శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో ఈ పాట ఒక్కసారి వినండి సర్వ దోషాలను పోగొట్టుకోండి - Sri Suryanarayana Melukolupu Telugu

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకొలుపు

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ

పొడుస్తూ భానుడు పొన్న పువ్వు ఛాయ

పొన్న పువ్వు మీద పొగడపువ్వు ఛాయ


పొడుస్తూ భానుడు పొన్న పువ్వు ఛాయ

పొన్న పువ్వు మీద పొగడపువ్వు ఛాయ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


ఉదయిస్తూ భానుడు ఉల్లీపువ్వు ఛాయ

ఉల్లీపువ్వుమీద ఉగ్రాంపు పొడిఛాయ

ఉదయిస్తూ భానుడు ఉల్లీపువ్వు ఛాయ

ఉల్లీపువ్వుమీద ఉగ్రాంపు పొడిఛాయ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


గడియొక్కి భానుడు కంబపువ్వు ఛాయ

కంబపువ్వు మీద కాకారీ పూఛాయ

గడియొక్కి భానుడు కంబపువ్వు ఛాయ

కంబపువ్వు మీద కాకారీ పూఛాయ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


జామెక్కి భానుడు జాజిపువ్వు ఛాయ

జాజిపువ్వు మీద సంపంగి పూఛాయ


జామెక్కి భానుడు జాజిపువ్వు ఛాయ

జాజిపువ్వు మీద సంపంగి పూఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


మధ్యాహ్న భానుడు మల్లేపువ్వు ఛాయ

మల్లేపువ్వు మీద మంకెన్న పూఛాయ


మధ్యాహ్న భానుడు మల్లేపువ్వు ఛాయ

మల్లేపువ్వు మీద మంకెన్న పూఛాయ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ

మూడుజ్జాముల భానుడు ములగపువ్వు ఛాయ

ములగపువ్వు మీద ముత్యంపు పొడిఛాయ


మూడుజ్జాముల భానుడు ములగపువ్వు ఛాయ

ములగపువ్వు మీద ముత్యంపు పొడిఛాయ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


అస్తమాన భానుడు ఆవపువ్వు ఛాయ

ఆవపువ్వు మీద అద్దంపు పొడిఛాయ


అస్తమాన భానుడు ఆవపువ్వు ఛాయ

ఆవపువ్వు మీద అద్దంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


వాలుతూ భానుడు వంగపువ్వు ఛాయ

వంగపువ్వు మీద వజ్రంపు పొడిఛాయ


వాలుతూ భానుడు వంగపువ్వు ఛాయ

వంగపువ్వు మీద వజ్రంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


గుంకుతూ భానుడు గుమ్మడి పూఛాయ

గుమ్మడీపువ్వు మీద కుంకంపు పొడిఛాయ


గుంకుతూ భానుడు గుమ్మడి పూఛాయ

గుమ్మడీపువ్వు మీద కుంకంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో

హరిసూర్యనారాయణ🙏

Tags: సూర్యనారాయణ, Sri Suryanarayana Melukolupu Telugu, SuryaNarayana, surya narayana melukolupu, Sri Suryanarayana Meluko With Lyrics, Surya Stotram, Suryanarayana Stotram Telugu, Aditya Hrudayam Telugu

Comments