Drop Down Menus

Sri Shiva Ashtakam - శివాష్టకం పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది.

శివాష్టకం పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది.

శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం 

జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజామ్ ।

భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 1 ॥

శివుడు, శంకరుడు, శంభుడు, భగవంతుడు ఎవరు, మా జీవితాలకు ప్రభువు ఎవరు, విభు ఎవరు, జగత్తుకు ప్రభువు ఎవరు, విష్ణువు (జగన్నాథ), ఎల్లప్పుడూ నివసించే నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆనందంలో, ఎవరు ప్రతిదానికీ కాంతిని లేదా ప్రకాశాన్ని ప్రసాదిస్తారు, జీవులకు ప్రభువు ఎవరు, ప్రేతాలకు ప్రభువు ఎవరు మరియు అందరికీ ప్రభువు ఎవరు.

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం 

మహాకాల కాలం గణేశాది పాలమ్ ।

జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 2॥

మెడలో పుర్రె మాల ఉన్నవాడా, శరీరం చుట్టూ పాముల వల ఉన్నవాడా, అపారమైన విధ్వంసకారి అయిన కాలాన్ని నాశనం చేసేవాడా, గణేశునికి అధిపతి అయిన శివా, శంకరుడు, శంభూ, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. అతని తలపై పడే గంగా తరంగాల ఉనికిని బట్టి వెంట్రుకలు విస్తరించి ఉన్నాయి మరియు అందరికి ప్రభువు ఎవరు.

ముదామాకరం మండనం మండయంతం 

మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ ।

అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 3 ॥

ప్రపంచంలో ఆనందాన్ని వెదజల్లేవాడా, విశ్వాన్ని అలంకరించేవాడా, అపారమైన విశ్వం తానే, భస్మభూమిని కలిగి ఉన్నవాడా, ప్రారంభం లేనివాడా, శివా, శంకరుడు, శంభూ, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఒక కొలమానం, ఎవరు గొప్ప అనుబంధాలను తొలగిస్తారు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు ప్రభువు.

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం 

మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ ।

గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 4 ॥

వాత (మర్రి) చెట్టు క్రింద నివసించేవాడు, అపారమైన నవ్వు కలవాడు, గొప్ప పాపాలను నాశనం చేసేవాడు, ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశవంతంగా ఉండేవాడు, హిమాలయాల ప్రభువు, వివిధ గణాలు మరియు దేవతలను నేను శివా, శంకరుడు, శంభూ, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. దేవతలు, ఎవరు గొప్ప ప్రభువు, మరియు అందరికీ ప్రభువు ఎవరు.

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం

గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ । 

పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం 

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 5 ॥

హిమాలయ పుత్రికతో తన శరీరంలో సగభాగాన్ని పంచుకునేవాడు, పర్వతం (కైలాసం)లో ఉన్నవాడు, అణగారిన వారికి ఎప్పుడూ ఆశ్రయమిచ్చేవాడు, ఆత్మాభిమానం కలిగినవాడా, పూజింపబడేవాడా, శివా, శంకరుడు, శంభూ, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. బ్రహ్మ మరియు ఇతరుల ద్వారా (లేదా ఎవరు గౌరవించదగినవారు) మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ ఎవరు ప్రభువు.

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం

పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్ ।

బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం 

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 6 ॥

కపాలాన్ని, త్రిశూలాన్ని చేతులలో పట్టుకుని, తన కమల పాదాలకు అణకువగా ఉండేవారి కోరికలను తీర్చేవాడా, ఎద్దును వాహనంగా వాడేవాడా, సర్వోన్నతుడు, అయిన నిన్ను, శివా, శంకరుడు, శంభూ, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. వివిధ దేవతలు, మరియు అందరికి ప్రభువు ఎవరు.

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం 

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ ।

అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం 

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 7 ॥

శివా, శంకరుడు, శంభూ, శీతాకాలపు చంద్రుని వంటి ముఖం కలవాడు, గణ ఆనందానికి కర్త, మూడు కళ్ళు ఉన్నవాడు, స్వచ్ఛమైనవాడు, కుబేరుని స్నేహితుడు అయిన నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, అపర్ణ అనగ ఎవరు, ఎవరు శాశ్వతమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు మరియు అందరికీ ప్రభువు ఎవరు.

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం।

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 8 ॥

శివుడు, శంకరుడు, శంభుడు, హర అని పిలువబడేవాడు, పాముల దండను కలిగి ఉన్నవాడు, శ్మశాన వాటికలో సంచరించేవాడు, విశ్వం ఎవరు, వేద సారాంశం ఎవరు (లేదా వేదం చర్చించిన వ్యక్తి) అని నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎవరు ఎల్లప్పుడూ నిరాసక్తంగా ఉంటారు, ఎవరు శ్మశానవాటికలో నివసిస్తున్నారు, ఎవరు మనస్సులో పుట్టిన కోరికలను దహించేవారు మరియు అందరికీ ప్రభువు.

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే

పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నమ్ ।

సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం

విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ॥ 9 ॥

శివుడు పట్టుకున్న త్రిశూలము మీద భక్తితో ప్రతిరోజు ఉదయం ఈ ప్రార్థనను జపించే వారు, విధేయుడైన పుత్రుడు, సంపద, స్నేహితులు, జీవిత భాగస్వామి మరియు ఫలవంతమైన మరియు సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని పొందిన తరువాత మోక్షాన్ని పొందుతారు. శివ శంభో గౌరీ శంకర్ మీ అందరినీ తన ప్రేమతో ఆశీర్వదించి, ఆయన సంరక్షణలో మిమ్మల్ని రక్షించుగాక. ఓం నమః శివాయ.

॥ శివాష్టకం సంపూర్ణం ॥

Tags: శివాష్టకం, Shivashtakam Telugu, Sri Shiva Ashtakam, Shivashtakam In Telugu, Shivashtakam, Lord Shiva Stotras, Shivashtakam Telugu PDF

ఇవి కూడా చూడండి
Tirumala info English
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

సెప్టెంబర్ నెల వరకు తిరుమల 300/- టికెట్స్ , సేవ టికెట్స్ , రూమ్స్ , సీనియర్ సిటిజెన్ టికెట్స్ , అంగప్రదక్షిణ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అవ్వడం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారి సేవ కూడా సెప్టెంబర్ నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి
అక్టోబర్ నెల టికెట్స్ జులై 18వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. 

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.