Bhagavad Gita 17th Chapter 1-14 Slokas and Meaning in Telugu | సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత

ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA SAPTADAŚOADHYĀYAḤ
శ్రీమద్ భగవద్ గీత సప్తదశోఽధ్యాయః
atha saptadaśoadhyāyaḥ |
అథ సప్తదశోఽధ్యాయః |

arjuna uvācha |
అర్జున ఉవాచ |
ye śāstravidhimutsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
teśhāṃ niśhṭhā tu kā kṛśhṇa sattvamāho rajastamaḥ ‖ 1 ‖

యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః |

తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః ‖ 1 ‖
భావం : అర్జునుడు: కృష్ణా! శాస్త్ర విధులను విడిచిపెట్టినప్పటికి శ్రద్ధ పూజాదులు చేసే వాళ్ళ ప్రవృత్తి ఎలాంటిది ? సాత్వికమా ? రాజసమా ? తామసమా ?   

śrībhagavānuvācha 
శ్రీభగవానువాచ |

trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā |
sāttvikī rājasī chaiva tāmasī cheti tāṃ śṛṇu ‖ 2 ‖

త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా |

సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు ‖ 2 ‖

భావం : శ్రీ భగవానుడు: ప్రాణుల సహజ సిద్దమైన శ్రద్ద సాత్త్వికీమని, రాజసమని, తమసమని మూడు విధాలు. దాన్ని వివరస్తాను విను.

sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata |
śraddhāmayoayaṃ puruśho yo yachChraddhaḥ sa eva saḥ ‖ 3 ‖

సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత |

శ్రద్ధామయోఽయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః ‖ 3 ‖

భావం : అర్జునా! మనవులందరికి వారి వారి స్వభావాన్ని బట్టి శ్రద్ద కలుగుతుంది. శ్రద్ద లేనివాడంటూ లేడు. ఎవడికి ఎలాంటి శ్రద్ద ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. 
yajante sāttvikā devānyakśharakśhāṃsi rājasāḥ |
pretānbhūtagaṇāṃśchānye yajante tāmasā janāḥ ‖ 4 ‖

యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః |

ప్రేతాన్భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః ‖ 4 ‖

భావం : సాత్త్వికులు దేవతలనూ, రాజసులూ యక్షరాక్షసులను, తామసులు భూతప్రేతాలను పూజిస్తారు. 

aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ |
dambhāhaṅkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ ‖ 5 ‖
అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యే తపో జనాః |

దంభాహంకారసంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః ‖ 5 ‖
karśhayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmamachetasaḥ |
māṃ chaivāntaḥśarīrasthaṃ tānviddhyāsuraniśchayān ‖ 6 ‖
కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః |

మాం చైవాంతఃశరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసురనిశ్చయాన్ ‖ 6 ‖

భావం : శాస్త్ర విరుద్ధంగా ఘోర తపస్సులు చేస్తూ ఆవివేకంతో తమ శరీరంలోని పంచభూతాలనే కాకుండా, అంతరాత్మగా వున్న నన్ను కూడా పీడించే ఆడంబరులూ, అహంకారులూ, కామబలగర్వితులూ, అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లని తెలుసుకో. 

āhārastvapi sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
yaGYastapastathā dānaṃ teśhāṃ bhedamimaṃ śṛṇu ‖ 7 ‖

ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః |

యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు ‖ 7 ‖

భావం : అందరికీ ఇష్టమైన ఆహారం మూడు విధాలూ. అలాగే యజ్ఞం, తపస్సు, జ్ఞానం కూడా. వాటి తేడాలను తెలియజేస్తాను విను. 
āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ |
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ ‖ 8 ‖

ఆయుఃసత్త్వబలారోగ్యసుఖప్రీతివివర్ధనాః |

రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్త్వికప్రియాః ‖ 8 ‖

భావం : సాత్త్వికులు ప్రీతి కలిగించే ఆహార పదార్ధలు ఇవి - ఆయుర్ధాయం , బుద్ది బలం, శరీర బలం, ఆరోగ్యం, సుఖం, సంతోషం వీటిని వృద్ది చేస్తూ రసమూ, చమురు కలిగి చాలా కాలం ఆకలిని అణిచిపెట్టి, మనస్సుకి ఆహ్లాదం కలుగజేసేవి. 

kaṭvamlalavaṇātyuśhṇatīkśhṇarūkśhavidāhinaḥ |
āhārā rājasasyeśhṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ ‖ 9 ‖

కట్వమ్లలవణాత్యుష్ణతీక్ష్ణరూక్షవిదాహినః |

ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదాః ‖ 9 ‖

భావం : బాగా చేదు, పులుపు, ఉప్పు, వేడి, కారం కలిగి చమురు లేకుండా వెర్రి దాహం పుట్టించే ఆహార పదార్ధాలంటే రాజసులకు ఇష్టం. ఇవి శరీరానికి బాధ మనస్సుకు వ్యాకులత, వ్యాధులు కలుగజేస్తాయి.

yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuśhitaṃ cha yat |
uchChiśhṭamapi chāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam ‖ 10 ‖

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ |

ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియమ్ ‖ 10 ‖

భావం : తామసులకు చల్లబడిపోయింది, సారం లేనిది, వాసన కొడుతున్నది, చలిది ఎంగిలిది, అపవిత్రమైనది అయిన ఆహారం అంటే ఇష్టం. 

aphalākāṅkśhibhiryaGYo vidhidṛśhṭo ya ijyate |
yaśhṭavyameveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ ‖ 11 ‖

అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టో య ఇజ్యతే |

యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ స సాత్త్వికః ‖ 11 ‖

భావం : తమ కర్తవ్యంగా విశ్వసించే, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్రసమ్మతంగా చేసే యజ్ఞాన్ని సాత్త్విక యజ్ఞమంటారు. 

abhisandhāya tu phalaṃ dambhārthamapi chaiva yat |
ijyate bharataśreśhṭha taṃ yaGYaṃ viddhi rājasam ‖ 12 ‖

అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ |

ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసమ్ ‖ 12 ‖

భావం : అర్జునా! ఫలాన్ని ఆశించి కాని, ఆడంబరం కోసం కాని చేసే యజ్ఞం రాజసయజ్ఞం అని గ్రహించు. 

vidhihīnamasṛśhṭānnaṃ mantrahīnamadakśhiṇam |
śraddhāvirahitaṃ yaGYaṃ tāmasaṃ parichakśhate ‖ 13 ‖

విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణమ్ |

శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే ‖ 13 ‖

భావం : ఆశాస్త్రీయంగా అన్నదానం, మంత్రాలు, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్దతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామసయజ్ఞమంటారు.  

devadvijaguruprāGYapūjanaṃ śauchamārjavam |
brahmacharyamahiṃsā cha śārīraṃ tapa uchyate ‖ 14 ‖

దేవద్విజగురుప్రాజ్ఞపూజనం శౌచమార్జవమ్ |

బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే ‖ 14 ‖

భావం : దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, జ్ఞానులను, పూజించడం పవిత్రంగా ఉండడం కల్లా కపటం లేకుండా ప్రవర్తించడం బ్రహ్మ చర్య దీక్షనూ అహింసా వ్రతాన్ని అవలంబించడం - వీటిలో శరీరంతో చేసే తపస్సని చెబుతారు.     
భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 17th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments