ఈ సురలీమును లీచరాచరములు | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

ఈ సురలీమును లీచరాచరములు |
యిసకలమంతయు నిది యెవ్వరు ||

ఎన్నిక నామము లిటు నీవై యుండగ |
యిన్ని నామము లిటు నీవై యుండగ |
వున్నచోటనే నీవు వుండుచుండుగ మరి |
యిన్నిటా దిరుగువా రిది యెవ్వరు ||

వొక్కరూపై నీవు వుండుచుండగ మరి |
తక్కిన యీరూపములు తామెవ్వరు |
యిక్కడనక్కడ నీవు యిటు ఆత్మలలోనుండ |
మక్కువ నుండువారు మరి యెవ్వరు ||

శ్రీవేంకటాద్రిపై చెలగి నీ వుండగా |
దైవంబులనువారు తామెవ్వరు |
కావలసినచోట కలిగి నీవుండగ |
యీవిశ్వపరిపూణు లిది యెవ్వరు ||Related Postingskeywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts