Drop Down Menus

శ్రీ మూక పంచశతి ఆర్య శతకం | Sri Mooka Pancha Sathi | Arya Satakam | Lyrics In Telugu | Stotram | Hindu Temples Guide

శ్రీ మూక పంచ శతి - ఆర్య శతకం  :

కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా |
కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా ||1||

కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశమ్ |
కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే ||2||

చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే |
చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా ||3||

కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి కుంకుమచ్ఛాయమ్ |
కురుతే విహృతిం కాంచ్యాం కులపర్వతసార్వభౌమసర్వస్వమ్ ||4||

పంచశరశాస్త్రబోధనపరమాచార్యేణ దృష్టిపాతేన |
కాంచీసీమ్ని కుమారీ కాచన మోహయతి కామజేతారమ్ ||5||

పరయా కాంచీపురయా పర్వతపర్యాయపీనకుచభరయా |
పరతంత్రా వయమనయా పంకజసబ్రహ్మచారిలోచనయా ||6||

ఐశ్వర్యమిందుమౌలేరైకత్మ్యప్రకృతి కాంచిమధ్యగతమ్ |
ఐందవకిశోరశేఖరమైదంపర్యం చకాస్తి నిగమానామ్ ||7||

శ్రితకంపసీమానం శిథిలితపరమశివధైర్యమహిమానమ్ |
కలయే పటలిమానం కంచన కంచుకితభువనభూమానమ్ ||8||

ఆదృతకాంచీనిలయమాద్యామారూఢయౌవనాటోపామ్ |
ఆగమవతంసకలికామానందాద్వైతకందలీం వందే ||9||

తుంగాభిరామకుచభరశృంగారితమాశ్రయామి కాంచిగతమ్ |
గంగాధరపరతంత్రం శృంగారాద్వైతతంత్రసిద్ధాంతమ్ ||10||

కాంచీరత్నవిభూషాం కామపి కందర్పసూతికాపాంగీమ్ |
పరమాం కలాముపాసే పరశివవామాంకపీఠికాసీనామ్ ||11||

కంపాతీచరాణాం కరుణాకోరకితదృష్టిపాతానామ్ |
కేలీవనం మనో మే కేషాంచిద్భవతు చిద్విలాసానామ్ ||12||

ఆమ్రతరుమూలవసతేరాదిమపురుషస్య నయనపీయూషమ్ |
ఆరబ్ధయౌవనోత్సవమామ్నాయరహస్యమంతరవలంబే ||13||

అధికాంచి పరమయోగిభిరాదిమపరపీఠసీమ్ని దృశ్యేన |
అనుబద్ధం మమ మానసమరుణిమసర్వస్వసంప్రదాయేన ||14||

అంకితశంకరదేహామంకురితోరోజకంకణాశ్లేషైః |
అధికాంచి నిత్యతరుణీమద్రాక్షం కాంచిదద్భుతాం బాలామ్ ||15||

మధురధనుషా మహీధరజనుషా నందామి సురభిబాణజుషా |
చిద్వపుషా కాంచిపురే కేలిజుషా బంధుజీవకాంతిముషా ||16||

మధురస్మితేన రమతే మాంసలకుచభారమందగమనేన |
మధ్యేకాంచి మనో మే మనసిజసామ్రాజ్యగర్వబీజేన ||17||

ధరణిమయీం తరణిమయీం పవనమయీం గగనదహనహోతృమయీమ్ |
అంబుమయీమిందుమయీమంబామనుకంపమాదిమామీక్షే ||18||

లీనస్థితి మునిహృదయే ధ్యానస్తిమితం తపస్యదుపకంపమ్ |
పీనస్తనభరమీడే మీనధ్వజతంత్రపరమతాత్పర్యమ్ ||19||

శ్వేతా మంథరహసితే శాతా మధ్యే చ వాడ్భనో‌உతీతా |
శీతా లోచనపాతే స్ఫీతా కుచసీమ్ని శాశ్వతీ మాతా ||20||

పురతః కదా న కరవై పురవైరివిమర్దపులకితాంగలతామ్ |
పునతీం కాంచీదేశం పుష్పాయుధవీర్యసరసపరిపాటీమ్ ||21||

పుణ్యా కా‌உపి పురంధ్రీ పుంఖితకందర్పసంపదా వపుషా |
పులినచరీ కంపాయాః పురమథనం పులకనిచులితం కురుతే ||22||

తనిమాద్వైతవలగ్నం తరుణారుణసంప్రదాయతనులేఖమ్ |
తటసీమని కంపాయాస్తరుణిమసర్వస్వమాద్యమద్రాక్షమ్ ||23||

పౌష్టికకర్మవిపాకం పౌష్పశరం సవిధసీమ్ని కంపాయాః |
అద్రాక్షమాత్తయౌవనమభ్యుదయం కంచిదర్ధశశిమౌలైః ||24||

సంశ్రితకాంచీదేశే సరసిజదౌర్భాగ్యజాగ్రదుత్తంసే |
సంవిన్మయే విలీయే సారస్వతపురుషకారసామ్రాజ్యే ||25||

మోదితమధుకరవిశిఖం స్వాదిమసముదాయసారకోదండమ్ |
ఆదృతకాంచీఖేలనమాదిమమారుణ్యభేదమాకలయే ||26||

ఉరరీకృతకాంచిపురీముపనిషదరవిందకుహరమధుధారామ్ |
ఉన్నమ్రస్తనకలశీముత్సవలహరీముపాస్మహే శంభోః ||27||

ఏణశిశుదీర్ఘలోచనమేనఃపరిపంథి సంతతం భజతామ్ |
ఏకామ్రనాథజీవితమేవంపదదూరమేకమవలంబే ||28||

స్మయమానముఖం కాంచీభయమానం కమపి దేవతాభేదమ్ |
దయమానం వీక్ష్య ముహుర్వయమానందామృతాంబుధౌ మగ్నాః ||29||

కుతుకజుషి కాంచిదేశే కుముదతపోరాశిపాకశేఖరితే |
కురుతే మనోవిహారం కులగిరిపరిబృఢకులైకమణిదీపే ||30||

వీక్షేమహి కాంచిపురే విపులస్తనకలశగరిమపరవశితమ్ |
విద్రుమసహచరదేహం విభ్రమసమవాయసారసన్నాహమ్ ||31||

కురువిందగోత్రగాత్రం కూలచరం కమపి నౌమి కంపాయాః |
కూలంకషకుచకుంభం కుసుమాయుధవీర్యసారసంరంభమ్ ||32||

కుడూమలితకుచకిశోరైః కుర్వాణైః కాంచిదేశసౌహార్దమ్ |
కుంకుమశోణైర్నిచితం కుశలపథం శంభుసుకృతసంభారైః ||33||

అంకితకచేన కేనచిదంధంకరణౌషధేన కమలానామ్ |
అంతఃపురేణ శంభోరలంక్రియా కా‌உపి కల్ప్యతే కాంచ్యామ్ ||34||

ఊరీకరోమి సంతతమూష్మలఫాలేన లలితం పుంసా |
ఉపకంపముచితఖేలనముర్వీధరవంశసంపదున్మేషమ్ ||35||

అంకురితస్తనకోరకమంకాలంకారమేకచూతపతేః |
ఆలోకేమహి కోమలమాగమసంలాపసారయాథార్థ్యమ్ ||36||

పుంజితకరుణముదంచితశింజితమణికాంచి కిమపి కాంచిపురే |
మంజరితమృదులహాసం పింజరతనురుచి పినాకిమూలధనమ్ ||37||

లోలహృదయో‌உస్తి శంభోర్లోచనయుగలేన లేహ్యమానాయామ్ |
లలితపరమశివాయాం లావణ్యామృతతరంగమాలాయామ్ ||38||

మధుకరసహచరచికురైర్మదనాగమసమయదీక్షితకటాక్షైః |
మండితకంపాతీరైర్మంగలకందైర్మమాస్తు సారూప్యమ్ ||39||

వదనారవిందవక్షోవామాంకతటీవశంవదీభూతా |
పూరుషత్రితయే త్రేధా పురంధ్రిరూపా త్వమేవ కామాక్షి ||40||

బాధాకరీం భవాబ్ధేరాధారాద్యంబుజేషు విచరంతీమ్ |
ఆధారీకృతకాంచీ బోధామృతవీచిమేవ విమృశామః ||41||

కలయామ్యంతః శశధరకలయా‌உంకితమౌలిమమలచిద్వలయామ్ |
అలయామాగమపీఠీనిలయాం వలయాంకసుందరీమంబామ్ ||42||

శర్వాదిపరమసాధకగుర్వానీతాయ కామపీఠజుషే |
సర్వాకృతయే శోణిమగర్వాయాస్మై సమర్ప్యతే హృదయమ్ ||43||

సమయా సాంధ్యమయూఖైః సమయా బుద్ధయా సదైవ శీలితయా |
ఉమయా కాంచీరతయా న మయా లభ్యతే కిం ను తాదాత్మ్యమ్ ||44||

జంతోస్తవ పదపూజనసంతోషతరంగితస్య కామాక్షి |
వంధో యది భవతి పునః సింధోరంభస్సు బంభ్రమీతి శిలా ||45||

కుండలి కుమారి కుటిలే చండి చరాచరసవిత్రి చాముండే |
గుణిని గుహారిణి గుహ్యే గురుమూర్తే త్వాం నమామి కామాక్షి ||46||

అభిదాకృతిర్భిదాకృతిరచిదాకృతిరపి చిదాకృతిర్మాతః |
అనహంతా త్వమహంతా భ్రమయసి కామాక్షి శాశ్వతీ విశ్వమ్ ||47||

శివ శివ పశ్యంతి సమం శ్రీకామాక్షీకటాక్షితాః పురుషాః |
విపినం భవనమమిత్రం మిత్రం లోష్టం చ యువతిబింబోష్ఠమ్ ||48||

కామపరిపంథికామిని కామేశ్వరి కామపీఠమధ్యగతే |
కామదుఘా భవ కమలే కామకలే కామకోటి కామాక్షి ||49||

మధ్యేహృదయం మధ్యేనిటిలం మధ్యేశిరో‌உపి వాస్తవ్యామ్ |
చండకరశక్రకార్ముకచంద్రసమాభాం నమామి కామాక్షీమ్ ||50||

అధికాంచి కేలిలోలైరఖిలాగమయంత్రతంత్రమయైః |
అతిశీతం మమ మానసమసమశరద్రోహిజీవనోపాయైః ||51||

నందతి మమ హృది కాచన మందిరయంతా నిరంతరం కాంచీమ్ |
ఇందురవిమండలకుచా బిందువియన్నాదపరిణతా తరుణీ ||52||

శంపాలతాసవర్ణం సంపాదయితుం భవజ్వరచికిత్సామ్ |
లింపామి మనసి కించన కంపాతటరోహి సిద్ధభైషజ్యమ్ ||53||

అనుమితకుచకాఠిన్యామధివక్షఃపీఠమంగజన్మరిపోః |
ఆనందదాం భజే తామానంగబ్రహ్మతత్వబోధసిరామ్ ||54||

ఐక్షిషి పాశాంకుశధరహస్తాంతం విస్మయార్హవృత్తాంతమ్ |
అధికాంచి నిగమవాచాం సిద్ధాంతం శూలపాణిశుద్ధాంతమ్ ||55||

ఆహితవిలాసభంగీమాబ్రహ్మస్తంబశిల్పకల్పనయా |
ఆశ్రితకాంచీమతులామాద్యాం విస్ఫూర్తిమాద్రియే విద్యామ్ ||56||

మూకో‌உపి జటిలదుర్గతిశోకో‌உపి స్మరతి యః క్షణం భవతీమ్ |
ఏకో భవతి స జంతుర్లోకోత్తరకీర్తిరేవ కామాక్షి ||57||

పంచదశవర్ణరూపం కంచన కాంచీవిహారధౌరేయమ్ |
పంచశరీయం శంభోర్వంచనవైదగ్ధ్యమూలమవలంబే ||58||

పరిణతిమతీం చతుర్ధా పదవీం సుధియాం సమేత్య సౌషుమ్నీమ్ |
పంచాశదర్ణకల్పితమదశిల్పాం త్వాం నమామి కామాక్షి ||59||

ఆదిక్షన్మమ గురురాడాదిక్షాంతాక్షరాత్మికాం విద్యామ్ |
స్వాదిష్ఠచాపదండాం నేదిష్ఠామేవ కామపీఠగతామ్ ||60||

తుష్యామి హర్షితస్మరశాసనయా కాంచిపురకృతాసనయా |
స్వాసనయా సకలజగద్భాసనయా కలితశంబరాసనయా ||61||

ప్రేమవతీ కంపాయాం స్థేమవతీ యతిమనస్సు భూమవతీ |
సామవతీ నిత్యగిరా సోమవతీ శిరసి భాతి హైమవతీ ||62||

కౌతుకినా కంపాయాం కౌసుమచాపేన కీలితేనాంతః |
కులదైవతేన మహతా కుడ్మలముద్రాం ధునోతు నఃప్రతిభా ||63||

యూనా కేనాపి మిలద్దేహా స్వాహాసహాయతిలకేన |
సహకారమూలదేశే సంవిద్రూపా కుటుంబినీ రమతే ||64||

కుసుమశరగర్వసంపత్కోశగృహం భాతి కాంచిదేశగతమ్ |
స్థాపితమస్మిన్కథమపి గోపితమంతర్మయా మనోరత్నమ్ ||65||

దగ్ధషడధ్వారణ్యం దరదలితకుసుంభసంభృతారుణ్యమ్ |
కలయే నవతారుణ్యం కంపాతటసీమ్ని కిమపి కారుణ్యమ్ ||66||

అధికాంచి వర్ధమానామతులాం కరవాణి పారణామక్ష్ణోః |
ఆనందపాకభేదామరుణిమపరిణామగర్వపల్లవితామ్ ||67||

బాణసృణిపాశకార్ముకపాణిమముం కమపి కామపీఠగతమ్ |
ఏణధరకోణచూడం శోణిమపరిపాకభేదమాకలయే ||68||

కిం వా ఫలతి మమాన్యౌర్బింబాధరచుంబిమందహాసముఖీ |
సంబాధకరీ తమసామంబా జాగర్తి మనసి కామాక్షీ ||69||

మంచే సదాశివమయే పరిశివమయలలితపౌష్పపర్యంకే |
అధిచక్రమధ్యమాస్తే కామాక్షీ నామ కిమపి మమ భాగ్యమ్ ||70||

రక్ష్యో‌உస్మి కామపీఠీలాసికయా ఘనకృపాంబురాశికయా |
శ్రుతియువతికుంతలీమణిమాలికయా తుహినశైలబాలికయా ||71||

లీయే పురహరజాయే మాయే తవ తరుణపల్లవచ్ఛాయే |
చరణే చంద్రాభరణే కాంచీశరణే నతార్తిసంహరణే ||72||

మూర్తిమతి ముక్తిబీజే మూర్ధ్ని స్తబకితచకోరసామ్రాజ్యే |
మోదితకంపాకూలే ముహుర్ముహుర్మనసి ముముదిషా‌உస్మాకమ్ ||73||

వేదమయీం నాదమయీం బిందుమయీం పరపదోద్యదిందుమయీమ్ |
మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీమ్ ||74||

పురమథనపుణ్యకోటీ పుంజితకవిలోకసూక్తిరసధాటీ |
మనసి మమ కామకోటీ విహరతు కరుణావిపాకపరిపాటీ ||75||

కుటిలం చటులం పృథులం మృదులం కచనయనజఘనచరణేషు |
అవలోకితమవలంబితమధికంపాతటమమేయమస్మాభిః ||76||

ప్రత్యఙ్ముఖ్యా దృష్టయా ప్రసాదదీపాంకురేణ కామాక్ష్యాః |
పశ్యామి నిస్తులమహో పచేలిమం కమపి పరశివోల్లాసమ్ ||77||

విద్యే విధాతృవిషయే కాత్యాయని కాలి కామకోటికలే |
భారతి భైరవి భద్రే శాకిని శాంభవి శివే స్తువే భవతీమ్ ||78||

మాలిని మహేశచాలిని కాంచీఖేలిని విపక్షకాలిని తే |
శూలిని విద్రుమశాలిని సురజనపాలిని కపాలిని నమో‌உస్తు ||79||

దేశిక ఇతి కిం శంకే తత్తాదృక్తవ ను తరుణిమోన్మేషః |
కామాక్షి శూలపాణేః కామాగమసమయదీక్షాయామ్ ||80||

వేతండకుంభడంబరవైతండికకుచభరార్తమధ్యాయ |
కుంకుమరుచే నమస్యాం శంకరనయనామృతాయ రచయామః ||81||

అధికాంచితమణికాంచనకాంచీమధికాంచి కాంచిదద్రాక్షమ్ |
అవనతజనానుకంపామనుకంపాకూలమస్మదనుకూలామ్ ||82||

పరిచితకంపాతీరం పర్వతరాజన్యసుకృతసన్నాహమ్ |
పరగురుకృపయా వీక్షే పరమశివోత్సంగమంగలాభరణమ్ ||83||

దగ్ధమదనస్య శంభోః ప్రథీయసీం బ్రహ్మచర్యవైదగ్ధీమ్ |
తవ దేవి తరుణిమశ్రీచతురిమపాకో న చక్షమే మాతః ||84||

మదజలతమాలపత్రా వసనితపత్రా కరాదృతఖానిత్రా |
విహరతి పులిందయోషా గుంజాభూషా ఫణీంద్రకృతవేషా ||85||

అంకే శుకినీ గీతే కౌతుకినీ పరిసరే చ గాయకినీ |
జయసి సవిధే‌உంబ భైరవమండలినీ శ్రవసి శంఖకున్డలినీ ||86||

ప్రణతజనతాపవర్గా కృతబహుసర్గా ససింహసంసర్గా |
కామాక్షి ముదితభర్గా హతరిపువర్గా త్వమేవ సా దుర్గా ||87||

శ్రవణచలద్వేతండా సమరోద్దండా ధుతాసురశిఖండా |
దేవి కలితాంత్రషండా ధృతనరముండా త్వమేవ చాముండా ||88||

ఉర్వీధరేంద్రకన్యే దర్వీభరితేన భక్తపూరేణ |
గుర్వీమకించనార్తి ఖర్వీకురుషే త్వమేవ కామాక్షి ||89||

తాడితరిపుపరిపీడనభయహరణ నిపుణహలముసలా |
క్రోడపతిభీషణముఖీ క్రీడసి జగతి త్వమేవ కామాక్షి ||90||

స్మరమథనవరణలోలా మన్మథహేలావిలాసమణిశాలా |
కనకరుచిచౌర్యశీలా త్వమంబ బాలా కరాబ్జధృతమాలా ||91||

విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్షశస్తహస్తపుటీ |
కామాక్షి పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ ||92||

కుంకుమరుచిపింగమసృక్పంకిలముండాలిమండితం మాతః |
శ్రీకామాక్షి తదీయసంగమకలామందీభవత్కౌతుకః
జయతి తవ రూపధేయం జపపటపుస్తకవరాభయకరాబ్జమ్ ||93||

కనకమణికలితభూషాం కాలాయసకలహశీలకాంతికలామ్ |
కామాక్షి శీలయే త్వాం కపాలశూలాభిరామకరకమలామ్ ||94||

లోహితిమపుంజమధ్యే మోహితభువనే ముదా నిరీక్షంతే |
వదనం తవ కువయుగలం కాంచీసీమాం చ కే‌உపి కామాక్షి ||95||

జలధిద్విగుణితహుతబహదిశాదినేశ్వరకలాశ్వినేయదలైః |
నలినైర్మహేశి గచ్ఛసి సర్వోత్తరకరకమలదలమమలమ్ ||96||

సత్కృతదేశికచరణాః సబీజనిర్బీజయోగనిశ్రేణ్యా |
అపవర్గసౌధవలభీమారోహంత్యంబ కే‌உపి తవ కృపయా ||97||

అంతరపి బహిరపి త్వం జంతుతతేరంతకాంతకృదహంతే |
చింతితసంతానవతాం సంతతమపి తంతనీషి మహిమానమ్ ||98||

కలమంజులవాగనుమితగలపంజరగతశుకగ్రహౌత్కంఠ్యాత్ |
అంబ రదనాంబరం తే బింబఫలం శంబరారిణా న్యస్తమ్ ||99||

జయ జయ జగదంబ శివే జయ జయ కామాక్షి జయ జయాద్రిసుతే |
జయ జయ మహేశదయితే జయ జయ చిద్గగనకౌముదీధారే ||100||

ఆర్యాశతకం భక్త్యా పఠతామార్యాకటాక్షేణ |
నిస్సరతి వదనకమలాద్వాణీ పీయూషధోరణీ దివ్యా ||101||

|| ఇతి ఆర్యాశతకం సంపూర్ణమ్ ||
మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
KeyWords : Sri Mooka Pancha Sathi  Part 1 ,  Arya Satakam , Telugu Stotras, Storas In Telugu Lyrics Hindu Temples Guide 
ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FAQ'S

తిరుమల దర్శనం టికెట్స్ ఇతర సేవ టికెట్స్ ప్రస్తుతం ఆగస్టు నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి . సెప్టెంబర్ నెలకు జూన్ నెలలో 18వ తేదీన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.