డిసెంబర్ నెలలో (2023 వివాహ & గృహ ప్రవేశ ముహూర్త శుభ తేదీలు - Marriage & house entry Muhurta in the month of December(2023)

డిసెంబర్, 2023 - వివాహ ముహూర్తం తేదీలు - గృహ ప్రవేశ తేదీలు - మరియు ఇతర శుభ తేదీలు

డిసెంబర్, 2023 - శుభ వివాహ తేదీలు | వివాహ ముహూర్తం తేదీలు | హిందూ వివాహ తేదీలు

1. సోమ, డిసెంబర్ 4, 09:47 PM - సోమ, డిసెంబర్ 4, 10:00 PM - మాఘ నక్షత్రం.

2. గురు, డిసెంబర్ 7, 03:04 AM - గురు, డిసెంబర్ 7, 04:09 PM - ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం.

3. శుక్ర, డిసెంబర్ 8, 05:06 AM - శుక్ర, డిసెంబర్ 8, 08:54 AM - హస్తా నక్షత్రం.

4. శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 08:10 AM - శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 10:30 PM - ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రం.

డిసెంబర్, 2023 - గృహ ప్రవేశ ముహూర్త తేదీలు | హౌస్ వార్మింగ్ మరియు హౌస్ షిఫ్టింగ్ శుభ తేదీలు

1. శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 08:10 AM - శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 10:30 PM - ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రం.

2. మంగళ, డిసెంబర్ 26, 05:47 AM - మంగళ, డిసెంబర్ 26, 06:36 AM - మార్గశీర్ష నక్షత్రం.

డిసెంబర్, 2023 - ముఖ్యమైన పనులకు ముహూర్తం తేదీలు | విలువైన వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుకూలమైన తేదీలు

1. శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 08:10 AM - శుక్ర, డిసెంబర్ 15, 10:30 PM - ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రం.

2. గురు, డిసెంబర్ 21, 09:37 AM - శుక్ర, డిసెంబర్ 22, 09:36 PM - రేవతి నక్షత్రం.

3. ఆదివారం, డిసెంబర్ 24, 09:19 PM - సోమ, డిసెంబర్ 25, 05:55 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

4. బుధ, డిసెంబర్ 27, 11:28 PM - గురు, డిసెంబర్ 28, 06:46 AM - పునర్వసు నక్షత్రం.

Tags: December, December 2023, Marriage dates december, marriage dates, house entry muhurthams

Comments