Drop Down Menus

ఈ స్తొత్రము చదివిన, మానసిక ఆనందం, ఆరోగ్యం గ్రహబాధ నివారణకి ఈ పారాయణ వల్ల విముక్తి లభిస్తుంది - Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram With Lyrics

ఈ స్తొత్రము చదివిన, మనకు మానసిక ఆనందం, ఆరోగ్యం గ్రహబాధ నివారణకి  ఈ పారాయణ వల్ల విముక్తి లభిస్తుంది

శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రము..

( ఆది శంకరాచార్య విరచితం)

శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే

భోగింద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే

యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి

సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత

లక్ష్మీలసత్ కుచసరోరుహ రాజహంస

లక్ష్మీనృసింహ మమదేహి కరావలంబమ్

సంసారసాగర విశాల కరాళకామ

నక్రగ్రహ గ్రసన నిగ్రహ విగ్రహస్య

మగ్నస్య రాగలసదూర్మినిపీడితస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే

మారోగ్రభీకర మృగ ప్రవరార్దితస్య

ఆర్తస్య మత్సర నిదాఘ నిపీడితస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారకూప మతిఘోర మగాధమూలం

సంప్రాప్య దుఃఖ శతసర్పసమాకులస్య

దీనస్య దేవ కృపయా శరణాగతస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారభీకర కరీంద్ర కరాభి ఘాత

నిష్పీడ్యమానవపుష స్సకాలార్దితస్య

ప్రాణప్రయాణ భవభీతి సమాకులస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసార సర్పవిషదుష్ట భయోగ్రతీవ్ర

దంష్ట్రాకరాళ విషదగ్ధ వినష్టమూర్తేః

నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారజాలపతితస్య జగన్నివాస

సర్వేందియార్ధబడిశస్థ ఝుషాత్మనశ్చ

ప్రోత్తంభిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారవృక్ష మఘబీజ మనంతకర్మ

శాఖాయుతం కరణపత్ర మనంగ పుష్పమ్

ఆరుహ్య దు:ఖ జలధౌ పతతో దయాళో

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారదావ దహనాకుల భీకరోగ్ర

జ్వాలావళీభి రభిదగ్ధ తనూరుహస్య

త్వత్పాదయుగ్మ సరసీరుహ మస్తకస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారసాగర నిమజ్జన మహ్యమానం

దీనంవిలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్

ప్రహ్లాదఖేద పరిహార పరావతార

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసార యూథ గజసంహతి సింహదంష్ట్రా

భీతస్య దుష్టమతిదైత్య భయంకరేణ

ప్రాణప్రయాణభవభీతినివారణేన

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

సంసారయోగి సకలేప్సిత నిత్యకర్మ

సంప్రాప్యదు:ఖ సకలేంద్రియ మృత్యునాశ

సంకల్ప సింధుతనయాకుచకుంకుమాంక

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

బద్ధ్వా కశై ర్యమభటా బహు భర్త్సయంతి

కర్షంతి యత్ర పథి పాశశయై ర్యదా మామ్

ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

అంధస్యమే హృతవెవేకమహాధనస్య

చోరై ర్మహాబలభి రింద్రియనామధేయైః

మోహాంధకారకుహరే వినిపాతితస్య

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో

యఙ్ఞేశ యఙ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప

బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక

వ్యాసాంబరీష శుక శౌనక హృన్నివాస

భక్తానురక్త పరపాలన పారిజాత

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

ఏకేన చక్ర మపరేణ కరేణ శంఖ

మన్యేన సింధుతనయా మవలంబ్య తిష్ఠన్

వామేతరేణ వరదాభయహస్తముద్రాం

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

ఆద్యంతశూన్య మజ మవ్యయ మప్రమేయ

మాదిత్యరుద్ర నిగమాది నుత ప్రభావమ్

త్వాంభోధిజాస్య మధులోలుప మత్తభృంగం

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

వారాహ రామ నరసింహ రమాదికాంతా

క్రీడా విలోల విధిశూలి సుర ప్రవంద్య

హంసాత్మకం పరమహంస విహారలీలం

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

మతా నృసింహశ్చ పితా నృసింహ:

భ్రాతా నృసింహశ్చ సఖానృసింహ:

విద్యా నృసింహో ద్రవిణం నృసింహ:

స్వామీ నృసింహ: సకలం నృసింహ:

ప్రహ్లాద మానససరోజ విహారభృంగ

గంగాతరంగధవళాంగ రమాస్థితాంగ

శృంగార సంగర కిరీటలసద్వరాంగ

లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్

శ్రీశంకరాచార్యరచితం సతతం మనుష్య:

స్తోత్రం పఠేదిహ తు సర్వగుణప్రపన్నమ్

సద్యో విముక్త కలుషో మునివర్యగణ్యో

లక్ష్మీపతే: పద ముపైతి స నిర్మలాత్మా

యన్మాయ యార్జితవపు:ప్రచుర ప్రవాహ

మగ్నార్త మర్త్యనివహేషు కరావలంబమ్

లక్ష్మీనృసింహ చరణాభ మధువ్ర తేన

స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ

శ్రీమన్నృసింహ విభవే గరుడధ్వజాయ

తాపత్రయోపశమనాయ భవౌషధాయ

తృష్ణాది వృశ్చిక జలాగ్ని భుజంగరోగ

క్లేశవ్యయాయ హరయే గురవే నమస్తే

యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తా-స్తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపమ్ ||

తాత్పర్యము:

పాలకడలిలో ఆదిశేషునిపై భోగముతో చక్రమును ధరించి, రత్నములతో శోభిల్లే, పుణ్యమూర్తి యైన, యోగులను శాశ్వతముగా కాపాడే, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించే నావయైన, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, శివుడు, సూర్యుడు మొదలగు దేవతల కిరీటములు మోడిన పాదములు కల, మెరిసే పాదములు శోభను ఇనుమడించగా, లక్ష్మీ దేవి స్తన ద్వయము వద్ద రాజహంస యైన, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

మురహరి! సంసారమనే అంధకారములో నేను పయనిస్తూ, కామము అనే సింహముచే దాడి చేయబడి, స్పర్ధ అనే వేడిమిచే బాధ పెట్టబడి ఉన్నాను. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! సంసారమనే భయంకరమైన, లోతైన బావి అడుగుకు చేరాను. వందలాది దుఖములనే సర్పములచే బాధించబడి, దుఃఖముతో, నిస్సహాయుడనై దీనుడనైతిని. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! అనంతమైన వెడల్పుగల ఈ సంసారమనే సాగరంలో చిక్కుకున్నాను. ఈ సాగరంలో కాలమనే నల్లని మొసళ్ళ నోట చిక్కి వాటిచే చంప బడుతున్నాను. మోహమనే అలలలో, రుచి మొదలగు వాసనలు వశుడనై ఉన్నాను. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! పాపమనే బీజము మొలిచి, వృక్షమై, పూర్వ జన్మల కర్మ ఫలములనే క్రొమ్మలు కలిగి, నా శరీర భాగములు ఆకులుగా కలిగి, శుక్రుని ఫలితముగా పుష్పములు కలిగి (వీర్యము అని అర్థము), దుఖమనే ఫలములు కలిగి యుండి. కానీ, నేను దాని పై నుండి వేగముగా జారుచున్నాను. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! సర్పముల శత్రువైన గరుత్మంతుని వాహనముగా కల, అమృత తుల్యమైన పాల కడలిలో నివసించే ఓ దేవా! సంసారమనే విషసర్పము తన భయంకరమైన నోరు తెరచి విషపు కోరలను నాపై చూపి నన్ను నాశనము చేయుచున్నది. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! సంసారమనే దావాగ్ని నా శరీరమును, దానిపై ఉన్న ప్రతి రోమమును దహించుచున్నది. నీ పాద పద్మములను శరణు అంటిని. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! నేను సంసారమనే వలలో చిక్కుకున్నాను. నా ఇంద్రియములు ఈ వలలో చిక్కుకున్నవి. ఈ ఇంద్రియములనే కొక్కెము నా తలను నా నుండి నుండి వేరు చేయుచున్నది. కావున, కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! మాయ అనే మత్త గజముచే నేను దెబ్బ తిన్నాను. నా ముఖ్య అవయవములు పూర్తిగా దెబ్బ తిన్నవి. నేను ప్రాణ భీతితో వ్యాకులుడనై యున్నాను. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! ఇంద్రియములనే చోరులు నా వివేకమును దొంగిలించుట వలన నేను అంధుడ నైతిని. అంధుడనైన నేను మోహమనే కూపములో పడి కొట్టుకుంటున్నాను. కావున, ఓ లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! యముని భటులు నన్ను రాగ పాశములచే మెడను బంధించి ముక్కున లాగుతున్నారు. నేను ఏకాకిని, అలసితిని. భీతితో ఉన్నాను. దయాళో! లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

లక్ష్మీపతీ! కమలనాభ!సురేశ! విష్ణో! వైకుంఠ వాసా! కృష్ణ! మధుసూదన! కలువల వంటి కనులు కలవాడా! బ్రహ్మము తెలిసిన వాడా! కేశవా! జనార్దన! వాసుదేవ! లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఒక చేతిలో చక్రము, రెండవ చేతిలో శంఖము కలిగి, ఇంకొక చేతితో లక్ష్మీ దేవిని పట్టుకొని, మరొక చేతితో అభయము, వరములు ఇచ్చే లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! నేను సంసారమనే సాగరములో మునిగి యున్నాను. ఆర్త రక్షకా! ఈ దీనుడను కాపాడుము. ప్రహ్లాదుని దుఖములు పోగొట్టుటకు అవతారమెత్తిన లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఓ ప్రభూ! ప్రహ్లాదుడు, నారదుడు, పరాశరుడు, పుండరీకుడు, వ్యాసుడు మొదలగు వారి హృదయములలో మెలిగే దేవా! భక్త ప్రియా! భక్తులను కాపాడే కల్ప వృక్షమా! లక్ష్మీ నృసింహా! నీ కరముల యొక్క శరణును నాకు ప్రసాదించుము.

ఫల శృతి:-

లక్ష్మీ నృసింహుని చరణార విందముల మధువును గ్రోలిన తేనెటీగ అయిన శంకరులచే రచించ బడిన ఈ స్తోత్రము పఠించిన జనులకు శుభము కలుగును. ఈ స్తోత్రము నుతించిన హరి భక్తులకు ఆ పరబ్రహ్మ పాదపద్మముల కైంకర్యము కలుగును.

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram With Lyrics, lakshmi narasimha karavalamba stotram sanskrit, lakshmi narasimha karavalamba stotram mp3 by ms subbulakshmi, lakshmi narasimha, karavalamba stotram lyrics in kannada, lakshmi narasimha karavalamba stotram by priya sisters mp3 free download, lakshmi narasimha karavalamba stotram story

narasimha stotram pdf

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.