భగవద్గీత క్విజ్ - Temples Guide Bhagavad Gita Quize 16th Question

Q. సంజయుడు ఎవరి అనుగ్రహముచే ఈ గీతాసంవాదమును నేరుగా (లైవ్) వినగలిగెను?

a) శ్రీకృష్ణు.

b) వేదవ్యాసుడు.

c) భీష్ముడు.

d) దృతరాష్టుడు

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత

bhagavad gita quiz chapter 1, bhagavad gita quiz pdf, bhagavad gita quiz with certificate, bhagavad gita quiz in telugu, bhagavad gita quiz chapter 2, online gita quiz, bhagavad gita quiz questions and answers in telugu, bhagavad gita quiz 2022

Comments