Drop Down Menus

Sri Lalitha ashtottara satanamavali In Telugu | శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి
ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం |
రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || 1 ||

శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |

లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || 2 ||

మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |

శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || 3 ||

సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః |

వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || 4 ||

కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః |

భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః || 5 ||

వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః |

శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః || 6 ||

లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః |

మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః || 7 ||

తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః |

సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః || 8 ||

కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః |

స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమో నమః || 9 ||

గిరీశబద్ధమాంగల్యమంగలాయై నమో నమః |

పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమో నమః || 10 ||

పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమో నమః |

సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమో నమః || 11 ||

రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమో నమః |

కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమో నమః || 13 ||

బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమో నమః |

బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమో నమః || 13 ||

సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమో నమః |

దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమో నమః || 14 ||

పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమో నమః |

సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమో నమః || 15 ||

కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమో నమః |

శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమో నమః || 16 ||

సచామరరమావాణీవీజితాయై నమో నమః |

భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమో నమః || 17 ||

భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమో నమః |

అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమో నమః || 18 ||

బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమో నమః |

శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమో నమః || 19 ||

లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమో నమః |

అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమో నమః || 20 ||

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమో నమః |

సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమో నమః || 21 ||

దేవర్షిభిస్స్తూయమానవైభవాయై నమో నమః |

కలశోద్భవదుర్వాసఃపూజితాయై నమో నమః || 22 ||

మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమో నమః |

చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమో నమః || 23 ||

చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమో నమః |

శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమో నమః || 24 ||

మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమో నమః |

వందారుజనసందోహవందితాయై నమో నమః || 25 ||

అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమో నమః |

పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమో నమః || 26 ||

అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమో నమః |

నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమో నమః || 27 ||

సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమో నమః |

రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమో నమః || 28 ||

హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమో నమః |

మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమో నమః || 29 ||

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమో నమః |

మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమో నమః || 30 ||

దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమో నమః |

సమస్తదేవదనుజప్రేరికాయై నమో నమః || 31 ||

సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమో నమః |

అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమో నమః || 32 ||

సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమో నమః |

పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమో నమః || 33 ||

వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమో నమః |

రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమో నమః || 34 ||

లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమో నమః |

సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః || 35 ||

భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమో నమః |

సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః || 36 ||

శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమో నమః |

శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమో నమః || 37 ||

దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమో నమః |

శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమో నమః || 38 ||

చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమో నమః |

సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమో నమః || 39 ||

నామపారయణాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |

సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమో నమః || 40 ||

శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమో నమః |

అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమో నమః || 41 ||

భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమో నమః |

మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమో నమః || 42 ||

భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమో నమః |

క్రూరభండశిరచ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః || 43 ||

ధాత్రచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమో నమః |

చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమో నమః || 44 ||

రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమో నమః |

మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమో నమః || 45 ||

అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమో నమః |

మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమో నమః || 46 ||

నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమో నమః |

వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమో నమః || 47 ||

జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమో నమః |

విధేయముక్తవిజ్ఞనసిద్ధిదాయై నమో నమః || 48 ||

కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమో నమః |

రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమో నమః || 49 ||

సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమో నమః |

శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞానవిధానాయై నమో నమః || 50 ||

అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమో నమః |

సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమో నమః || 51 ||

హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమో నమః |

దక్షప్రజాపతిసుతవేషాఢ్యాయై నమో నమః || 52 ||

సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమో నమః |

నిత్యయౌవనమాంగల్యమంగళాయై నమో నమః || 53 ||

మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమో నమః |

చతుర్వింశతితత్త్వైక్యస్వరూపాయై నమో నమః || 54 ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Keywords :
sri lalitha ashtothram telugu, lalitha devi ashtotharam, sri lalitha ashtottara satanamavali in telugu, lalitha stotharam, lalitha ashtotharam pdf file, lalitha devi satanamavali, sri lalitha ashtothram lyrics, lalitha devi images, sri lalitha devi matrams.
ఇవి కూడా చూడండి
Tirumala info English
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

సెప్టెంబర్ నెల వరకు తిరుమల 300/- టికెట్స్ , సేవ టికెట్స్ , రూమ్స్ , సీనియర్ సిటిజెన్ టికెట్స్ , అంగప్రదక్షిణ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అవ్వడం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారి సేవ కూడా సెప్టెంబర్ నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి
అక్టోబర్ నెల టికెట్స్ జులై 18వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. 

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.