Drop Down Menus

72 యక్ష ప్రశ్నలు వాటికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబులు | Yaksha Prasnalu | Hindu Temple Guide

యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు, విన్నారా?

మహా భారతం లోని అరణ్య పర్వంలో, పాండవులు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు, ధర్మరాజును పరీక్షించటానికి యమధర్మరాజు యక్షుని రూపంలో అడిగిన ప్రశ్నలే, ఈ యక్ష ప్రశ్నలు.

ఆ ప్రశ్నలు, జవాబుల సమాహారమే యక్ష ప్రశ్నలు.. అవి క్లుప్తంగా..

1. సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు ? బ్రహ్మం

2. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు? దేవతలు

3. సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది? ధర్మం

4. సూర్యుడు దేని ఆధారంగా నిలచియున్నాడు? సత్యం

5. మానవుడు దేని వలన శ్రోత్రియుడగును? వేదం

6. దేని వలన మహత్తును పొందును? తపస్సు

7. మానవునికి సహాయపడునది ఏది? ధైర్యం

8. మానవుడు దేని వలన బుద్ధిమంతుడగును? పెద్దలను సేవించుటవలన

9. మానవుడు మానవత్వముని ఎట్లు పొందును? అధ్యయనము వలన

10. మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి? తపస్సు వలన సాధుభావము, శిష్టాచార భ్రష్టత్వం వల్ల అసాధుభావము..

11. మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు? మృత్యుభయం వలన

12. జీవన్మృతుడెవరు? దేవతలకూ, అతిథులకూ, పితృసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు

13. భూమి కంటే బరువు/ భారమైనది ఏది? జనని /తల్లి రుణం

14. ఆకాశం కంటే పొడవైనది/ ఉన్నతమైనది ఏది? తండ్రి

15. గాలికంటే వేగమైనది ఏది? మనస్సు

16. మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలా వస్తుంది? ఇతరులు తనపట్ల ఏ పని చేస్తే, ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో అట్టివానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది.

17. తృణం కంటే దట్టమైనది ఏది? చింత

18. నిద్రలో కూడా కన్ను మూయనిది ఏది? చేప

19. రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు? అస్త్రవిద్యచే

20. రాజ్యాధినేతకు సజ్జనత్వం ఎలా కలుగుతుంది? యజ్ఞం చేయటం వలన

21. జన్మించియు ప్రాణం లేనిది? గుడ్డు

22. రూపం ఉన్నా హృదయం లేనిదేది? రాయి

23. మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది? శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించకపోవడం వలన

24. ఎల్లప్పుడూ వేగం గలదేది? నది

25. రైతుకి ఏది ముఖ్యం? వాన

26. బాటసారికి, రోగికి, గృహస్థునకు, చనిపోయిన వారికి బంధువులెవ్వరు? స్వార్థం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు

27. ధర్మానికి ఆధారమేది? దయదాక్షిణ్యం

28. కీర్తికి ఆశ్రయమేది? దానం

29. దేవలోకానికి దారి ఏది? సత్యం

30. సుఖానికి ఆధారం ఏది? శీలం

31. మనిషికి దైవిక స్నేహితుడు / బంధువులెవరు? భార్య / భర్త

32. మనిషికి ఆత్మ ఎవరు? కుమారుడు

33. మానవునకు జీవనాధారమేది? మేఘం

34. మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును? దానం

35. లాభాల్లో గొప్పది ఏది? ఆరోగ్యం

36. సుఖాల్లో గొప్పది ఏది? సంతోషం

37. ధర్మాల్లో ఉత్తమమైనది ఏది? అహింస

38. దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది? మనస్సు

39. ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు? సజ్జనులతో

40. ఎల్లప్పుడూ తృప్తిగా పడియుండునదేది? యాగకర్మ

41. లోకానికి దిక్కు ఎవరు? సత్పురుషులు

42. అన్నోదకాలు వేనియందు ఉద్భవిస్తాయి? భూమి, ఆకాశములందు

43. లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది? అజ్ఞానం

44. శ్రాద్ధవిధికి సమయమేది? బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పుడు

45. మనిషి దేనిని విడచి స్వ్రజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు, ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును? వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తృష్ణ విడచినచో...

46. తపస్సు అంటే ఏమిటి? తన వృత్తికుల ధర్మం ఆచరించడం

47. క్షమ అంటే ఏమిటి? ద్వందాలు సహించడం

48. సిగ్గు అంటే ఏమిటి? చేయరాని పనులంటే జడవడం

49. సర్వధనియనదగు వాడెవడు? ప్రియాప్రియాలను సుఖ దుఃఖాలను సమంగా ఎంచువాడు

50. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? మంచి చెడ్డల్ని గుర్తించగలగడం

51. దయ అంటే ఏమిటి? ప్రాణులన్నింటి సుఖము కోరడం

52. అర్జవం అంటే ఏమిటి? సదా సమభావం కలిగి ఉండటం

53. సోమరితనం అంటే ఏమిటి? ధర్మకార్యములు చేయకుండుట

54. దుఃఖం అంటే ఏమిటి? అజ్ఞానం కలిగి ఉండటం

55. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ నిగ్రహం

56. స్నానం అంటే ఏమిటి? మనస్సులో మాలిన్యం లేకుండా చేసుకోవడం

57. దానం అంటే ఏమిటి? సమస్తప్రాణుల్ని రక్షించడం

58. పండితుడెవరు? ధర్మం తెలిసినవాడు

59. మూర్ఖుడెవడు? ధర్మం తెలియక అడ్డంగా వాదించేవాడు

60. ఏది కాయం? సంసారానికి కారణమైంది

61. అహంకారం అంటే ఏమిటి? అజ్ఞానం

62. డంభం అంటే ఏమిటి? తన గొప్పతానే చెప్పుకోవటం

63. ధర్మం, అర్థం, కామం ఎక్కడ కలియును? తన భార్యలో, తన భర్తలో

64. నరకం అనుభవించే వారెవరు? ఆశపెట్టి దానం ఇవ్వనివాడు, వేదాల్ని, ధర్మ శాసా్త్రల్నీ, దేవతల్ని, పితృదేవతల్నీ, ద్వేషించేవాడూ, దానం చెయ్యనివాడు

65. బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చేది ఏది? ప్రవర్తన మాత్రమే

66. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి ఏమి దొరుకుతుంది? మైత్రి

67. ఆలోచించి పనిచేసేవాడు ఏమవుతాడు? అందరి ప్రశంసలు పొంది గొప్పవాడవుతాడు

68. ఎక్కువమంది మిత్రులు వున్నవాడు ఏమవుతాడు? సుఖపడతాడు

69. జీవితం మొత్తము మీద సుఖముగా ఉండే వాడు ఎవరు? ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు? అప్పులేనివాడు, తనకున్న దానిలో తిని తృప్తి చెందేవాడు

70. ఏది ఆశ్చర్యం? ప్రాణులు ప్రతి రోజూ మరణిస్తూ ఉండడం చూస్తూ, మనిషి తానే శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండి పోతాననుకోవడం.

71. లోకంలో అందరికన్నా ధనవంతుడెవరు? ప్రియయూ అప్రియయూ, సుఖమూ దుఃఖమూ మొదలైన వాటిని సమంగా చూసేవాడు

72. స్థితప్రజ్ఞుడని ఎవరిని అంటారు? నిందాస్తుతులందూ, శీతోష్ణాదులందు, కలిమి లేములందూ, సుఖదుఃఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతృప్తుడై అభిమానాన్ని విడిచి అరిషడ్వర్గాలను జయించి స్ధిరబుద్ధికలవాడై ఎవరైతే ఉంటాడో వానిని.

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

యక్ష ప్రశ్నలు,  ధర్మరాజు, Yaksha Prasnalu, yaksha prashna questions and answers, yaksha prashnalu garikapati, yaksha prashna pdf, yaksha prashna Telugu, 72 Yaksha Risky questions, 

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

తిరుమల దర్శనం టికెట్స్ ఇతర సేవ టికెట్స్ ప్రస్తుతం ఆగస్టు నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి . సెప్టెంబర్ నెలకు జూన్ నెలలో 18వ తేదీన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.