాశాంతిః పరాయణః

విశాఖ 3వ పాదం
శుభాంగ శ్శాంతిద స్స్రష్టా కుముదః కువలేశయః 63
గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః

విశాఖ 4వ పాదం
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః 64
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః

అనురాధ 1వ పాదం
శ్రీదశ్శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధి శ్శ్రీవిభావనః 65
శ్రీధర శ్శ్రీకర శ్శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః

అనురాధ 2వ పాదం
స్వక్ష స్స్వం గ శ్శతానందో నంది ర్జ్యోతి ర్గణేశ్వరః 66
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్న సంశయః

అనురాధ 3వ పాదం
ఉదీర్ణ స్సర్వతశ్చక్షుః అనీశ శ్శాశ్వతః స్థిరః 67
భూశయో భూషణో భూతిః విశోక శ్శోకనాశనః

అనురాధ 4వ పాదం
అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః 68
అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః
జ్యేష్ఠ 1వ పాదం
కాలనేమి నిహావీర శౌరిః శూర శ్శూరజనేశ్వరః 69
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః

జ్యేష్ఠ 2వ పాదం
కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః 70
అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణుః వీరో నంతో ధనంజయః

జ్యేష్ఠ 3వ పాదం
బ్ర హ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః 71
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః

జ్యేష్ఠ 4వ పాదం
మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః 72
మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః

మూల 1వ పాదం
స్తవ్య స్త్సవప్రియ స్త్సోత్రం స్తుత స్త్సోతా రణప్రియః 73
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తి రనామయః

మూల 2వ పాదం
మనోజవ స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః 74
వసుప్రదో వాసుదేవో వసు ర్వసుమనా హవిః

మూల 3వ పాదం
సద్గతి స్సత్కృతి స్సత్తా సద్భూతి స్సత్పరాయణః 75
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాస స్సుయామునః

మూల 4వ పాదం
భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయోనలః 76
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః

పూర్వాషాడ 1వ పాదం
విశ్వమూర్తి ర్మహామూర్తిః దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్ 77
అనేకమూర్తి రవ్యక్తః శతమూర్తి శ్శతాననః

పూర్వాషాడ 2వ పాదం
ఏకో నైక స్స వః కః కిం యత్తత్పద మనుత్తమమ్ 78
లోకబంధు ర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః

పూర్వాషాడ 3వ పాదం
సువర్ణ వర్ణో హేమాంగో వరాంగ శ్చంద నాంగదీ 79
వీరహా విషమ శ్శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చలః

పూర్వాషాడ 4వ పాదం
అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృత్ 80
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః

ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
తేజో వృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్ర భృతాం వరః 81
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః

ఉత్తరాషాడ 2వ పాదం
చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహుః చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః 82
చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేదవి దేకపాత్

ఉత్తరాషాడ 3వ పాదం
సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః 83
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా

ఉత్తరాషాడ 4వ పాదం
శుభాంగో లోకసారంగః సుతన్తు స్తనువర్ధనః 84
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః
శ్రవణం 1వ పాదం
ఉద్భవ స్సుందర స్సుందో రత్ననాభ స్సులోచనః 85
అర్కో వాజసని శ్శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ

శ్రవణం 2వ పాదం
సువర్ణ బిందు రక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః 86
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః

శ్రవణం 3వ పాదం
కుముదః కున్దరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః 87
అమృతాంశో మృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః

శ్రవణం 4వ పాదం
సులభ ససువ్రత స్సిద్ధః శత్రుజి చ్ఛత్రుతాపనః 88
న్యుగ్రోధోదుమ్బరో శ్వత్థః చాణూరాంధ్ర నిషూదనః

ధనిష్ట 1వ పాదం
సహస్రార్చి స్సప్తజిహ్వః సప్తైధా స్సప్తవాహనః 89
అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృత భయనాశనః

ధనిష్ట 2వ పాదం
అణుర్ బృహత్ కృశః స్థూలో గుణభృ న్నిర్గుణో మహాన్90
అధృత స్స్వదృత స్స్వాస్థ్య: ప్రాగ్వంశో వంశ వర్ధనః

ధనిష్ట 3వ పాదం
భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశ స్సర్వ కామదః 91
ఆశ్రమ శ్శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయు వాహనః

ధనిష్ట 4వ పాదం
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితాదమః 92
అపరాజిత స్సర్వసహో నియంతా నియమో యమః

శతభిషం 1వ పాదం
సత్త్వవాన్ సాత్విక స్సత్యః సత్యధర్మ పరాయణః 93
అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః

శతభిషం 2వ పాదం
విహాయసగతి ర్జ్యోతిః సురచి ర్హుతభు గ్విభుః 94
రవి ర్విరోచన స్సూర్యః సవితా రవి లోచనః

శతభిషం 3వ పాదం
అనంత హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకదో గ్రజః 95
అనిర్విణ్ణ స్సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః

శతభిషం 4వ పాదం
సనాత్ సనాతనతమః కపిలః కపి రవ్యయః 96
స్వస్తిద స్స్వస్తికృత్ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః

పూర్వాభాద్ర 1వ పాదం
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జిత శాసనః 97
శబ్ధాతిగ శ్శబ్ద సహః శిశిర శ్శర్వరీకరః

పూర్వాభాద్ర 2వ పాదం
అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః 98
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్య శ్రవణ కీర్తనః

పూర్వాభాద్ర 3వ పాదం
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుస్స్వప్న నాశనః 99
వీరహా రక్షణ స్సంతో జీవనః పర్యవస్థితః

పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం
అనంత రూపో నంతశ్రీః జితమన్యు ర్భయాపహః 100
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః
ఉత్తరాభాద్ర 1వ పాదం
అనాది ర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః 101
జననో జన జన్మాదిః భీమో భీమపరాక్రమః

ఉత్తరాభాద్ర 2వ పాదం
ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః 102
ఊర్ధ్వగ స్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణ :

ఉత్తరాభాద్ర 3వ పాదం
ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణధృత్ ప్రాణ జీవనః 103
తత్త్వం తత్త్వవి దేకాత్మా జన్మమృత్యు జరాతిగః

ఉత్తరాభాద్ర 4వ పాదం
భూర్భువ స్స్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః 104
యజ్ఞో యజ్ఞపతి ర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః

రేవతి 1వ పాదం
యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుక్ యజ్ఞసాధనః 105
యజ్ఞాంతకృత్ యజ్ఞ గుహ్యం అన్న మన్నాద ఏవచ

రేవతి 2వ పాదం
ఆత్మయోని స్స్వయం జాతో వైఖాన స్సామగాయనః 106
దేవకీ నందన స్స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః

రేవతి 3వ పాదం
శంఖభృత్ నందకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః 107
రథాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వ ప్రహరణాయుధః
(శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమః ఇతి)

రేవతి 4వ పాదం
వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ| 108
శ్రీమన్నారయణో విష్ణుః వాసుదేవో భిరక్షతు||
( జన్మ నక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్లోకము పైన తెలిపిన ప్రకారము ఆ శ్లోకమును 108 సార్లు పారాయణము చేయవలెను)

Famous Posts:

హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ

Janmanakshatra pada, vishnu sahasranamam pdf, vishnu sahasranamam lyrics, vishnu sahasranamam in hindi, vishnu sahasranamam sanskrit, vishnu sahasranamam telugu, vishnu sahasranamam benefits

Comments