ఏ నక్షత్రం వారు ఆ నక్షత్ర గాయత్రి ని రోజుకు 9 సార్లు పఠించాలి - Rashi and 27 Nakshatra Gayatri Mantras

మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రానికి చెందిన నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాన్ని నిత్యం క్రమం తప్పకుండా ప్రతి రోజు 9 సార్లు జపించాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన ఖచ్చితంగా శుభ ఫలితాలు జరుగుతాయని శాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

1. అశ్విని

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం శ్వేతవర్ణై విద్మహే

సుధాకరాయై ధిమహి

తన్నో అశ్వినేన ప్రచోదయాత్

2. భరణి

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6


ఓం కృష్ణవర్ణై విద్మహే

దండధరాయై ధిమహి

తన్నో భరణి: ప్రచోదయాత్

3. కృత్తిక

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5


ఓం వణ్ణిదేహాయై విద్మహే

మహాతపాయై ధీమహి

తన్నో కృత్తికా ప్రచోదయాత్

4. రోహిణి

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7


ఓం ప్రజావిరుధ్ధై చ విద్మహే

విశ్వరూపాయై ధీమహి

తన్నో రోహిణి ప్రచోదయాత్

5. మృగశిర

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9


ఓం శశిశేఖరాయ విద్మహే

మహారాజాయ ధిమహి తన్నో

మృగశిర: ప్రచోదయాత్

6. ఆరుద్ర

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9


ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే

పశుం తనాయ ధిమహి

తన్నో ఆర్ద్రా: ప్రచోదయాత్

7. పునర్వసు

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3


ఓం ప్రజా వరుధ్ధై చ విద్మహే

అదితి పుత్రాయ ధిమహి

తన్నో పునర్వసు ప్రచోదయాత్

8. పుష్యమి

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8


ఓం బ్రహ్మవర్చసాయ విద్మహే

మహాదిశాయాయ ధిమహి

తన్నో పుష్య: ప్రచోదయాత్

9. ఆశ్లేష

అదృష్ట వారం : బుధవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం సర్పరాజాయ విద్మహే

మహారోచకాయ ధిమహి

తన్నో ఆశ్లేష: ప్రచోదయాత్

10. మఖ

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం మహా అనగాయ విద్మహే

పిత్రియాదేవాయ ధిమహి

తన్నో మఖ: ప్రచోదయాత్

11. పుబ్బ / పూర్వఫల్గుణి

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6


ఓం అరియంనాయ విద్మహే

పశుదేహాయ ధిమహి తన్నో

పూర్వఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

12. ఉత్తర / ఉత్తర ఫల్గుణి

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5


ఓం మహాబకాయై విద్మహే

మహాశ్రేష్ఠాయై ధీమహి తన్నో

ఉత్తర ఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

13. హస్త

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7


ఓం ప్రయచ్చతాయై

విద్మహే ప్రకృప్రణీతాయై ధీమహి

తన్నో హస్తా: ప్రచోదయాత్

14. చిత్త

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9


ఓం మహాదృష్టాయై విద్మహే

ప్రజారపాయై ధీమహి

తన్నో చిత్త: ప్రచోదయాత్

15. స్వాతి

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9


ఓం కామసారాయై విద్మహే

మహాని ష్ఠాయై ధీమహి

తన్నో స్వాతి: ప్రచోదయాత్

16. విశాఖ

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3


ఓం ఇంద్రాగ్నేస్యై విద్మహే

మహాశ్రేష్ఠాయై చ ధీమహీ

తన్నో విశాఖ: ప్రచోదయాత్

17. అనురాధ

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8


ఓం మిత్రదేయాయై విద్మహే

మహామిత్రాయ ధీమహి

తన్నో అనూరాధా ప్రచోదయాత్

18. జేష్ఠ

అదృష్ట వారం : బుధవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం జ్యేష్ఠాయై విద్మహే

మహాజ్యేష్ఠాయై ధీమహి

తన్నో జ్యేష్ఠా: ప్రచోదయాత్

19. మూల

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం ప్రజాధిపాయై విద్మహే

మహా ప్రజాధి దాయై ధీమహి

తన్నో మూల: ప్రచోదయాత్

20. పూర్వాషాఢా

అదృష్ట వారం : శుక్ర వారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6


ఓం సముద్ర కామాయై విద్మహే

మహాబీజితాయై ధిమహితన్నో

పూర్వాషాఢా ప్రచోదయాత్

21. ఉత్తరాషాఢా

అదృష్ట వారం : ఆదివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,5


ఓం విశ్వేదేవాయ విద్మహే

మహాషాఢాయ ధిమహి

తన్నో ఉత్తరాషాఢా: ప్రచోదయాత్

22. శ్రవణము

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,7


ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే

పుణ్యశ్లోకాయ ధీమహి

తన్నో శ్రవణ ప్రచోదయాత్

23. ధనిష్ఠా

అదృష్ట వారం : మంగళవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,3,9


ఓం అగ్రనాథాయ విద్మహే

వసూప్రితాయ ధీమహి

తన్నో శర్విష్ఠా: ప్రచోదయాత్

24. శతభిషం

అదృష్ట వారం : సోమవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,9


ఓం భేషజాయ విద్మహే

వరుణ దేహాయ ధీమహి

తన్నో శతభిషం: ప్రచోదయాత్

25. పూర్వాభాద్ర

అదృష్ట వారం : గురువారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,2,3


ఓం తేజస్కరాయ విద్మహే

అజరక పాదాయ ధీమహి తన్నో

పూర్వప్రోష్టపత: ప్రచోదయాత్

26. ఉత్తరాభాద్ర

అదృష్ట వారం : శనివారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 5,6,8


ఓం అహిరబుధ్నాయ విద్మహే

ప్రతిష్ఠాపనాయ ధీమహి తన్నో

ఉత్తరప్రోష్టపత: ప్రచోదయాత్

27. రేవతి

అదృష్ట వారం : బుధవారం

అదృష్ట సంఖ్యలు : 1,5


ఓం విశ్వరూపాయ విద్మహే

పూష్ణ దేహాయ ధీమహి

తన్నో రేవతి: ప్రచోదయాత్

Tags: నక్షత్ర గాయత్రి, 27 నక్షత్రాలు, నక్షత్ర గాయత్రి మంత్రాలు, Nakshatra gayathri, Nakshatra Gayatri Mantras, Nakshatra-Gayatri Mantras Telugu

Comments