జనవరి నెలలో (2023) వివాహ & గృహ ప్రవేశ ముహూర్త శుభ తేదీలు | Auspicious dates for marriage & house entry Muhurta in the month of January (2023)

జనవరి, 2023 - వివాహ ముహూర్త తేదీలు - గృహ ప్రవేశ తేదీలు మరియు ఇతర శుభ ముహుర్తాలు

1. బుధ, జనవరి 18, 06:43 AM నుండి బుధ, జనవరి 18, 05:22 PM - అనురాధ నక్షత్రం.

2. బుధ, జనవరి 25, 08:05 PM నుండి గురు, జనవరి 26, 10:28 AM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

3. శుక్ర, జనవరి 27, 09:10 AM నుండి శుక్ర, జనవరి 27, 06:36 PM - రేవతి నక్షత్రం.

4. సోమ, జనవరి 30, 10:15 PM నుండి మంగళవారం వరకు, జనవరి 31, 06:43 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

జనవరి, 2023 - నూతన గృహ ప్రవేశ ముహూర్త తేదీలు | గృహం మారడానికి శుభ తేదీలు

1. బుధ, జనవరి 4, 06:40 AM నుండి గురు, జనవరి 5, 12:01 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

2. బుధ, జనవరి 25, 08:05 PM నుండి గురు, జనవరి 26, 10:28 AM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

3. సోమ, జనవరి 30, 10:15 PM నుండి మంగళవారం వరకు, జనవరి 31, 06:43 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

జనవరి, 2023 - ముఖ్యమైన పనులకు ముహూర్త తేదీలు | విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి శుభ తేదీలు

1. ఆదివారం, జనవరి 1, 06:39 AM నుండి ఆదివారం, జనవరి 1, 12:48 PM - అశ్విని నక్షత్రం.

2. బుధ, జనవరి 4, 06:40 AM నుండి బుధ, జనవరి 4, 06:48 PM - రోహిణి నక్షత్రం.

3. శని, జనవరి 7, 04:37 AM నుండి శని, జనవరి 7, 06:41 AM - పునర్వసు నక్షత్రం.

4. ఆదివారం, జనవరి 22, 10:27 PM నుండి సోమ, జనవరి 23, 03:21 AM వరకు - శ్రవణ నక్షత్రం.

5. బుధ, జనవరి 25, 08:05 PM నుండి గురు, జనవరి 26, 10:28 AM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

6. శుక్ర, జనవరి 27, 09:10 AM నుండి శని, జనవరి 28, 06:43 AM - రేవతి నక్షత్రం.

7. సోమ, జనవరి 30, 10:15 PM నుండి మంగళవారం వరకు, జనవరి 31, 06:43 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

Click Here : 2023 జనవరి నెల పంచాంగం మరియు పండుగలు

Tags: 2023 జనవరి నెల పంచాంగం, January 2023, January Horoscopes 2023, Monthly Horoscope 2023, Horoscope 2023, January 2023 Horoscope Telugu

Comments