Drop Down Menus

శ్రీ దుర్గా సప్తశతి చతుర్థో‌உధ్యాయః | Sri Durga Saptasati Chapter 4 | Hindu Temples Guide

శ్రీ దుర్గా సప్తశతి చతుర్థో‌உధ్యాయః

శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధో‌உధ్యాయః ||

ధ్యానం :

కాలాభ్రాభాం కటాక్షైర్ అరి కుల భయదాం మౌళి బద్ధేందు రేఖాం
శంఖ చక్ర కృపాణం త్రిశిఖ మపి కరైర్ ఉద్వహంతీం త్రిన్త్రామ్ |
సింహ స్కందాధిరూఢాం త్రిభువన మఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశ పరివృతాం సేవితాం సిద్ధి కామైః ||

ఋషిరువాచ ||1||

శక్రాదయః సురగణా నిహతే‌உతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా |
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || 2 ||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా |
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతుశుభాని సా నః ||3||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ నహి వక్తుమలం బలం చ |
సా చండికా‌உఖిల జగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు ||4||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః |
శ్రద్థా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ ||5||

కిం వర్ణయామ తవరూప మచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి |
కిం చాహవేషు చరితాని తవాత్భుతాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు | ||6||

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న ఙ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరవ్యపారా |
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూతం
అవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా ||7||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి |
స్వాహాసి వై పితృ గణస్య చ తృప్తి హేతు
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధాచ ||8||

యా ముక్తిహేతురవిచింత్య మహావ్రతా త్వం
అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్వసారైః |
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై
ర్విద్యా‌உసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి ||9||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం
ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ |
దేవీ త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాసి సర్వ జగతాం పరమార్తిహంత్రీ ||10||

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గా‌உసి దుర్గభవసాగరసనౌరసంగా |
శ్రీః కైట భారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌళికృత ప్రతిష్ఠా ||11||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణ చంద్ర
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ |
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ ||12||

దృష్ట్వాతు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళ
ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః |
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన | ||13||

దేవిప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని |
విఙ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతత్
న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య ||14||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి ధర్మవర్గః |
ధన్యాస్త‌ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా ||15||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మాని
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి |
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా
ల్లోకత్రయే‌உపి ఫలదా నను దేవి తేన ||16||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేశ జంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ||17||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ |
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివంప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి ||18||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ |
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవో‌உపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహి తే‌உషుసాధ్వీ ||19||

ఖడ్గ ప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తధోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశో‌உసురాణామ్ |
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ
యోగ్యాననం తవ విలోక యతాం తదేతత్ ||20||

దుర్వృత్త వృత్త శమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః |
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ ||21||

కేనోపమా భవతు తే‌உస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శతృభయ కార్యతిహారి కుత్ర |
చిత్తేకృపా సమరనిష్టురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయే‌உపి ||22||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తే‌உపి హత్వా |
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే ||23||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంభికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ ||24||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ ||25||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే |
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తైరక్షాస్మాంస్తథాభువమ్ ||26||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తే‌உంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః ||27||

ఋషిరువాచ ||28||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః |
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధాను లేపనైః ||29||

భక్త్యా సమస్తైస్రి శైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా |
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్| ||30||

దేవ్యువాచ ||31||

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తో‌உభివాఞ్ఛితమ్ ||32||

దేవా ఊచు ||33||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే |
యదయం నిహతః శత్రు రస్మాకం మహిషాసురః ||34||

యదిచాపి వరో దేయ స్త్వయా‌உస్మాకం మహేశ్వరి |
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హిం సేథాఃపరమాపదః||35||

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే |
తస్య విత్తర్ద్ధివిభవైర్ధనదారాది సంపదామ్ ||36||

వృద్దయే‌உ స్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంభికే ||37||

ఋషిరువాచ ||38||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతో‌உర్థే తథాత్మనః |
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాళీ బభూవాంతర్హితా నృప ||39||

ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథాపురా |
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్ప్రయహితైషిణీ ||40||

పునశ్చ గౌరీ దేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ |
వధాయ దుష్ట దైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః ||41||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ |
తచ్ఛృ ణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామితే
హ్రీమ్ ఓం ||42||

|| జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
హ్రీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండిKey words : Sri Durga Saptasati Chapter 4 , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.