కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము | Annamayya Keerthanalu Lyrics in telugu


కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది ||

జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర
జయజయ కరుణాజలనిధి |
దయ యెఱంగ నే ధర్మము నెఱగ నా
క్రియ యిది నీదివ్యకీర్తనమే ||

శరణము గోవింద శరణము కేశవ
శరణు శరణు శ్రీజనార్ధన |
పరమ మెఱంగను భక్తి యెఱంగను
నిరతము నాగతి నీదాస్యమే ||

నమో నారాయణా నమో లక్ష్మీపతి
నమో పుండరీకనయనా |
అమిత శ్రీవేంకటాధిప యిదె నా
క్రమమెల్లను నీకయింకర్యమే ||
అన్నమయ్య కీర్తనలు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Related Postings :


annayyamayya keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf ,annamayya telugu lyrics. keerthanalu

Comments

Popular Posts