కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్ - ఈ స్తోత్రం పాటించేవారికి సర్వపాపములు నశించును | Sri Vishwanatha Ashtakam Telugu Lyrics

కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్

గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం

గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం

నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  1 

వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం

వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం

వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  2 

భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం

వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం

పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  3 

సీతాంశు శోభిత కిరీట విరాజమానం

బాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబాణం

నాగాధిపా రచిత బాసుర కర్ణ పూరం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  4 

పంచాననం దురిత మత్త మతంగజానాం

నాగాంతకం ధనుజ పుంగవ పన్నాగానాం

దావానలం మరణ శోక జరాటవీనాం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  5 

తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం

ఆనంద కందమపరాజిత మప్రమేయం

నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మ రూపం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  6 

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరశ్య నిందాం

పాపే రథిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ

ఆధాయ హృత్-కమల మధ్య గతం పరేశం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  7

రాగాధి దోష రహితం స్వజనానురాగం

వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం

మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం

వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  8 

వారాణసీ పుర పతే స్థవనం శివస్య

వ్యాఖ్యాతమ్ అష్టకమిదం పఠతే మనుష్య

విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం

సంప్రాప్య దేవ నిలయే లభతే చ మోక్షమ్ ||

విశ్వనాధాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేః శివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి శివేనసహ మోదతే ||

Tags: కాశీ విశ్వ నాధాష్టకమ్, Vishwanathashtakam, Kasi Vishwanathashtakam, Shiva Stotrams

Comments