శ్రీ గణేశ షోడశ నామావళి | షోడశనామ స్తోత్రం | Sri Ganesha Shodasa Namavali | Shodasa Nama Stotram | Hindu Temples Guide

శ్రీ గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం :

శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః :

ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం ఏకదంతాయ నమః
ఓం కపిలాయ నమః
ఓం గజకర్ణకాయ నమః
ఓం లంబోదరాయ నమః
ఓం వికటాయ నమః
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
ఓం గణాధిపాయ నమః
ఓం ధూమ్రకేతవే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం వక్రతుండాయ నమః
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః

శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రమ్ :

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || 1 ||

ధూమ్ర కేతుః గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః |
వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః || 2 ||

షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణు యాదపి |
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా |
సంగ్రామే సర్వ కార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే || 3 ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

Keywords : Sri Ganesha Shodasa Namavali , Shodasa Nama Stotram , Telugu Stotras , Stotras In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide

Comments

Popular Posts