Drop Down Menus

శ్రీ దుర్గా సప్తశతి ఏకాదశో‌உధ్యాయః | Sri Durga Saptasati Chapter 11 | Hindu Temples Guide

శ్రీ దుర్గా సప్తశతి ఏకాదశో‌உధ్యాయః

నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశో‌உధ్యాయః ||

ధ్యానం :

ఓం బాలార్కవిద్యుతిమ్ ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తామ్ |
స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీమ్ ||

ఋషిరువాచ||1||

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
ద్వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః || 2 ||

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతో‌உభిలస్య|
ప్రసీదవిశ్వేశ్వరి పాహివిశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ||3||

ఆధార భూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైత
దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే ||4||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవిసమస్త మేతత్-
త్త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ||5||

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః|
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కాతే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ||6||

సర్వ భూతా యదా దేవీ భుక్తి ముక్తిప్రదాయినీ|
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః ||7||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||8||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామ ప్రదాయిని|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోస్తుతే ||9||

సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే|
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||10||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||11||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణపరాయణే|
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||12||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ|
కౌశాంభః క్షరికే దేవి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||13||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని|
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||14||

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరే‌உనఘే|
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోస్తుతే||15||

శంఖచక్రగదాశార్ంగగృహీతపరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీరూపేనారాయణి నమో‌உస్తుతే||16||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్త్రోద్ధృతవసుంధరే|
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోస్తుతే||17||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||18||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత్రప్రాణహారే చైంద్రి నారాయణి నమో‌உస్తుతే ||19||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||20||

దంష్త్రాకరాళ వదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||21||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిధ్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||22||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమో‌உస్తుతే||23||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే|
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమో‌உస్తుతే ||24||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయిని నమో‌உస్తుతే ||25||

జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతిర్భద్రకాలి నమో‌உస్తుతే||26||

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||27||

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్వలః|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్||28||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామా సకలానభీష్టాన్
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం|
త్వామాశ్రితా శ్రయతాం ప్రయాంతి||29||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
దర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైర్భహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వాంభికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||30||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేక దీపే
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా
మమత్వగర్తే‌உతి మహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్||31||

రక్షాంసి యత్రో గ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దవానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||32||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవంధ్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యేత్వయి భక్తినమ్రాః||33||

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నో‌உరి
భీతేర్నిత్యం యథాసురవదాదధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వ జగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||34||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తి హారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ||35||

దేవ్యువాచ||36||

వరదాహం సురగణా పరం యన్మనసేచ్చథ|
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ ||37||

దేవా ఊచుః||38||

సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి|
ఏవమేవ త్వయాకార్య మస్మద్వైరి వినాశనమ్||39||

దేవ్యువాచ||40||

వైవస్వతే‌உంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే|
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ||41||

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భ సంభవా|
తతస్తౌనాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ||42||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే|
అవతీర్య హవిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్ ||43||

భక్ష్య యంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్|
రక్తదంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః||44||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః|
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్||45||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామ్ అనావృష్ట్యామనంభసి|
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా ||46||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్
కీర్తియిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః||47||

తతో‌உ హమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః|
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణ ధారకైః||48||

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి|
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్||49||

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
పునశ్చాహం యదాభీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే||50||

రక్షాంసి క్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణ కారణాత్|
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యాన మ్రమూర్తయః||51||

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
యదారుణాఖ్యస్త్రైలొక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి||52||

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసజ్ఖ్యేయషట్పదమ్|
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్||53||

భ్రామరీతిచ మాం లోకా స్తదాస్తోష్యంతి సర్వతః|
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి||54||

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ||55||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశో‌உధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై లక్ష్మీబీజాధిష్తాయై గరుడవాహన్యై నారయణీ దేవ్యై-మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Key words : Sri Durga Saptasati Chapter 11 , Telugu Stotras , Storas In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide
ఇవి కూడా చూడండి
Tirumala info English
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

సెప్టెంబర్ నెల వరకు తిరుమల 300/- టికెట్స్ , సేవ టికెట్స్ , రూమ్స్ , సీనియర్ సిటిజెన్ టికెట్స్ , అంగప్రదక్షిణ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అవ్వడం జరిగింది.
తిరుమల శ్రీవారి సేవ కూడా సెప్టెంబర్ నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి
అక్టోబర్ నెల టికెట్స్ జులై 18వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తారు. 

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.