Karthika Puranam Day 1 in Telugu

శ్రీరామరక్ష - సర్వజగద్రక్ష
కార్తీక పురాణము - 1వ అధ్యాయం

శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండమునందలి ఆర్యావర్తమందు నైమిశారణ్యములో శౌనకాది మహామునులతో నొక ఆశ్రమమును నిర్మించుకొని సకల పురాణములు, పుణ్య చరిత్రలు వారికి వినిపించుచూ సూతమహాముని కాలం గడుపుచుండెను. ఒకనాడు శౌనకాది మునులు గురుతుల్యుడగు సూతుని గాంచి, 'ఆర్యా ! తమ వలన అనేక పురాణేతిహాసములను, వేదవేదాంగ రహస్యములను సంగ్రహముగా గ్రహించినారము. కార్తీక మాస మహత్యమును కూడా వివరించి, దాని ఫలమును తెలుపగోరుచుంటిమి గాన తమరా వ్రతమును వివరించవలసినది అని కోరిరి.
అంత నా సూతమహర్షి, 'ఓ ముని పుంగవులారా ! ఒకప్పుడు ఇదే కోరికను నారదుడు సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను కోరుకొనగా బ్రహ్మదేవుడు అతనికి విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీ దేవికి, సాంబశివుడు పార్వతీ దేవికీ తెలియజేసిన విధముగా నా గాధను వినిపించెను.
అట్టి పురాణ కథను మీకు తెలియజేయుదును. ఈ కథను వినుటవలన మానవులకు ధర్మార్ధములు కలుగటయే గాక, వారు యిహమందును, పరమందును, సకలైశ్వర్యములతో తులతూగుదురు. 

కావున శ్రద్ధగా నాలకింపుడని యిట్లు చెప్పెను.
పూర్వము ఒకానొక దినంబున పార్వతీ పరమేశ్వరులు గగనంబున విహరించుచుండగా పార్వతీ దేవి, 'ప్రాణేశ్వరా సకలైశ్వర్యములు కలుగజేయునట్టిది, సకల మానవులు వర్ణభేదములు లేక ఆచరించదగినది, శాస్త్ర సమ్మతమైనది, సూర్యచంద్రులున్నంత వరకు ఆచరింపబడేది యగు వ్రతమును వివరింపుడని కోరెను.
అంతట మహేశ్వరుడు మందహాస మొనరించి. 'దేవీ ! నీవు అడుగుచున్న వ్రతము స్కాందపురాణమున చెప్పబడియున్నది. దానినిప్పుడు వశిష్ట మహాముని మిథిలాధీశుడగు జనక మహారాజునకు వివరింపబోవుచున్నాడు. చూడుమా మిథిలా నగరము వైపూ, అని మిథిలా నగరపు దిశగా చూపించెను .
అట, మిథిలా నగరములో వశిష్టుని రాకకు జనకుడు సంతసించి అర్ఘ్యపాద్యములతో సత్కరించి, కాళ్ళు కడిగి, ఆ జలమును శిరస్సుపై జల్లుకొని 'మహాయోగీ! మునివర్యా ! తమ రాక వల్ల నేను, నా శరీరము, నా దేశము, నా ప్రజలు పవిత్రులమైతిమి. తమ పాద ధూళీ చే నా గేహము పవిత్రమైనది. తమ రిటకేల వచ్చితిరో సెలవొసంగుడూ, అని వేడుకొనెను.
అందులకు వశిష్టుడు 'జనక మహారాజా! నేనొక మహాయజ్ఞుము చేయతలపెట్టితిని. దానికి కావలసిన అర్ధ బలమును, అంగ బలము నిన్నడిగి క్రతువు ప్రారంభించవలెనని నిశ్చయించి యిటువచ్చితినీ, అని పలుకగా, జనకుడు, 'ముని చంద్రమా!' అటులనే యిత్తును. స్వీకరింపుడు. కానీ. చిరకాలము నుండి నాకొక సందేహము కలదు. తమబోటి దైవజ్ఞులనడిగి సంశయమును తీర్చుకోదలిచితిని. నాయదౄష్టము కొలది ఈ అవకాశము దొరికినది. గురు రత్నా! సంవత్సరములో కల మాసములలో కార్తీక మాసమే ఏలనంత పవిత్రమైనది? ఆ కార్తీక మాస గొప్పతనమేమి? అను సంశయము నాకు చాలా కాలము నుండి యున్నది. కావున తాము కార్తీక మహత్మ్యము గురించి వివరింపవలసినదీ, అని ప్రార్థించెను.
వశిష్ట మహాముని చిరునవ్వు నవ్వి 'రాజా! తప్పక నీ సంశయమును తీర్చగలను. నే చెప్పబోయే వ్రత కథ సకల మానవులు ఆచరించదగినది. సకల పాపహరమైనది అయివున్నది. ఈ కార్తీక మాసము హరిహర స్వరూపము. ఈ మాసమునందాచరించు వ్రతము యొక్క ఫలమింతని చెప్పనలవి కాదు. వినుటకు గూడా ఆనందదాయకమైనది. అంతియే గాక వినినంత మాత్రమునే ఎట్టి నరక బాధలు లేక యిహమందును, పరమందును, సౌఖ్యమును పొందగలరు, నీబోటి సజ్జనులు యీ కథను అడిగి తెలుసుకొనుట ఉత్తమమైనది. శ్రద్ధగా ఆలకింపుమని యిట్లు చెప్పసాగెను.
వశిష్టుడు కార్తీక వ్రత విధానము తెలుపుట
ఓ మిథిలాధీశ్వరా! జనక మహారాజా! ఏ మానవుడైనను, ఏ వయసు వాడైనను, ఉచ్ఛ, నీఛ అనే భేదము లేక కార్తీక మాసములో, సూర్య భగవానుడు తులారాశియందుండగా, వేకువ జామున లేచి కాలకృత్యములను తీర్చుకొని, స్నానమాచరించి, దానధర్మములను, దేవతా పూజలను చేసినచో దాని వలన అగణిత పుణ్యఫలము లభించును. కార్తీక మాస ప్రారంభము నుండియు యిట్లు చేయుచూ, విష్ణుసహస్ర నామార్చన, శివలింగార్చన, ఆచరించుచుండవలెను. ముందుగా కార్తీక మాసమునకు ఆధిదేవతయగు దామోదరునికి నమస్కరించి, 'ఓ దామోదరా! నేను చేయు కార్తీక వ్రతమునకు ఎట్టి ఆటంకములు రానీయక నన్ను కాపాడుమ', అని ధ్యానించి, వ్రతమును ప్రారంభించవలెను.
కార్తీక స్నాన విధానము
'ఓ రాజా!' ఈ వ్రతమాచరించు దినములలో సూర్యోదయమునకు పూర్వమే లేచి, కాలకృత్యములు తీర్చుకొని, నదికి బోయి స్నానమాచరించి గంగకు, శ్రీమన్నారాయణునకు, పరమేశ్వరునకు, భైరవునకు, నమస్కరించి, సంకల్పము చెప్పుకొని, మరలా నీట మునిగి సూర్య భగవానునకు అర్ఘ్యప్రదాన మొసంగి, పితృదేవతలకు క్రమ ప్రకారముగా తర్పణములొనర్చి గట్టుపై మూడు దోసిళ్ళ నీళ్ళు పోయవలెను.
ఈ కార్తీక మాసములో పుణ్య నదులైన గంగ, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, తుంగభద్ర, యమున, మున్నగు నదులలో ఏ ఒక్క నదిలోనైననూ స్నానమాచరించిన యెడల గొప్ప ఫలము కలుగును. తడి బట్టలు వీడి, మడి బట్టలు కట్టుకొని, శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతి కరమైన పుష్పములను తానే కోసితెచ్చి నిత్య ధూప, దీప, నైవేద్యములతో భగవంతునికి పూజ చేసి, గంధము తీసి భగవంతునికి సమర్పించి, తాను బొట్టు పెట్టుకొని, పిమ్మట అతిధి అభ్యాగతులను పూజించి, వారికి ప్రసాదమిడి, తన ఇంటి వద్ద కానీ, దేవాలయములో కానీ, లేక రావిచెట్టు మొదట కానీ కూర్చుండి కార్తీక పురాణమును చదువవలయును. ఆ సాయంకాలము సంధ్యావందనము ఆచరించి. శివాలయమందు కానీ, విష్ణ్వాలయమందు కానీ, లేక తులసి తోట వద్ద కానీ, దీపారాధన చేసి శక్తిని బట్టి నైవేద్యమును తయారు చేయించి స్వామికి సమర్పించి, అందరికీ పంచిపెట్టి, తర్వాత తాను భుజింపవలెను. మరునాడు మృష్టాన్నముతో భూత తృప్తి చేయవలయును.
ఈ విధముగా వ్రతమాచరించిన స్త్రీ, పురుషులకు పూర్వమందును, ప్రస్తుత జన్మమందును చేసిన పాపము పోయి మోక్షమునకు అర్హులగుదురు. ఈ వ్రతము చేయుటకు అవకాశము లేని వారు, వ్రతము చేసిన వారలను జూచి, వారికి నమస్కరించినచో వారికి కూడా తత్సమాన ఫలము దక్కును.
ప్రథమాధ్యాయం మొదటి రోజు పారాయణము సమాప్తము.
click here : Karthika Puranam Day 2
credits: Sai Garu 

kartika puranam, katrika purana parayanam, kartika masam, karthika purana , karthika puranam, 1st day Kartika puranam. karthika puranam in telugu pdf, karthika puranam in telugu daily, 

Comments

Hindu Temples Guide ( HTG)

Tirumala Tour History Surrounding Temples Timings Seva Details Online Ticket Booking Information: https://goo.gl/LHwnpS

Arunachalam Information : https://goo.gl/YKQFt5

Varanasi Tour: https://goo.gl/7551ZC

Kanchipuram Detailed Info : https://goo.gl/9U11rh

Srisailam Tour : https://goo.gl/h4NJZH

Top Ten Towers in India : https://goo.gl/G9GHdy

Shirdi Tour Visiting Places : https://goo.gl/WFbNcs

Srikalahasti Temple Details : https://goo.gl/PXJv9Q

Rameswaram Tour and Packages : https://goo.gl/uXffLV

Telangana Amarnath Yatra : https://goo.gl/ihJV4M

Thanjavur Temple History : https://goo.gl/tCTYbW

Sriragnam Temple Tour : https://goo.gl/fPWdos

Madhurai Meenakshi Temple History: https://goo.gl/yV6R7E

Bhadrachalam Temple and Sightseeing Places : https://goo.gl/X3rDb3

Annavaram History Temple Timings: https://goo.gl/bdJYeD

Pithapuram Padagaya Temple History : https://goo.gl/ezR4Cs

Toli Tirupathi East Godavari: https://goo.gl/WsSYF9

Draksharamam Temple History Rooms : https://goo.gl/BBRSqV

5000 Years Old Temple at Kakinada : https://goo.gl/UbQH8T

Samarlakota Bhimeswara Swamy Temple : https://goo.gl/E6gdQc

How to Do Pooja by Sri Chaganti : https://goo.gl/mQwFww

Chidambaram Temple Tour and History : https://goo.gl/CQqjr2

Shakti Peetham Located in Srilanka : https://goo.gl/dCecSa

Kolhapur Mahalakshmi Temple Details : https://goo.gl/tM2EXG

Yaganti Temple Timings History : https://goo.gl/XkN7zz

Sri Kanipakam Temple History Route form Tirumala : https://goo.gl/Yb2871

Jamukeswaram Jalalingam : https://goo.gl/5Lk6wR

Simhachalam Accommodation History : https://goo.gl/ZUYdKd

Famous Lord Shiva Temples : https://goo.gl/6xhEus

Kashi Veesalakshi Shakti Peetham Information : https://goo.gl/SGMhQh

Sri Sailam Bramarambhika Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/Co1pSw

Sri Puruhutika Devi Shakti Peetham : https://goo.gl/Pb1P8H

Sri Manikyamba Shakti Peeth : https://goo.gl/eknwne

Sri Vaishnavi Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/QNtgom

Sri Madhaveswari Shakti Peeth Information : https://goo.gl/ARA2La

Sri Mangala Gowri Shakti Peeth : https://goo.gl/ViMsnm

Ujjain Mahakali Shakti Peeth : https://goo.gl/w2cLHF

Sri Girija Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/t18oRU

Sri Khamakya Shakti Peeth : https://goo.gl/3Mk6oj

Sri Jogulambha Shakti Peeth : https://goo.gl/aa9NLm

Sri Shankari Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/rc1Doi

Sri Chamundeswari Shakti Peeth : https://goo.gl/LY2wNG

Sri Ekaveera Shakti Peeth : https://goo.gl/yryF7j

Kolhapur Mahalakshmi Shakti Peeth : https://goo.gl/kCHXti

Sri Saraswathi Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/p8mQaz

Kanchipuram Kamakshi Amman Temple : https://goo.gl/9vBUc6

Madhurai Meenakshi Amman Temple : https://goo.gl/yhdBZc

Sri Shrungeri Shakti Peeth : https://goo.gl/yHpxWH

Sri Kanaka Mahalakshmi Temple Vizag : https://goo.gl/RRwgnv

Golden Temple Sripuram History Timings : https://goo.gl/AVD4VR

Talulamma Talli Temple History Timings : https://goo.gl/VobnnQ

Contact Form

Name

Email *

Message *