దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా | Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :

దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా
వేవేలకు నిది విన్నపమయ్యా ||

తనువున బొడమినతతి నింద్రియములు
పొనిగి యెక్కడికి బోవునయా |
పెనగి తల్లికడ బిడ్డలు భువిలో
యెనగొని యెక్కడి కేగుదురయ్యా ||

పొడుగుచు మనమున బొడమిన యాసలు
అదన నెక్కడికి నరుగునయా |
వొదుగుచు జలములనుండు మత్స్యములు
పదపడి యేగతి బాసీనయ్యా ||

లలి నొకటొకటికి లంకెలు నివే
అలరుచు నేమని యందునయా |
బలు శ్రీవేంకటపతి నాయాత్మను
గలిగితి వెక్కడి కలుషములయ్యా ||

మరికొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Related Postingskeywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics , annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments