శివానుగ్రహ సిద్ధికోసం రుద్రనమక మంత్రాలు - Sri Rudra Namaka Stothram Telugu | Lord Shiva

శివానుగ్రహంతో రుద్ర నామ మంత్రాలు..

శివానుగ్రహ సిద్ధికోసం రుద్రనమక మంత్రాలను వినియోగించడం సంప్రదాయం. అభిషేకానికీ, జపానికీ, అర్చనకీ ఈ దివ్యమంత్రాలు ఉపయోగించి ఇష్టిసిద్ధి, అనిష్ట పరిహారం పొందుతారని శాస్త్రోక్తి. ఎందరికో అనుభవం కూడా. అంతేకాక - ఆత్మవిద్యకి సంబంధించిన ఉపనిషత్ భాగంగా ’రుద్రోపనిషత్’ పేరున దీనిని వ్యవహరిస్తారు. ఇది కైవల్య ప్రాప్తి హేతువని యజ్ఞవల్క్యాది మహర్షులు వేదభాగాలలో వివరించారు.

ఆగమాలు, పురాణేతిహాసాలు, ప్రత్యేకించి దీని ప్రశస్తిని పేర్కొన్నాయి. అయితే వేదభాగమై అపౌరుషేయమైన ఈ రుద్ర పఠనానికి, పారాయణకీ, నియమాలు, నిబంధనలు ఉన్నాయి. స్వరం రానివారు, నియమపాలన కుదరని వారు తదితరులు దీనిని పారాయణ చేయడం కూడదని శాస్త్రనియమం.

కానీ ఈ రుద్రమంత్రాల వల్ల లభించే సిద్ధి, కైవల్యం వంటి అద్భుత ఫలాలను అందరికీ అందజేయాలని సంకల్పించుకున్న ఋషులు ఆ రుద్రనమకాన్ని శ్లోక రూపంగా మలచి పురాేతిహాసాల ద్వారా, తంత్రశాస్త్ర గ్రంథాలద్వారా అందజేశారు.

మంత్రాలను శ్లోకంగా మలచాలంటే ఋష్యత్వం కలిగిన వారికే సాధ్యం. అందుకే వేదాలను వ్యాసం చేసి ప్రసాదించిన భగవాన్ వేదవ్యాసులవారు మహాభారతం, సూతసంహిత, శివరహస్యం - వంటి గ్రంథాలద్వారా వివిధ వివిధాలుగా ’శతరుద్రీయ’ శ్లోకాలను అందజేశారు.

విష్ణుసహస్ర, శివసహస్ర, లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రాలవలె ఈ నమక స్తోత్రాన్ని - స్నానాది శుచి నియమాలు పాటిస్తూ పారాయణ చేస్తే చాలు పరిపూర్ణ ఫలం లభిస్తుమ్ది. అందులో సందేహం లేదు. దీనిని పారాయణ స్తోత్రంగా పఠించవచ్చు. అభిషేకానికి వినియోగించుకోవచ్చు, స్వరనియమం లేదు. ఉచ్ఛారణలో జాగ్రత్త వహించాలి. శ్రద్ధావిశ్వాసాలున్న ఆస్తికులందూ దీని పఠనానికి అర్హులే.

పైగా - ఇది సాక్షాత్తు డుంఠి వినాయకుడు కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించి చేసిన స్తోత్రంగా శివరహస్యం పేర్కొన్నది.

ఇంతటి మహిమాన్వితమైన స్తోత్రాన్ని సర్వజన సౌలభ్యంకోసం ప్రచురిస్తున్నాం.

ధ్యానమ్

ఆపాతాళ నభస్స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండ మావిసఫుర

జ్జ్యోతిఃస్ఫాటికలింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః

అస్తోకాప్లుత మేక మీశ మనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్

ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధయే ధ్రువ పదం విప్రోభిషించేచ్ఛివమ్!!


బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః

కంఠే కాలాః కపర్దా కలితశశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః

త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలా స్సులలితవపుష శ్శాంభవామూర్తిభేదా

రుద్రాశ్శ్రీరుద్రసూక ప్రకటిత విభవా నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్!!


ఇత్యుక్త్వా సత్వరం సాంబం స్మృత్వా శంకరపాదుకే

ధ్యాత్వా యయౌ గణాధీశః శివసన్నిధి మాదరాత్

తతః ప్రణమ్య బహుధా కృతాంజలిపుటః ప్రభుః

శంభుం స్తోతుం మతిం చక్రే సర్వాభీష్ట ప్రదాయకమ్!!


గణేశ ఉవాచ:

౧. నమస్తే దేవదేవాయ నమస్తే రుద్ర మన్యవే

నమస్తే చంద్రచూడాయా ప్యుతోత ఇషవే నమః


౨. నమస్తే పార్వతీ కాంతా యైక రూపాయ ధన్వనే

నమస్తే భగవన్ శమ్భో బాహుభ్యాముత తే నమః


౩. ఇషుః శివతమా యా తే తయా మృడయ రుద్రమామ్

శివం ధనుర్యద్బభూవ తేనాపి మ్ఋడయాధునా


౪. శరవ్యా యా శివతమా తయాపి మృడయ ప్రభో

యా తే రుద్ర శివా నిత్యం సర్వజ్ఞ్గల సాధనమ్


౫. తయాభిచాకశీహి త్వం తనువా మా ముమాప తే

ఘోరయా తనువాచాపి రుద్రాద్యాపాపకాశినీ


౬. యా తయా మృడయ స్వామిన్ సదా శన్తమా ప్రభో

గిరిశన్త మహారుద్ర హస్తే యా మిషు మస్ే


౭. బిభర్షి తాం గిరిత్రాద్య శివాం కురు శివాపతే

శివేన వచసా రుద్ర నిత్యం వాచా వదామస


౮. త్వద్భక్తి పరిపూతాంగం మహింసీః పురుషం జగత్

యచ్చ శర్వ జగత్సర్వ మయక్ష్మం సుమనా అసత్


౯. యథా తథావమా రుద్ర తదన్యధాపి మే ప్రభో

రుద్ర త్వం ప్రథమో దైవ్యోభిషక్ పాపవినాశకః


౧౦. అధివక్తా ధ్యవోచ న్మాం భావలింగార్చకం ముదా

అహీన్ సర్వాన్ యాతుధాన్యః సర్వా అప్యద్య జమ్భయమ్


౧౧. అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రుః నీలగ్రీవ స్సుమంగళః

విలోహితో స్త్వయం శమ్భో త్వదధిష్ఠాన ఏవహి


౧౨. నమో నమస్తే భగవన్ నీలగ్రీవాయ మీఢుషే

సహస్రాక్షాయ శుద్ధాయ సచ్చిదానందమూర్తయే


౧౩. ఉభయోరార్త్ని యోర్జ్యా యా ధన్వన స్తాం ప్రముంచతామ్

సంప్రాప్య ధను రన్యేషాం భయాయ ప్రభవిష్యతి


౧౪. అస్మద్భయవినాశార్థ మధునాభయద ప్రభో

యాశ్చతేహస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప

౧౫. అవతత్య ధను శ్చ త్వం సహస్రాక్ష శతేషుఢే

ముఖా నిశీర్య శల్యానాం శివోనః సుమనా భవ


౧౬. విజ్యం ధనురిదం భూయాత్ విశల్యో బాణవానపి

అనేశన్నిషవశ్చాపి హ్యాభురస్తు నిషంగధిః


౧౭. కపర్దినో మహేశస్య యది నాభుర్నిషంగధిః

ఇషవో పి సమర్థాశ్చేత్ సామర్థ్యేతు భయం భవేత్


౧౮. యాతే హేతిర్ధను ర్హస్తే మీఢుష్టమ బభూవ యా

తయాస్మాన్ విశ్వత స్తేన పాలయ త్వ మయక్ష్మయా


౧౯. అనాతతాయాయుధాయ నమస్తే ధష్ణవే నమః

బాహుభ్యాం ధన్వనే శమ్భో నమో భూయో నమో నమః


౨౦. పరితే ధన్వనో హేతిః విశ్వతోస్మాన్ వృణక్తు నః

ఇషుధిస్తవ యా తవదస్మారే నిధేహి తమ్


౨౧. హిరణ్యబాహవే తుభ్యం సేనాన్యే తే నమో నమః

దిశాంత పతయే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః


౨౨. త్విషీమతే నమస్తుభ్యం నమస్సస్పింజరాయతే

నమః పథీనాం పతయే బభ్లుశాయ నమోనమః


౨౩. నమో వివ్యాధినేన్నానాం పతయే ప్రభవే నమః

నమస్తే హరికేశాయ రుద్రాయా స్తూపవీతినే


౨౪. పుష్టానాం పతయే తుభ్యం జగతాం పతయే నమః

సంసారహేతి రూపాయ రుద్రాయాప్యాతతాయినే


౨౫. క్షేత్రాణాం పతయే తుభ్యం సూతాయ సుకృతాత్మనే

అహన్త్యాయ నమస్తుభ్యం వనానాం పతయే నమః


౨౬. రోహితాయ స్థపతయే మన్త్రిణే వాణిజాయ చ

కక్షాణాం పతయే తుభ్యం నమస్తుభ్యం భువన్తయే


౨౭. తద్వారి వస్కృతాయాస్తు మహాదేవాయ తే నమః

ఓషధీనాం చ పతయే నమస్తుభ్యం మహాత్మనే


౨౮. ఉచ్చైర్ఘోషాయ ధీరాయ ధీరాన్ క్రన్దయతే నమః

౨౯. పత్తీనాం పతయే తుభ్యం కృత్స్నవీతాయ తే నమః

ధావతే ధవాలాయపి సత్త్వనాం పతయే నమః


౩౦. ఆవ్యాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిషంగిణే

స్తేనానాం పతయే తుభ్యం నమస్తేస్తు నిచేరవే


౩౨. తస్కరాణాం చ పతయే వంచతే పరివంచే

స్తాయూనాం పతయే తుభ్యం నమస్తేస్తు నిచేరవే


౩౨. నమః పరిచరాయాపి మహారుద్రాయతే నమః

అరణ్యానాం చ పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః


౩౩. ఉష్ణీషిణే నమస్తుభ్యం నమో గిరచరాయతే

కులుంచానాం చ పతయే నమస్తుభ్యం భవాయ చ


౩౪. నమో రుద్రాయ శర్వాయ తుభ్యం పశుపతే నమః

నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమ శ్చాగ్రేవధాయచ


౩౫. నమో దూరేవధాయాపి నమో హంత్రే నమోనమః

హనీయసే నమస్తుభ్యం నీలగ్రీవాయ తే నమః


౩౬. నమస్తే శితికంఠాయ నమస్తేస్తు కపర్దినే

నమస్తే వ్యుప్తకేశాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే


౩౭. గిరిశాయ నమస్తేస్తు శిపివిష్టాయ తే నమః

నమస్తే శంభవే తుభ్యం మయోభవ నమోస్తుతే


౩౮. మయస్కర నమస్తుభ్యం శంకరాయ నమోనమః

నమశ్శివాయ శర్వాయ నమ శ్శివతరాయ చ

౩౯. నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ నమః పార్యాయ తే నమః

ఆవార్యాయ నమస్తేస్తు నమః ప్రతరణాయచ


౪౦. నమ ఉత్తరణాయాపి హరాతార్యాయ తే నమః

ఆలాద్యాయ నమస్తేస్తు భక్తానాం వరదాయ చ


౪౧. నమ శ్శష్ప్యాయ ఫేన్యాయ సికత్యాయ నమోనమః

ప్రవాహ్యాయ నమస్తేస్తు హ్రస్వాయాస్తు నమోనమః


౪౨. వామనాయ నమస్తేస్తు బృహతేచ నమోనమః

వర్షీయసే నమస్ేస్తు నమో వృద్ధాయతే నమః


౪౩. సంవృధ్వనే నమస్తుభ్య మగ్రియాయ నమోనమః

ప్రథమాయ నమస్తుభ్య మాశవే చాజిరాయ చ


౪౪. శీఘ్రిమాయ నమస్తేస్తు శీభ్యాయ చ నమోనమః

నమ ఊర్మ్యాయ శర్వాయాప్యవస్వన్యాయ తే నమః


౪౫. స్రోతస్యాయ నమస్తుభ్యం ద్వీప్యాయచ నమోనమః

జ్యేష్ఠాయ చ నమస్తుభ్యం కనిష్ఠాయ నమోనమః


౪౬. పూర్వజాయ నమస్తుభ్యం నమోస్త్వవరజాయచ

మధ్యమాయ నమస్తుభ్య మపగల్భాయ తే నమః


౪౭. జఘన్యాయ నమస్తుభ్యం బుధ్నియాయ నమోనమః

సోభ్యాయ ప్రతిసర్యాయ యామ్యాయ చ నమోనమః


౪౮. క్షేమ్యాయ చ నమస్తుభ్యం యామ్యాయ చ నమోనమః

ఉర్వర్యాయ నమస్తుభ్యం ఖల్యాయచ నమోనమః


౪౯. శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయావస్వన్యాయ చ తే నమః

నమో వన్యాయ కక్ష్యాయ మౌంజ్యాయ చ నమోనమః


౫౦.శ్రవాయ చ నమస్తభ్యం ప్రతిశ్రవ నమోనమః

ఆశుషేణాయ శూరాయ నమోస్త్వాశు రథాయ చ


౫౧. వరూథినే పర్మిణే చ బిల్మినే చ నమోనమః

శ్రుతాయ శ్రుత సేనాయ నమః కవచినే నమః


౫౨. దుందుభ్యాయ నమస్తుభ్యమాహనన్యాయ తే నమః

ప్రహితాయ నమస్తుభ్యం ధృష్ణవే ప్రమృశాయచ


౫౩. పారాయ పారవిందాయ నమస్తీక్ణేషవే నమః

సుధన్వనే నమస్తుభ్యం స్వాయుధాయ నమోనమః


౫౪. నమః స్రుత్యాయ పథ్యాయ నమః కాట్యాయ తే నమః

నమో నీప్యాయ సూద్యాయ సరస్యాయ చ తే నమః


౫౫. నమో నాద్యాయ భవ్యాయ వైశన్తాయ నమోనమః

అవట్యాయ నమస్తుభ్యం నమః కూప్యాయ తే నమః


౫౬. అవర్ష్యాయ చ వర్ష్యాయ మేఘ్యాయ చ నమోనమః

విద్యుతాయ నమస్తుభ్య మీథ్రియాయ నమోనమః


౫౭. ఆతప్యాయ నమస్తుభ్యం వాత్యాయచ నమోనమః

రేష్మియాయ నమస్తుభ్యం వాస్తవ్యాయ చ తే నమః


౫౮. వాస్తుపాయ నమస్తుభ్యం నమస్సోమాయతే నమః

నమోరుద్రాయ తామ్రాయా ప్యరుణాయ చ తే నమః


౫౯. నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమ శ్శంగాయ తే నమః

నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ సికత్యాయ నమోనమః


౬౦. ప్రవాహ్యాయ నమస్తుభ్య మిరిణ్యాయ నమోనమః

నమస్తే చన్ద్ర చూడాయ ప్రపధ్యాయ నమోనమః


౬౧. కింశిలాయ నమస్తేస్తు క్షయణాయ చ తే నమః

కపర్దినే నమస్తేస్తు నమస్తేస్తు పులస్తయే

౬౨. నమో గోష్ఠ్యాయ గృహ్యాయ గ్రహాణాం పతయే నమః

సమస్తల్ప్యాయ గేహ్యాయ గుహావాసాయ తే నమః


౬౩. కాట్యాయ గహ్వరేష్ఠాయ హ్రదయ్యాయ చ తే నమః

నివేష్ప్యాయ నమస్తుభ్యం పాగ్ంసవ్యాయ తే నమః


౬౪. రజస్యాయ నమస్తుభ్యం పరాత్పర తరాయ చ

నమస్తే హరికేశాయ శుష్క్యాయ చ నమోనమః


౬౫. హరిత్యాయ నమస్తుభ్యం హరిద్వర్ణాయ తే నమః

నమ ఉర్మ్యాయ సూర్మ్యాయ పర్ణ్యాయ చ నమోనమః


౬౬. నమోపగురమాణాయ పర్ణశద్యాయ తే నమః

అభిఘ్నతే చాఖ్ఖిదతే నమః ప్రఖ్ఖిదతే నమః


౬౭. విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వాధారాయతే నమః

త్ర్యమ్బకాయ చ రుద్రాయ గిరిజాపతయే నమః


౬౮. మణికోటీర కోటిస్థ కాన్తిదీప్తాయ తే నమః

వేదవేదాన్త వేద్యాయ వృషారూఢాయ తే నమః


౬౯. అవిజ్ఞేయస్వరూపాయ సున్దరాయ నమోనమః

ఉమాకాన్త నమస్తేస్తు నమస్తే సర్వసాక్షిణే


౭౦. హిరణ్యబాహవే తుభ్యం హిరణ్యాభరణాయ చ

నమో హిరణ్యరూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః


౭౧. హిరణ్యపతయే తుభ్యమంబికా పతయే నమః

ఉమాయాః పతయే తుభ్యం నమః పాప ప్రణాశక


౭౨. మీఢుష్టమాయ దుర్గాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే

తవ్యసే బిల్వపూజ్యాయ నమః కళ్యాణరూపిణే


౭౩. అపార కళ్యాణ గుణార్ణవాయ శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ

కాలాంతకాయాపి నమోనమస్తే దిక్కాలరూపాయ నమోనమస్తే


౭౪. వేదాంత బృందస్తుత సద్గుణాయ గుణప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ

శ్రీ విశ్వనాథాయ నమోనమస్తే కాశీనివాసాయ నమోనమస్తే


౭౫. అమేయ సౌందర్య సుధానిధాన సమృద్ధిరూపాయ నమోనమస్తే

ధరాధరాకార నమోనమస్తే ధారా స్వరూపాయ నమోనమస్తే


౭౬. నీహారశైలాత్మజ హృద్విహార ప్రకాశహార ప్రవిభాసి వీర

వీరేశ్వరాపార దయానిధాన పాహి ప్రభో పాహి నమోనమస్తే

వ్యాస ఉవాచ:

ఏవం స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య పునఃపునః

కృతాంజలిపుట స్తస్థౌ పార్శ్వే డుంఠివినాయకః

త మాలోక్య సుతం ప్రాప్తం వేదవేదాంగ పారగమ్

స్నేహాశ్రుధారా సంవీతం ప్రాహ డుంఠిం సదాశివః

ఇతి శ్రీ శివరహస్యే హరాఖ్యే తృతీయాంశే పూర్వార్థే

గణేశకృత రుద్రాధ్యాయస్తుతిః నామ దశమోధ్యాయః

అనేన శ్రీ గణేశకృత శ్లోకాత్మక రుద్రాధ్యాయ పారాయణేన

శ్రీ విశ్వేశ్వర స్సుప్రీతస్సుప్రసన్నోవరదో భవతు!!

Famous Posts:

Tags: రుద్రనమక మంత్రాలు, Sri Rudra Namaka Stothram, Sri Rudra Namaka Stothram Telugu, Rudra Namaka, Lord Shiva Stotras, Rudra Namaka Stotram pdf

Comments