గోమాత దర్శనము, గోవుకు గడ్డి పెట్టేటప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం శుభకరం - Gomatha Slokam

గోవుకు గడ్డి పెట్టేటప్పుడు, తగిన ఆహారాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం శుభకరం.

ప౦చభూతశివే! పుణ్యే! పవిత్రే! సూర్య సంభవే!

ప్రతీచ్ఛేమం మయాదత్తం సౌరభేయి! నమోస్తుతే!!

పంచ భూతాలకు శుభాన్ని కలిగించే పుణ్యస్వరూపిణీ! పవిత్రురాలా! సూర్యుని నుండి కలిగినదానా! (సౌరశక్తిలోని దివ్యత్వం గోవులో ఉన్నదని భావం). నేనిస్తున్న ఈ ద్రవ్యాన్ని స్వీకరించు. సురభీ వంశంలో కలిగిన తల్లీ! నీకు నమస్కారము.

గోమాత దర్శనము చేయునప్పుడు చదివే శ్లోకాలు:

నమో గోభ్యః శ్రీమతీభ్యః సౌరభేయాభ్య ఏవచ l

నమో బ్రహ్మనుతాభ్యశ్చ పవిత్రాభ్యో నమోనమః ll

శ్రీమంతంబులై కామధేను సంతతులైన బ్రహ్మాదులచే స్తుతించబడిన పవిత్రములైన గోవులకు నా నమస్కారము.

గావో మమాగ్రతః నను గావో మే సంతు పృష్టతః l

గావో మే హృదయం నిత్యం గవాం మధ్యే వసామ్యాహం ll 

గోవులు నాముందు-వెనుకలందు యుండుగాక. గోవులే నా హృదయము. గోవుల మధ్యయందు నేను నివసించుచున్నాను

సర్వ దేవమయే దేవి సర్వ దేవైరలం కృతే l

మమాభిలషితంకర్మ సఫలం కురు నందిని ll

ఓ గోమాతా ! సర్వదేవతాస్వరూపిణి, సర్వదేవతలచే అలంకరింపబడినదానా ! నా కోర్కెలను సఫలం చేయుము.

గోమాతను పూజించండి.

గోమాతను సంరక్షించండి.

Tags: Gomatha Slokam, Gomata, Gomatha Slokas Telugu, Telugu Slokam, Bhakthi Slokas, Bhakthi Samacharam, Devotional Storys, Stotra Nidhi, Cow, Gomata History

Comments