Drop Down Menus

Bhagavad Gita 2nd Chapter Telugu and English Lyrics with Meaning and Learning Audios | భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం శ్లోకాలు భావాలతో

భగవద్గీత లో రెండవ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్య యోగం . ఈ అధ్యాయం లో 72 శ్లోకాలు ఉంటాయి . ఎవరైతే భగవద్గీత నేర్చుకుందాం అనుకుంటారో వారు మొదటి అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం వదలకుండా పూర్తీ చేస్తారో వారు భగవద్గీత పూర్తిగా నేర్చుకుంటారు . కారణం ఏమిటంటే మొదటి అధ్యాయం ఉత్సాహంగా నేర్చుకున్న రెండవ అధ్యాయం పెద్దదిగా ఉండటం వలన మధ్యలోనే ఆపివేస్తారు . మీరు కనుక రెండవ అధ్యాయాన్ని నేర్చుకోగలితే తరువాత అధ్యాయాలలో శ్లోకాలు తక్కువగా ఉంటాయి కావున సులువుగా నేర్చుకోగలుగుతారు . శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఆడియో లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది  

śrīmad bhagavad gīta dvitīyoadhyāyaḥ
atha dvitīyoadhyāyaḥ |

అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః |

sañjaya uvācha |
సంజయ ఉవాచ |

taṃ tathā kṛpayāviśhṭamaśrupūrṇākulekśhaṇam |
viśhīdantamidaṃ vākyamuvācha madhusūdanaḥ || 1 ||

తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ |
విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః ‖ 1 ‖ 
śrībhagavānuvācha |

శ్రీభగవానువాచ |

kutastvā kaśmalamidaṃ viśhame samupasthitam |
anāryajuśhṭamasvargyamakīrtikaramarjuna || 2 ||

కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ |
అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున ‖ 2 ‖

klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitattvayyupapadyate |
kśhudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiśhṭha parantapa || 3 ||

క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే |
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప ‖ 3 ‖

భావం : సంజయుడు ! దయామయుడు అర్జునుడు కన్నీరు కారుస్తుండగా శ్రీ కృష్ణా పరమాత్మ ఇలా అన్నాడు. 

అర్జున ! ఈ సంక్లిష్ట సమయంలో అర్యధర్మ విరుద్దమూ, అపకీర్తి దాయకమూ నరకప్రాప్తి హేతువు అయిన ఈ పాడుబుద్ది నీకెందుకు పుట్టింది ? నపుంసకుడిలా అధైర్యం పొందకు. ఇది నీకు పనికిరాదు. మనోదౌర్బల్యం నీచం. దాన్ని విడిచిపెట్టు. నీవు శత్రుమర్ధడవు కదా! యుద్దం ప్రారంభించు. 

arjuna uvācha |

అర్జున ఉవాచ 

|kathaṃ bhīśhmamahaṃ sāṅkhye droṇaṃ cha madhusūdana |
iśhubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhāvarisūdana || 4 ||

కథం భీష్మమహం సాంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన |

ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన ‖ 4 ‖

భావం : అర్జునుడు : మధుసూధన ! పూజర్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేనెలా కొట్టగలను ? 

gurūnahatvā hi mahānubhāvānśreyo bhoktuṃ bhaikśhyamapīha loke |
hatvārthakāmāṃstu gurunihaiva bhuñjīya bhogān'rudhirapradigdhān || 5 ||

గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే |
హత్వార్థకామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగానఽరుధిరప్రదిగ్ధాన్ ‖ 5 ‖

భావం : మహానుభావులైన గురువులను చంపడం శ్రేయాస్కరం కాదు. వారిని సంహరించి రక్తసిక్తలైన రాజ్యభోగాలు అనుభవించడం కంటే బిచ్చమెత్తుకోవడం మేలు.  

na chaitadvidmaḥ kataranno garīyo yadvā jayema yadi vā no jayeyuḥ|
yāneva hatvā na jijīviśhāmasteavasthitāḥ pramukhe dhārtarāśhṭrāḥ || 6 ||

న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః|
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ‖ 6 ‖

భావం : యుద్దం చేయడం మంచిదో కాదో తెలియడం లేదు. మనం జయిస్తామో వారు జాయిస్తారో చెప్పలేం. ఎవరిని చంపితే మనకు జీవితం మీద విరక్తి కలుగుతుందో ఆ ధార్తరాష్టరాష్ట్రాదులే ఎదురుగా వున్నారు. 

kārpaṇyadośhopahatasvabhāvaḥ pṛchChāmi tvāṃ dharmasaṃmūḍhachetāḥ|
yachChreyaḥ syānniśchitaṃ brūhi tanme śiśhyasteahaṃ śādhi māṃ tvāṃ prapannam || 7 ||

కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసంమూఢచేతాః|
యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ‖ 7 ‖

భావం : గురువులూ, బంధువులూ అనే మమకార దోషంవల్ల నా బుద్ది నశించింది. మంచి ఏదో తెలియడం లేదు. శిష్యుడిగా నన్ను ఆశ్రయించిన  నాకు ఏది శ్రేయమార్గమో దాన్ని ఆదేశించు. 

na hi prapaśyāmi mamāpanudyādyachChokamuchChośhaṇamindriyāṇām|
avāpya bhūmāvasapatnamṛddhaṃ rājyaṃ surāṇāmapi chādhipatyam || 8 ||

న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాద్యచ్ఛోకముచ్ఛోషణమింద్రియాణామ్|
అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్ ‖ 8 ‖

భావం : భూలోకధిపత్యం లభించిన , స్వర్గధిపత్యం సిద్ధించినా నా శోకం తగ్గుతుందనుకొకు.

sañjaya uvācha |
సంజయ ఉవాచ |

evamuktvā hṛśhīkeśaṃ guḍākeśaḥ parantapa |
na yotsya iti govindamuktvā tūśhṇīṃ babhūva ha || 9 ||

ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః |
న యోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ ‖ 9 ‖

భావం : సంజయుడు : అర్జునుడు శ్రీ కృష్ణుడితో అలా చెప్పి యుద్దం చేయనని ఊరుకున్నాడు

tamuvācha hṛśhīkeśaḥ prahasanniva bhārata |
senayorubhayormadhye viśhīdantamidaṃ vachaḥ || 10 ||

తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః ‖ 10 ‖

భావం : రెండు సేనల మధ్య విషాదవశుడైవున్న అర్జనుణి చూసి శ్రీ కృష్ణా పరమాత్మడు పరిహాసంగా ఇలా అన్నాడు.  

śrībhagavānuvācha |

శ్రీభగవానువాచ |

aśochyānanvaśochastvaṃ praGYāvādāṃścha bhāśhase |
gatāsūnagatāsūṃścha nānuśochanti paṇḍitāḥ || 11 ||

అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే |
గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ‖ 11 ‖

భావం : అర్జున ! దుఃఖించ నవసరం లేని వాళ్ల కోసం దుఃఖిస్తున్నావు. పైగా మహావివేకిలాగా మాట్లాడుతున్నావు. చనిపోయినవాళ్ళ గురించి కానీ, బ్రతికున్న వాళ్ల గురించి కానీ వివేకులు శోకించారు. 

na tvevāhaṃ jātu nāsaṃ na tvaṃ neme janādhipāḥ |
na chaiva na bhaviśhyāmaḥ sarve vayamataḥ param || 12 ||

న త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః |
న చైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరమ్ ‖ 12 ‖

భావం : నీవు నేను వీళ్ళంతా గతంలోనూ వున్నాము. భవిష్యత్ లో కూడా వుంటాము.

dehinoasminyathā dehe kaumāraṃ yauvanaṃ jarā |
tathā dehāntaraprāptirdhīrastatra na muhyati || 13 ||
దేహినోఽస్మిన్యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా |
తథా దేహాంతరప్రాప్తిర్ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి ‖ 13 ‖

భావం : జీవిడికి ఈ శరీరం కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం వచ్చినట్టే మరణానతరం మరో శరీరం వస్తుంది. ఇందుకు ధీరుడు దుఃఖించడు.

mātrāsparśāstu kaunteya śītośhṇasukhaduḥkhadāḥ |
āgamāpāyinoanityāstāṃstitikśhasva bhārata || 14 ||

మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః |
ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాంస్తితిక్షస్వ భారత ‖ 14 ‖

భావం : కుంతీపుత్ర విషయాలకు వశమైన ఇంద్రియాలవల్ల శోతోష్టాది గుణాలు, సుఖదుఖఃలూ కలుగుతూంటాయి. కోరికలకు, ఇంద్రియాలకూ కలయిక ఆశాశ్వతం. కనుక ఓ భరతవీరా ! ఆ బాధలను సహించు.     

yaṃ hi na vyathayantyete puruśhaṃ puruśharśhabha |
samaduḥkhasukhaṃ dhīraṃ soamṛtatvāya kalpate || 15 ||

యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ |
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ‖ 15 ‖

భావం : పురుషవర్యా! శీతోష్ణ సుఖదుఖఃదులు ఎవడినో బాధించవో అలాంటి ధీరుడే ముక్తికి అర్హుడు. 

nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ |
ubhayorapi dṛśhṭoantastvanayostattvadarśibhiḥ || 16 ||

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః |
ఉభయోరపి దృష్టోఽంతస్త్వనయోస్తత్త్వదర్శిభిః ‖ 16 ‖

భావం : లేనిది ఎప్పటికీ వుండదు. ఉన్నది ఎప్పటికీ లేకపోదు. రెండింటి నిర్ణయం త్తత్వజ్ఞులకే తెలుస్తుంది.  

avināśi tu tadviddhi yena sarvamidaṃ tatam |
vināśamavyayasyāsya na kaśchitkartumarhati || 17 ||

అవినాశి తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతమ్ |
వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్కర్తుమర్హతి ‖ 17 ‖

భావం : ఈ విశ్వమంతటా వ్యాపించివున్న ఆత్మవస్తువు నాశనం లేనిది. దానినెవారు అంతం చేయలేరు. 

antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ |
anāśinoaprameyasya tasmādyudhyasva bhārata || 18 ||

అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తాః శరీరిణః |
అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత ‖ 18 ‖

భావం : నాశనం లేని ఆత్మకు ఈ శరీరాలు శాశ్వతాలూ కావు. ఆత్మ ఒక్కటే నిత్యం. కనుక ఓ భారత వీర!యుద్దం మొదలు పెట్టు.  

ya enaṃ vetti hantāraṃ yaśchainaṃ manyate hatam |
ubhau tau na vijānīto nāyaṃ hanti na hanyate || 19 ||

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ |
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ‖ 19 ‖

భావం : ఈ ఆత్మ చంపుతుందని కానీ, చంపబడుతుంది అని కానీ భావించే వాళ్ళిద్దరూ అజ్ఞానులే. ఆత్మ చంపేది కానీ చచ్చేది కానీ కాదు.

na jāyate mriyate vā kadāchinnāyaṃ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ|
ajo nityaḥ śāśvatoayaṃ purāṇo na hanyate hanyamāne śarīre || 20 ||

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః|
అజో నిత్యః శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ‖ 20 ‖

భావం : ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. అది ఒక్కప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహిత్యమూ, శాశ్వతమూ ,అనాది సిద్దమూ, అయిన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనంచేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. 

vedāvināśinaṃ nityaṃ ya enamajamavyayam |
kthaṃ sa puruśhaḥ pārtha kaṃ ghātayati hanti kam || 21||

వేదావినాశినం నిత్యం య ఏనమజమవ్యయమ్ |
కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ‖ 21‖

భావం : పార్ధ! ఆత్మ నాశనరహితమని , చావు పుట్టుకలు లేనిదని, శాశ్వతమైనదని తెలుసుకున్నవాడు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు? ఎలా చంపిస్తాడు.   

vāsāṃsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naroaparāṇi|
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇānyanyāni saṃyāti navāni dehī || 22 ||

వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోఽపరాణి|
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ‖ 22 ‖

భావం : మానవుడు చినిగిపోయిన పాతబట్టలను విడిచిపెట్టేసి కొత్తబట్టలు వేసుకున్నట్టే ఆత్మ కృశించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త దేహాలను పొందుతుంది.  

nainaṃ Chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ |
na chainaṃ kledayantyāpo na śośhayati mārutaḥ || 23 ||

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః |
న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః ‖ 23 ‖

భావం : ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు నరకలేవు. అగ్ని కాల్చలేదు. నీరు తడుపలేదు. గాలి ఎండబెట్టలేదు.  

achChedyoayamadāhyoayamakledyoaśośhya eva cha |
nityaḥ sarvagataḥ sthāṇurachaloayaṃ sanātanaḥ || 24 ||

అచ్ఛేద్యోఽయమదాహ్యోఽయమక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ |
నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలోఽయం సనాతనః ‖ 24 ‖

భావం : ఆత్మ ఖండించరానిది, కాలనిది, తడవనిది, ఎండనిది, అది నిత్యం సర్వావ్యాప్తం, శాశ్వతం, చలనరహితం, సనాతనం.

avyaktoayamachintyoayamavikāryoayamuchyate |
tasmādevaṃ viditvainaṃ nānuśochitumarhasi || 25 ||
అవ్యక్తోఽయమచింత్యోఽయమవికార్యోఽయముచ్యతే |
తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి ‖ 25 ‖

భావం : ఆత్మ జ్ఞానేంద్రియాలకు గోచరించాడు. మనస్సుకు అందదు. వికరాలకు గురికాదు. ఈ ఆత్మతత్వం తెలుసుకునే నీవు విచారించడం మను.


atha chainaṃ nityajātaṃ nityaṃ vā manyase mṛtam |
tathāpi tvaṃ mahābāho naivaṃ śochitumarhasi || 26 ||

అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ |
తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి ‖ 26 ‖

భావం : అర్జునా! ఈ శరీరంతో పాటు ఆత్మకు కూడా సదా చావు పుట్టుకలుంటాయని భావిస్తున్నప్పటికి నీవిలా శోకించవలసిన పని లేదు.  

jātasya hi dhruvo mṛtyurdhruvaṃ janma mṛtasya cha |
tasmādaparihāryearthe na tvaṃ śochitumarhasi || 27 ||

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ |
తస్మాదపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి ‖ 27 ‖
భావం : పుట్టినవాడికి చావు తప్పదు. చచ్చిన వాడికి పుట్టక తప్పదు. తపించారని ఆ విషయంలో తపించ నవసరం లేదు. 

avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata |
avyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā || 28 ||

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత |
అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ‖ 28 ‖

భావం : జీవులు పుట్టుకకు పూర్వం కానీ , మరణానంతరం కానీ ఏ రూపంలో వుంటాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు. మధ్య కాలంలో మాత్రమే కనపడుతాయి. అర్జునా! అలాంటప్పుడు విచారించడమెందుకు? 

āścharyavatpaśyati kaśchidenamāścharyavadvadati tathaiva chānyaḥ|
āścharyavachchainamanyaḥ śṛṇoti śrutvāpyenaṃ veda na chaiva kaśchit || 29 ||

ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనమాశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః|
ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ ‖ 29 ‖

భావం : ఒకడు ఆశ్చర్యంగా ఇలా చూస్తున్నాడు. ఇంకోకడు డిని గురించి విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మరొకడు వింతగా వింటున్నాడు. అయితే ఈ ఆత్మ స్వరూప స్వభావాలు తెలుసుకున్న వాడు ఒక్కడు లేడు. 

dehī nityamavadhyoayaṃ dehe sarvasya bhārata |
tasmātsarvāṇi bhūtāni na tvaṃ śochitumarhasi || 30 ||

దేహీ నిత్యమవధ్యోఽయం దేహే సర్వస్య భారత |
తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి ‖ 30 ‖

భావం : అన్ని దేహాలలోనూ వుండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఖిఃంచ నక్కరలేదు. 

svadharmamapi chāvekśhya na vikampitumarhasi |
dharmyāddhi yuddhāchChreyoanyatkśhatriyasya na vidyate || 31 ||

స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి |
ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాచ్ఛ్రేయోఽన్యత్క్షత్రియస్య న విద్యతే ‖ 31 ‖

భావం : నీ ధర్మాన్ని తెలుసుకొని అయినా నీవు జంకకు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడికి ధర్మయుద్దనికి మించిన మహభాగ్యం మరోకటి లేదు. 

yadṛchChayā chopapannaṃ svargadvāramapāvṛtam |
sukhinaḥ kśhatriyāḥ pārtha labhante yuddhamīdṛśam || 32 ||

యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతమ్ |
సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశమ్ ‖ 32 ‖

భావం : తెరచివుంచిన స్వర్గద్వారం లాంటి ఈ సంగ్రామం నీకు అప్రయత్నంగా లభించింది. ఇలాంటి సదవకాశం పుణ్యం చేసుకున్న క్షత్రియులే పొంద గలుగుతారు. 

atha chettvamimaṃ dharmyaṃ saṅgrāmaṃ na kariśhyasi |
tataḥ svadharmaṃ kīrtiṃ cha hitvā pāpamavāpsyasi || 33 ||

అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి |
తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి ‖ 33 ‖

భావం : నీవు ఈ ధర్మయుద్దం చేయకపోతే నీ కులధర్మమూ, పేరు ప్రఖ్యాతులు, పాడు చేసి పాపం కట్టుకుంటావు. 

akīrtiṃ chāpi bhūtāni kathayiśhyanti teavyayām |
sambhāvitasya chākīrtirmaraṇādatirichyate || 34 ||

అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేఽవ్యయామ్ |
సంభావితస్య చాకీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే ‖ 34 ‖

భావం : అంతే కాకుండా నీ అపకీర్తిని ప్రజలు చిరకాలం చెప్పుకుంటారు. పరువు , ప్రతిష్ట లున్న వాడికి అపనిందకంటే మరణమే మంచిది. 

bhayādraṇāduparataṃ maṃsyante tvāṃ mahārathāḥ |
yeśhāṃ cha tvaṃ bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam || 35 ||

భయాద్రణాదుపరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః |
యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ ‖ 35 ‖

భావం : ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను మహావీరుడిగా గౌరవిస్తున్న వాళ్ళంతా భయపడి యుద్దం మానేశావని భావించి చులకనగా చూస్తారు.

avāchyavādāṃścha bahūnvadiśhyanti tavāhitāḥ |
nindantastava sāmarthyaṃ tato duḥkhataraṃ nu kim || 36 ||

అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్వదిష్యంతి తవాహితాః |
నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ‖ 36 ‖

భావం : నీ శత్రువులు నీ పరాక్రమాన్ని నిందిస్తూ అనరని మాటలెన్నో అంటారు. అంతకుమించిన దుఖఃమేముంది ? 

hato vā prāpsyasi svargaṃ jitvā vā bhokśhyase mahīm |
tasmāduttiśhṭha kaunteya yuddhāya kṛtaniśchayaḥ || 37 ||
హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్ |
తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ‖ 37 ‖

భావం : అర్జున! ధర్మయుద్దంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు. శత్రువులను జయిస్తే రాజ్య భోగలు అనుభావిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో యుద్దానికి నడుము బిగించు.

sukhaduḥkhe same kṛtvā lābhālābhau jayājayau |
tato yuddhāya yujyasva naivaṃ pāpamavāpsyasi || 38 ||

సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ |
తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి ‖ 38 ‖

భావం : సుఖదుఖఃలూ, లాభనష్టాలు, జయాపజయాలు సమానంగా భావించి సమరం సాగించు. అప్పుడు నీకు పాపం కలుగదు. 

eśhā teabhihitā sāṅkhye buddhiryoge tvimāṃ śṛṇu |
buddhyā yukto yayā pārtha karmabandhaṃ prahāsyasi || 39 ||

ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు |
బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి ‖ 39 ‖

భావం : పార్ధ! ఇంతవరకు నీకు సాంఖ్యమాతనుసారం ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పాను. ఇక సంసారబంధం వదులుకోవడానికి సాధనమైన నిష్కామ కర్మయోగం గురించి చెపుతాను విను.   

nehābhikramanāśoasti pratyavāyo na vidyate |
svalpamapyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt || 40 ||

నేహాభిక్రమనాశోఽస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే |
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ ‖ 40 ‖

భావం : ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి, పూర్తి చేయలేకపోయిన వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఏ కొద్దిగా ఆచరించిన ఈ యోగం దారుణమైన సంసారభయం  నుంచి కాపాడుతుంది. 

vyavasāyātmikā buddhirekeha kurunandana |
bahuśākhā hyanantāścha buddhayoavyavasāyinām || 41 ||

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన |
బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్ ‖ 41 ‖

భావం : కురునందన! నిశ్చయత్మకమైన బుద్ది ఒకే విధంగా వుంటుంది. స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ల ఆలోచనలు పరిపరివిధాల పరుగులెడతాయి. 

yāmimāṃ puśhpitāṃ vāchaṃ pravadantyavipaśchitaḥ |
vedavādaratāḥ pārtha nānyadastīti vādinaḥ || 42 ||

యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్యవిపశ్చితః |
వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తీతి వాదినః ‖ 42 ‖

kāmātmānaḥ svargaparā janmakarmaphalapradām |
kriyāviśeśhabahulāṃ bhogaiśvaryagatiṃ prati || 43 ||

కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మకర్మఫలప్రదామ్ |
క్రియావిశేషబహులాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి ‖ 43 ‖

bhogaiśvaryaprasaktānāṃ tayāpahṛtachetasām |
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate || 44 ||

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసామ్ |
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ న విధీయతే ‖ 44 ‖

భావం : పార్ధ! అవివేకులూ,అర్ధవాదాల పట్ల ఆసక్తి కాలవాళ్ళు , స్వర్గ సుఖలకు మించి మరొకటి లేదని భావించే వాళ్ళు వేద వాక్యాలు పలుకుతూ ఉంటారు. అలాంటివాళ్ళు తాము చేసిన వైదిక కర్మల ఫలితంగా స్వర్గసుఖాలు అనుభవించాక, వాళ్ళకు మళ్ళీ కర్మ భూమిలో పునర్జన్మరూపమైన కర్మఫలమే తప్ప మోక్షం లభించదు. భోగభాగ్యాలు కోరి వేదవాక్యాలకు వశులైనవారి బుద్ది నిలకడగా వుండదు. 

traiguṇyaviśhayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna |
nirdvandvo nityasattvastho niryogakśhema ātmavān || 45 ||

త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున |
నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ‖ 45 ‖

భావం : అర్జునా! వేదాలు మూడు గుణాలు కలిగి కర్మకాండలను వివరిస్తాయి. నీవు త్రిగుణాలను విడిచిపెట్టి , ద్వందలు లేనివాడవై యోగక్షేమలు కొరకుండా శుద్దసత్వగుణం అవలంభించి ఆత్మజ్ఞానివి కావాలి. 

yāvānartha udapāne sarvataḥ samplutodake |
tāvānsarveśhu vedeśhu brāhmaṇasya vijānataḥ || 46 ||

యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే |
తావాన్సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ‖ 46 ‖

భావం : నది నుంచి నీరు తెచ్చుకున్నే వాళ్ళు నూతికి ఎలా ప్రాముఖ్యా మివ్వరో అలాగే బ్రహ్మజ్ఞానులు ప్రతిఫలాపేక్షతో కూడిన వేదకర్మలకు ప్రాధాన్యం యివ్వరు.

karmaṇyevādhikāraste mā phaleśhu kadāchana |
mā karmaphalaheturbhūrmā te saṅgoastvakarmaṇi || 47 ||

కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన |
మా కర్మఫలహేతుర్భూర్మా తే సంగోఽస్త్వకర్మణి ‖ 47 ‖

భావం : కర్మలు చేయడం వరకే నీకు అధికారం. కర్మ ఫలంతో నీకు సంబంధం లేదు. కనుక ప్రతిఫలం ఆశించి కర్మ చేయకు. అలా అని కర్మలు మనడానికి చూడకు. 

yogasthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṃ tyaktvā dhanañjaya |
siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṃ yoga uchyate || 48 ||

యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ |
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ‖ 48 ‖

భావం :  ఫలం దక్కినా,  దక్కక పోయినా కర్మలు సమభవనతో సాగించు. అర్జునా! ఈ సమదృష్టినే యోగమంటారు. 

dūreṇa hyavaraṃ karma buddhiyogāddhanañjaya |
buddhau śaraṇamanvichCha kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ || 49 ||
దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాద్ధనంజయ |
బుద్ధౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః ‖ 49 ‖

భావం : ధనంజయా! ప్రతిఫలాపేక్షతో ఆచరించే కర్మ నిష్కామ కర్మకంటే హీనం. ఫలితం ఆశించి కర్మచేసే వాళ్ళు  అలుప్పలు. అందువల్ల నీవు సామ బుద్దినే ఆశ్రయించు.   

buddhiyukto jahātīha ubhe sukṛtaduśhkṛte |
tasmādyogāya yujyasva yogaḥ karmasu kauśalam || 50 ||

బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే |
తస్మాద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్ ‖ 50 ‖

భావం : సమాభావన కలిగిన పురుషుడు పుణ్య పాపాలను రెండింటిని ఈ లోకంలోనే వదిలేస్తున్నాడు. కనుక సమత్వబుద్ది అయిన నిష్కామ కర్మనే నీవు ఆచరించు. కౌశలంతో కర్మలు చేయడమే యోగమని తెలుసుకో. 

karmajaṃ buddhiyuktā hi phalaṃ tyaktvā manīśhiṇaḥ |
janmabandhavinirmuktāḥ padaṃ gachChantyanāmayam || 51 ||

కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః |జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛంత్యనామయమ్ ‖ 51 ‖

భావం : నిష్కామయోగులు కర్మఫలం ఆశించకుండా జన్మబంధనాలనుంచి తప్పించుకొని ఉపద్రవం లేని మోక్షం పొందుతున్నారు. 

yadā te mohakalilaṃ buddhirvyatitariśhyati |
tadā gantāsi nirvedaṃ śrotavyasya śrutasya cha || 52 ||


యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి |
తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ ‖ 52 ‖

భావం : నీ బుద్ది అజ్ఞానమనే కల్మషాన్ని అధిగణించినప్పుడు నీకు విన్న విషయాలు, వినబోయే అర్ధాలు విరక్తి కలిగిస్తాయి. 

śrutivipratipannā te yadā sthāsyati niśchalā |
samādhāvachalā buddhistadā yogamavāpsyasi || 53 ||

శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా |
సమాధావచలా బుద్ధిస్తదా యోగమవాప్స్యసి ‖ 53 ‖

భావం : అర్ధవాదాలు అనేకం వినడం వల్ల చలించిన ని మనస్సు నిశ్చలంగా వున్నప్పుడు నీవు ఆత్మజ్ఞానం పొందుతావు. 

arjuna uvācha |
అర్జున ఉవాచ |

sthitapraGYasya kā bhāśhā samādhisthasya keśava |
sthitadhīḥ kiṃ prabhāśheta kimāsīta vrajeta kim || 54 ||

స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ |
స్థితధీః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిమ్ ‖ 54 ‖

భావం : అర్జనుడు : కేశవా ! సమాధినిష్ట పొందిన స్థితప్రజ్ఞనుడీ లక్షణా లేమిటి ? అతని ప్రసంగమూ, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయి. 

śrībhagavānuvācha |
శ్రీభగవానువాచ |

prajahāti yadā kāmānsarvānpārtha manogatān |
ātmanyevātmanā tuśhṭaḥ sthitapraGYastadochyate || 55 ||

ప్రజహాతి యదా కామాన్సర్వాన్పార్థ మనోగతాన్ |
ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే ‖ 55 ‖

భావం : శ్రీ కృష్ణాభగవానుడు! మనస్సులోని కొరికాలన్నీటిని విడిచిపెట్టి, ఎప్పడూ ఆత్మానందమే అనుభవించే వాడే స్థితప్రజ్ఞడు. 

duḥkheśhvanudvignamanāḥ sukheśhu vigataspṛhaḥ |
vītarāgabhayakrodhaḥ sthitadhīrmuniruchyate || 56 ||

దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః |
వీతరాగభయక్రోధః స్థితధీర్మునిరుచ్యతే ‖ 56 ‖

భావం : దుఃఖలకు క్రుంగనివాడు, సుఖలకు పొంగని వాడు , భయం రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టిన వాడు అయిన మునీంద్రుడు స్థితప్రజ్ఞడు. 

yaḥ sarvatrānabhisnehastattatprāpya śubhāśubham |
nābhinandati na dveśhṭi tasya praGYā pratiśhṭhitā || 57 ||

యః సర్వత్రానభిస్నేహస్తత్తత్ప్రాప్య శుభాశుభమ్ |
నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ‖ 57 ‖

భావం : స్నేహవ్యామోహాలు లేకుండా వ్యవహరిస్తూ శుభాశుభాలు కలిగినప్పుడు సంతోషం, ద్వేషం పొందకుండా వుండేవాడే స్థితప్రజ్ఞడు. 

yadā saṃharate chāyaṃ kūrmoaṅgānīva sarvaśaḥ |
indriyāṇīndriyārthebhyastasya praGYā pratiśhṭhitā || 58 ||

యదా సంహరతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః |
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ‖ 58 ‖

భావం : తాబేలు తన అవయవాలు లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే ఇంద్రియాలను సర్వవిధాలా విషయసుఖల నుంచి మళ్లించినవాడు స్థితప్రజ్ఞడవుతాడు. 

viśhayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ |
rasavarjaṃ rasoapyasya paraṃ dṛśhṭvā nivartate || 59 ||

విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః |
రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ‖ 59 ‖

భావం : ఆహారం తీసుకొనివాడికి ఇంద్రియా విషయాలు అణగిపోతాయి. అయితే విషయ వాసన మాత్రం వదలదు. ఆత్మ దర్శనంతోనే అది కూడా అడుగంటిపోతుంది. 

yatato hyapi kaunteya puruśhasya vipaśchitaḥ |
indriyāṇi pramāthīni haranti prasabhaṃ manaḥ || 60 ||

యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః |
ఇంద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః ‖ 60 ‖

భావం : కుంతినందనా! ఆత్మనిగ్రహం కోసం అమితంగా ప్రయత్నించే విద్వాంసుడి మనసును సైతం ఇంద్రియాలు బలవంతంగా లాగుతాయి. 

tāni sarvāṇi saṃyamya yukta āsīta matparaḥ |
vaśe hi yasyendriyāṇi tasya praGYā pratiśhṭhitā || 61 ||
తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః |
వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ‖ 61 ‖

భావం : యోగాసాదకుడు ఇంద్రియా లన్నింటిని వశపరచుకొని నా మీదే మనసు వుండాలి. అలాంటివాది ప్రజ్ఞ సుస్థిరమవుతుంది. 

dhyāyato viśhayānpuṃsaḥ saṅgasteśhūpajāyate |
saṅgātsañjāyate kāmaḥ kāmātkrodhoabhijāyate || 62 ||

ధ్యాయతో విషయాన్పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే |
సంగాత్సంజాయతే కామః కామాత్క్రోధోఽభిజాయతే ‖ 62 ‖

krodhādbhavati saṃmohaḥ saṃmohātsmṛtivibhramaḥ |
smṛtibhraṃśādbuddhināśo buddhināśātpraṇaśyati || 63 ||

క్రోధాద్భవతి సంమోహః సంమోహాత్స్మృతివిభ్రమః |
స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ప్రణశ్యతి ‖ 63 ‖

భావం : ఎప్పుడు శబ్ధది విషయాల గురించి ఆలోచించేవాడికి వాటిమీద బాగా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి.  కొరికలు కోపం కలుగజేస్తాయి. కోపం వల్లన అవివేకం కలుగుతుంది. ఆవివేకం వల్ల మరపు , మరపు వల్ల బుద్ది నశించశడం బుద్ది నాశనం వల్ల తానే నశించడం జరుగుతుంది.  

rāgadveśhavimuktaistu viśhayānindriyaiścharan |
ātmavaśyairvidheyātmā prasādamadhigachChati || 64 ||

రాగద్వేషవిముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ |
ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్ఛతి ‖ 64 ‖

భావం : మనసుని నిగ్రహించుకొని రాగద్వేషాలు లేకుండా తన అదుపాజ్ఞలలో వున్న ఇంద్రియల వల్ల విషయ సుఖాలు అనుభవించే వాడు మనశ్శాంతిని పొందుతాడు. 

prasāde sarvaduḥkhānāṃ hānirasyopajāyate |
prasannachetaso hyāśu buddhiḥ paryavatiśhṭhate || 65 ||

ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే |
ప్రసన్నచేతసో హ్యాశు బుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతే ‖ 65 ‖

భావం : మనస్సు నిర్మాలమైతే సమస్త దుఃఖాలు సుమసిపోతాయి. మనస్సు నిర్మలంగా వున్నవాడి ప్రజ్ఞకు చలనం లేదు. 

nāsti buddhirayuktasya na chāyuktasya bhāvanā |
na chābhāvayataḥ śāntiraśāntasya kutaḥ sukham || 66 ||

నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా |
న చాభావయతః శాంతిరశాంతస్య కుతః సుఖమ్ ‖ 66 ‖

భావం : మనోనిగ్రహం లేనివాడికి ఆత్మవివేకం కానీ ఆత్మ చింతన కానీ అలవడవు. అలాంటివాడికి మనశ్శాంతి లేని వాడికి సుఖం శూన్యం.  

indriyāṇāṃ hi charatāṃ yanmanoanuvidhīyate |
tadasya harati praGYāṃ vāyurnāvamivāmbhasi || 67 ||

ఇంద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనోఽనువిధీయతే |
తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి ‖ 67 ‖

భావం : చుక్కలేని నాపను సుడిగాలి దిక్కుతోచకుండా చేసినట్లు , ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించే ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయిన మనస్సు పురుషుని బుద్దిని పాడు చేస్తుంది. 

tasmādyasya mahābāho nigṛhītāni sarvaśaḥ |
indriyāṇīndriyārthebhyastasya praGYā pratiśhṭhitā || 68 ||

తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః |
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ‖ 68 ‖

భావం : అర్జునా! అందువల్ల విషయ సుఖల వైపుకు వెళ్ళకుండా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్న వాడికి స్థిరమైన బుద్ది కలుగుతుంది. వాడే స్థితప్రజ్ఞడు. 

yā niśā sarvabhūtānāṃ tasyāṃ jāgarti saṃyamī |
yasyāṃ jāgrati bhūtāni sā niśā paśyato muneḥ || 69 ||

యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ |
యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ‖ 69 ‖

భావం : ఆత్మనుభూతి లేని అని ప్రాణులకు రాత్రి తోచే సమాయంలో మనో నిగ్రహం కలిగిన ముని మేలుకొని వుంటాడు. విషయాలపట్ల ఆసక్తితో సర్వప్రాణులూ మేలుకువగా వునపుడు ఆత్మ నిష్ట కలిగిన యోగికి రాత్రి అవుతుంది. 

āpūryamāṇamachalapratiśhṭhaṃ samudramāpaḥ praviśanti yadvat|
tadvatkāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntimāpnoti na kāmakāmī || 70 ||

ఆపూర్యమాణమచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్|
తద్వత్కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతిమాప్నోతి న కామకామీ ‖ 70 ‖

భావం : నిరంతరం నిండుతున్నప్పటికి చలించకుండా నిచ్చిన సముద్రంలోని నది జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవడిలో కామలన్నీ లీనమై అణగిపోతాయో వాడు శాంతిని పొందుతాడు. భౌతిక సుఖలకు బానిస అయినవాడికి మోక్షం లేదు.  

vihāya kāmānyaḥ sarvānpumāṃścharati niḥspṛhaḥ |
nirmamo nirahaṅkāraḥ sa śāntimadhigachChati || 71 ||

విహాయ కామాన్యః సర్వాన్పుమాంశ్చరతి నిఃస్పృహః |
నిర్మమో నిరహంకారః స శాంతిమధిగచ్ఛతి ‖ 71 ‖

భావం : కొరికాలన్నీటిని విడిచిపెట్టి ఆశ, అహంకారం , మమకారం లేకుండా మెలిగే వాడు పరమ శాంతిని పొందుతాడు. 

eśhā brāhmī sthitiḥ pārtha naināṃ prāpya vimuhyati |
sthitvāsyāmantakāleapi brahmanirvāṇamṛchChati || 72 ||

ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి |
స్థిత్వాస్యామంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణమృచ్ఛతి ‖ 72 ‖

భావం : అర్జునా! ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి ప్రపంచవిషయాలమీదకు మరలా మళ్లదు. జీవితం చివరి ఘట్టంలో అయిన అలాంటి జ్ఞానం కలిగితే మోక్షం లభిస్తుంది.  

oṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniśhatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛśhṇārjunasaṃvāde

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

2వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 

Bhagavad Gita meaning, bhagavad Gita Lyrics, bhagavad gita learning audio bhagavad gita haindavi, bhagavad gita PDF books, bhagavad gita slokas with meanings, bhagavad gita telugu, bhagavad gita 2nd chapter, bhagavad gita easy learning way,  hindu temples guide bhagavad gita
ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.