శ్రీ విష్ణు షట్పది స్తోత్రం | Vishnu Shatpadi Stotram | Hindu Temples Guide

శ్రీ విష్ణు షట్పది స్తోత్రం :

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ |
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 ||

దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే |
శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 ||

సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవా‌உహం న మామకీనస్త్వమ్ |
సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 ||

ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే |
దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః || 4 ||

మత్స్యాదిభిరవతారైరవతారవతా‌உవతా సదా వసుధామ్ |
పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతో‌உహమ్ || 5 ||

దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద |
భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే || 6 ||

నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ |
ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Key words : Sri Vishnu Shatpadi Stotram , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide 

Comments