సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామిని ఏ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేస్తే ఏం ఫలితం వస్తుంది - Sri Subrahmanya swamy Abhishekam

సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని అభిషేకం

1 జలాబిషేకము - శాంతినిచ్చును

2 తైలాభిషేకము - పీడలు తొలుగును

3 ఎడనీరు (కొబ్బరినీళ్లు) - యోగమిచ్చును

4 నిమ్మరసముభయము - తొలుగును

5 మామిడి పండ్లు - జయము నిచ్చును

6 చెఱకు రసము - దృఢ శరీరము కలుగును

7 పాలాభిషేకము - దీర్ఘాయువు నిచ్చును

8 పెరుగుతోఅభిషేకము - సత్కీర్తి లభించును

9 నేతితో అభిషేకము - భూమి, గృహలాభము

10 తేనెతో అభిషేకము - చక్కని గాత్రము

11 పంచామృతము - ఐశ్వర్యము 

12 అభిషేకము పాడి - అప్పులు తీరును

13 చందనాభిషేకము - పేరు ప్రతిష్ఠలు లభించును

(చందనాలంకారము)

14  పన్నీరు - విద్యాభివృద్ధి

15 విభూతి - ముల్లోకములకు శాంతి

16 స్వర్ణాభిషేకము - బ్రహ్మనందము

పై కనిన వస్తువులతో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని అభిషేకించుటచే పైచెప్పిన సత్ఫలిములన్నీ తప్పక భక్తులకు లభించునని శాస్త్రప్రమాణము అలాగే, ధ్వజస్తంభమునకు ముందుగల బలిపీరము వద్ద దేవతా సమూహము ఆ దేవాలయ మూలవిరాట్టుని స్మరించి వరములు పొందెదరు.

కనుక మనము కూడా అక్కడ నిలబడి శిరోపరిభాగమున చేతులు జోడించి నమస్కరించుటచే దేవతలకిచ్చు వరములను బడయనగును.

Tags: సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, Subramanya Swamy, Subrahmanya swamy Abhishekam, Abhishekam, Murugan, Lord Subrahmanyaswamy, Subramanya sashti, subrahmanya stotram

Comments