జనవరి నెలలో (2024) వివాహ & గృహ ప్రవేశ ముహూర్త శుభ తేదీలు | marriage & house entry Muhurta in the month of January (2024)

జనవరి, 2024 - వివాహ ముహూర్త తేదీలు - గృహ ప్రవేశ తేదీలు - మరియు ఇతర శుభ దినాలు

జనవరి, 2024 - శుభ వివాహ తేదీలు

1. బుధ, జనవరి 17, 06:43 AM - బుధ, జనవరి 17, 10:07 PM - రేవతి నక్షత్రం.

2. సూర్యుడు, జనవరి 21, 06:43 AM - సూర్యుడు, జనవరి 21, 07:24 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

3. సూర్యుడు, జనవరి 21, 07:27 PM - సోమ, జనవరి 22, 08:46 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

4. సూర్యుడు, జనవరి 28, 06:43 AM - సూర్యుడు, జనవరి 28, 03:52 PM - మాఘ నక్షత్రం.

5. బుధ, జనవరి 31, 06:43 AM - బుధ, జనవరి 31, 11:36 AM - హస్తా నక్షత్రం.

జనవరి, 2024 - గృహ ప్రవేశ ముహూర్త తేదీలు

1. శుక్ర, జనవరి 12, 02:23 PM - శుక్ర, జనవరి 12, 03:18 PM - ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రం.

2. సోమ, జనవరి 22, 07:52 PM - మంగళ, జనవరి 23, 04:58 AM - మృగశీర్ష నక్షత్రం.

జనవరి, 2024 - ముఖ్యమైన పనులకు ముహూర్తం తేదీలు | విలువైన వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుకూలమైన తేదీలు

1. శుక్ర, జనవరి 12, 02:23 PM - శని, జనవరి 13, 06:42 AM - ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రం.

2. బుధ, జనవరి 17, 06:43 AM - బుధ, జనవరి 17, 10:07 PM - రేవతి నక్షత్రం.

3. సూర్యుడు, జనవరి 21, 06:43 AM - సోమ, జనవరి 22, 03:52 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

Tags: జనవరి 2024, January 2024, marriage dates 2024, house opening dates 2024, january muhurthas, january festivails, january panchangam 2024

Comments