శ్రీ దేవీ మహాత్మ్యమ్ ద్వాత్రిశన్నామావళిః | Sri Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali | Hindu Temples Guide

శ్రీ దేవీ మహాత్మ్యమ్ ద్వాత్రిశన్నామావళిః 

దుర్గా దుర్గార్తి శమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ|
దుర్గామచ్ఛేదినీ దుర్గ సాధినీ దుర్గ నాశినీ
దుర్గ మఙ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా
దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా
దుర్గమఙ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ
దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ
దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ
దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్లభా దుర్గధారిణీ
నామావళీ మమాయాస్తూ దుర్గయా మమ మానసః
పఠేత్ సర్వ భయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

Key words : Sri Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics , Hindu Temples Guide 

Comments

Popular Posts