Shiva Panchakshara Stotram in Telugu | శివపంచాక్షరస్తోత్రం

శివపంచాక్షరస్తోత్రం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || 1 ||

మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ |
మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || 2 ||

శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద-సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ |
శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ || 3 ||

వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్య-మునీంద్రదేవార్చితశేఖరాయ |
చంద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః శివాయ || 4 ||

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాకహస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై యకారాయ నమః శివాయ || 5 ||

Comments