శ్రీ మూక పంచశతి ఆర్య శతకం | Sri Mooka Pancha Sathi | Arya Satakam | Lyrics In Telugu | Stotram | Hindu Temples Guide

శ్రీ మూక పంచ శతి - ఆర్య శతకం  :

కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా |
కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా ||1||

కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశమ్ |
కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే ||2||

చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే |
చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా ||3||

కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి కుంకుమచ్ఛాయమ్ |
కురుతే విహృతిం కాంచ్యాం కులపర్వతసార్వభౌమసర్వస్వమ్ ||4||

పంచశరశాస్త్రబోధనపరమాచార్యేణ దృష్టిపాతేన |
కాంచీసీమ్ని కుమారీ కాచన మోహయతి కామజేతారమ్ ||5||

పరయా కాంచీపురయా పర్వతపర్యాయపీనకుచభరయా |
పరతంత్రా వయమనయా పంకజసబ్రహ్మచారిలోచనయా ||6||

ఐశ్వర్యమిందుమౌలేరైకత్మ్యప్రకృతి కాంచిమధ్యగతమ్ |
ఐందవకిశోరశేఖరమైదంపర్యం చకాస్తి నిగమానామ్ ||7||

శ్రితకంపసీమానం శిథిలితపరమశివధైర్యమహిమానమ్ |
కలయే పటలిమానం కంచన కంచుకితభువనభూమానమ్ ||8||

ఆదృతకాంచీనిలయమాద్యామారూఢయౌవనాటోపామ్ |
ఆగమవతంసకలికామానందాద్వైతకందలీం వందే ||9||

తుంగాభిరామకుచభరశృంగారితమాశ్రయామి కాంచిగతమ్ |
గంగాధరపరతంత్రం శృంగారాద్వైతతంత్రసిద్ధాంతమ్ ||10||

కాంచీరత్నవిభూషాం కామపి కందర్పసూతికాపాంగీమ్ |
పరమాం కలాముపాసే పరశివవామాంకపీఠికాసీనామ్ ||11||

కంపాతీచరాణాం కరుణాకోరకితదృష్టిపాతానామ్ |
కేలీవనం మనో మే కేషాంచిద్భవతు చిద్విలాసానామ్ ||12||

ఆమ్రతరుమూలవసతేరాదిమపురుషస్య నయనపీయూషమ్ |
ఆరబ్ధయౌవనోత్సవమామ్నాయరహస్యమంతరవలంబే ||13||

అధికాంచి పరమయోగిభిరాదిమపరపీఠసీమ్ని దృశ్యేన |
అనుబద్ధం మమ మానసమరుణిమసర్వస్వసంప్రదాయేన ||14||

అంకితశంకరదేహామంకురితోరోజకంకణాశ్లేషైః |
అధికాంచి నిత్యతరుణీమద్రాక్షం కాంచిదద్భుతాం బాలామ్ ||15||

మధురధనుషా మహీధరజనుషా నందామి సురభిబాణజుషా |
చిద్వపుషా కాంచిపురే కేలిజుషా బంధుజీవకాంతిముషా ||16||

మధురస్మితేన రమతే మాంసలకుచభారమందగమనేన |
మధ్యేకాంచి మనో మే మనసిజసామ్రాజ్యగర్వబీజేన ||17||

ధరణిమయీం తరణిమయీం పవనమయీం గగనదహనహోతృమయీమ్ |
అంబుమయీమిందుమయీమంబామనుకంపమాదిమామీక్షే ||18||

లీనస్థితి మునిహృదయే ధ్యానస్తిమితం తపస్యదుపకంపమ్ |
పీనస్తనభరమీడే మీనధ్వజతంత్రపరమతాత్పర్యమ్ ||19||

శ్వేతా మంథరహసితే శాతా మధ్యే చ వాడ్భనో‌உతీతా |
శీతా లోచనపాతే స్ఫీతా కుచసీమ్ని శాశ్వతీ మాతా ||20||

పురతః కదా న కరవై పురవైరివిమర్దపులకితాంగలతామ్ |
పునతీం కాంచీదేశం పుష్పాయుధవీర్యసరసపరిపాటీమ్ ||21||

పుణ్యా కా‌உపి పురంధ్రీ పుంఖితకందర్పసంపదా వపుషా |
పులినచరీ కంపాయాః పురమథనం పులకనిచులితం కురుతే ||22||

తనిమాద్వైతవలగ్నం తరుణారుణసంప్రదాయతనులేఖమ్ |
తటసీమని కంపాయాస్తరుణిమసర్వస్వమాద్యమద్రాక్షమ్ ||23||

పౌష్టికకర్మవిపాకం పౌష్పశరం సవిధసీమ్ని కంపాయాః |
అద్రాక్షమాత్తయౌవనమభ్యుదయం కంచిదర్ధశశిమౌలైః ||24||

సంశ్రితకాంచీదేశే సరసిజదౌర్భాగ్యజాగ్రదుత్తంసే |
సంవిన్మయే విలీయే సారస్వతపురుషకారసామ్రాజ్యే ||25||

మోదితమధుకరవిశిఖం స్వాదిమసముదాయసారకోదండమ్ |
ఆదృతకాంచీఖేలనమాదిమమారుణ్యభేదమాకలయే ||26||

ఉరరీకృతకాంచిపురీముపనిషదరవిందకుహరమధుధారామ్ |
ఉన్నమ్రస్తనకలశీముత్సవలహరీముపాస్మహే శంభోః ||27||

ఏణశిశుదీర్ఘలోచనమేనఃపరిపంథి సంతతం భజతామ్ |
ఏకామ్రనాథజీవితమేవంపదదూరమేకమవలంబే ||28||

స్మయమానముఖం కాంచీభయమానం కమపి దేవతాభేదమ్ |
దయమానం వీక్ష్య ముహుర్వయమానందామృతాంబుధౌ మగ్నాః ||29||

కుతుకజుషి కాంచిదేశే కుముదతపోరాశిపాకశేఖరితే |
కురుతే మనోవిహారం కులగిరిపరిబృఢకులైకమణిదీపే ||30||

వీక్షేమహి కాంచిపురే విపులస్తనకలశగరిమపరవశితమ్ |
విద్రుమసహచరదేహం విభ్రమసమవాయసారసన్నాహమ్ ||31||

కురువిందగోత్రగాత్రం కూలచరం కమపి నౌమి కంపాయాః |
కూలంకషకుచకుంభం కుసుమాయుధవీర్యసారసంరంభమ్ ||32||

కుడూమలితకుచకిశోరైః కుర్వాణైః కాంచిదేశసౌహార్దమ్ |
కుంకుమశోణైర్నిచితం కుశలపథం శంభుసుకృతసంభారైః ||33||

అంకితకచేన కేనచిదంధంకరణౌషధేన కమలానామ్ |
అంతఃపురేణ శంభోరలంక్రియా కా‌உపి కల్ప్యతే కాంచ్యామ్ ||34||

ఊరీకరోమి సంతతమూష్మలఫాలేన లలితం పుంసా |
ఉపకంపముచితఖేలనముర్వీధరవంశసంపదున్మేషమ్ ||35||

అంకురితస్తనకోరకమంకాలంకారమేకచూతపతేః |
ఆలోకేమహి కోమలమాగమసంలాపసారయాథార్థ్యమ్ ||36||

పుంజితకరుణముదంచితశింజితమణికాంచి కిమపి కాంచిపురే |
మంజరితమృదులహాసం పింజరతనురుచి పినాకిమూలధనమ్ ||37||

లోలహృదయో‌உస్తి శంభోర్లోచనయుగలేన లేహ్యమానాయామ్ |
లలితపరమశివాయాం లావణ్యామృతతరంగమాలాయామ్ ||38||

మధుకరసహచరచికురైర్మదనాగమసమయదీక్షితకటాక్షైః |
మండితకంపాతీరైర్మంగలకందైర్మమాస్తు సారూప్యమ్ ||39||

వదనారవిందవక్షోవామాంకతటీవశంవదీభూతా |
పూరుషత్రితయే త్రేధా పురంధ్రిరూపా త్వమేవ కామాక్షి ||40||

బాధాకరీం భవాబ్ధేరాధారాద్యంబుజేషు విచరంతీమ్ |
ఆధారీకృతకాంచీ బోధామృతవీచిమేవ విమృశామః ||41||

కలయామ్యంతః శశధరకలయా‌உంకితమౌలిమమలచిద్వలయామ్ |
అలయామాగమపీఠీనిలయాం వలయాంకసుందరీమంబామ్ ||42||

శర్వాదిపరమసాధకగుర్వానీతాయ కామపీఠజుషే |
సర్వాకృతయే శోణిమగర్వాయాస్మై సమర్ప్యతే హృదయమ్ ||43||

సమయా సాంధ్యమయూఖైః సమయా బుద్ధయా సదైవ శీలితయా |
ఉమయా కాంచీరతయా న మయా లభ్యతే కిం ను తాదాత్మ్యమ్ ||44||

జంతోస్తవ పదపూజనసంతోషతరంగితస్య కామాక్షి |
వంధో యది భవతి పునః సింధోరంభస్సు బంభ్రమీతి శిలా ||45||

కుండలి కుమారి కుటిలే చండి చరాచరసవిత్రి చాముండే |
గుణిని గుహారిణి గుహ్యే గురుమూర్తే త్వాం నమామి కామాక్షి ||46||

అభిదాకృతిర్భిదాకృతిరచిదాకృతిరపి చిదాకృతిర్మాతః |
అనహంతా త్వమహంతా భ్రమయసి కామాక్షి శాశ్వతీ విశ్వమ్ ||47||

శివ శివ పశ్యంతి సమం శ్రీకామాక్షీకటాక్షితాః పురుషాః |
విపినం భవనమమిత్రం మిత్రం లోష్టం చ యువతిబింబోష్ఠమ్ ||48||

కామపరిపంథికామిని కామేశ్వరి కామపీఠమధ్యగతే |
కామదుఘా భవ కమలే కామకలే కామకోటి కామాక్షి ||49||

మధ్యేహృదయం మధ్యేనిటిలం మధ్యేశిరో‌உపి వాస్తవ్యామ్ |
చండకరశక్రకార్ముకచంద్రసమాభాం నమామి కామాక్షీమ్ ||50||

అధికాంచి కేలిలోలైరఖిలాగమయంత్రతంత్రమయైః |
అతిశీతం మమ మానసమసమశరద్రోహిజీవనోపాయైః ||51||

నందతి మమ హృది కాచన మందిరయంతా నిరంతరం కాంచీమ్ |
ఇందురవిమండలకుచా బిందువియన్నాదపరిణతా తరుణీ ||52||

శంపాలతాసవర్ణం సంపాదయితుం భవజ్వరచికిత్సామ్ |
లింపామి మనసి కించన కంపాతటరోహి సిద్ధభైషజ్యమ్ ||53||

అనుమితకుచకాఠిన్యామధివక్షఃపీఠమంగజన్మరిపోః |
ఆనందదాం భజే తామానంగబ్రహ్మతత్వబోధసిరామ్ ||54||

ఐక్షిషి పాశాంకుశధరహస్తాంతం విస్మయార్హవృత్తాంతమ్ |
అధికాంచి నిగమవాచాం సిద్ధాంతం శూలపాణిశుద్ధాంతమ్ ||55||

ఆహితవిలాసభంగీమాబ్రహ్మస్తంబశిల్పకల్పనయా |
ఆశ్రితకాంచీమతులామాద్యాం విస్ఫూర్తిమాద్రియే విద్యామ్ ||56||

మూకో‌உపి జటిలదుర్గతిశోకో‌உపి స్మరతి యః క్షణం భవతీమ్ |
ఏకో భవతి స జంతుర్లోకోత్తరకీర్తిరేవ కామాక్షి ||57||

పంచదశవర్ణరూపం కంచన కాంచీవిహారధౌరేయమ్ |
పంచశరీయం శంభోర్వంచనవైదగ్ధ్యమూలమవలంబే ||58||

పరిణతిమతీం చతుర్ధా పదవీం సుధియాం సమేత్య సౌషుమ్నీమ్ |
పంచాశదర్ణకల్పితమదశిల్పాం త్వాం నమామి కామాక్షి ||59||

ఆదిక్షన్మమ గురురాడాదిక్షాంతాక్షరాత్మికాం విద్యామ్ |
స్వాదిష్ఠచాపదండాం నేదిష్ఠామేవ కామపీఠగతామ్ ||60||

తుష్యామి హర్షితస్మరశాసనయా కాంచిపురకృతాసనయా |
స్వాసనయా సకలజగద్భాసనయా కలితశంబరాసనయా ||61||

ప్రేమవతీ కంపాయాం స్థేమవతీ యతిమనస్సు భూమవతీ |
సామవతీ నిత్యగిరా సోమవతీ శిరసి భాతి హైమవతీ ||62||

కౌతుకినా కంపాయాం కౌసుమచాపేన కీలితేనాంతః |
కులదైవతేన మహతా కుడ్మలముద్రాం ధునోతు నఃప్రతిభా ||63||

యూనా కేనాపి మిలద్దేహా స్వాహాసహాయతిలకేన |
సహకారమూలదేశే సంవిద్రూపా కుటుంబినీ రమతే ||64||

కుసుమశరగర్వసంపత్కోశగృహం భాతి కాంచిదేశగతమ్ |
స్థాపితమస్మిన్కథమపి గోపితమంతర్మయా మనోరత్నమ్ ||65||

దగ్ధషడధ్వారణ్యం దరదలితకుసుంభసంభృతారుణ్యమ్ |
కలయే నవతారుణ్యం కంపాతటసీమ్ని కిమపి కారుణ్యమ్ ||66||

అధికాంచి వర్ధమానామతులాం కరవాణి పారణామక్ష్ణోః |
ఆనందపాకభేదామరుణిమపరిణామగర్వపల్లవితామ్ ||67||

బాణసృణిపాశకార్ముకపాణిమముం కమపి కామపీఠగతమ్ |
ఏణధరకోణచూడం శోణిమపరిపాకభేదమాకలయే ||68||

కిం వా ఫలతి మమాన్యౌర్బింబాధరచుంబిమందహాసముఖీ |
సంబాధకరీ తమసామంబా జాగర్తి మనసి కామాక్షీ ||69||

మంచే సదాశివమయే పరిశివమయలలితపౌష్పపర్యంకే |
అధిచక్రమధ్యమాస్తే కామాక్షీ నామ కిమపి మమ భాగ్యమ్ ||70||

రక్ష్యో‌உస్మి కామపీఠీలాసికయా ఘనకృపాంబురాశికయా |
శ్రుతియువతికుంతలీమణిమాలికయా తుహినశైలబాలికయా ||71||

లీయే పురహరజాయే మాయే తవ తరుణపల్లవచ్ఛాయే |
చరణే చంద్రాభరణే కాంచీశరణే నతార్తిసంహరణే ||72||

మూర్తిమతి ముక్తిబీజే మూర్ధ్ని స్తబకితచకోరసామ్రాజ్యే |
మోదితకంపాకూలే ముహుర్ముహుర్మనసి ముముదిషా‌உస్మాకమ్ ||73||

వేదమయీం నాదమయీం బిందుమయీం పరపదోద్యదిందుమయీమ్ |
మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీమ్ ||74||

పురమథనపుణ్యకోటీ పుంజితకవిలోకసూక్తిరసధాటీ |
మనసి మమ కామకోటీ విహరతు కరుణావిపాకపరిపాటీ ||75||

కుటిలం చటులం పృథులం మృదులం కచనయనజఘనచరణేషు |
అవలోకితమవలంబితమధికంపాతటమమేయమస్మాభిః ||76||

ప్రత్యఙ్ముఖ్యా దృష్టయా ప్రసాదదీపాంకురేణ కామాక్ష్యాః |
పశ్యామి నిస్తులమహో పచేలిమం కమపి పరశివోల్లాసమ్ ||77||

విద్యే విధాతృవిషయే కాత్యాయని కాలి కామకోటికలే |
భారతి భైరవి భద్రే శాకిని శాంభవి శివే స్తువే భవతీమ్ ||78||

మాలిని మహేశచాలిని కాంచీఖేలిని విపక్షకాలిని తే |
శూలిని విద్రుమశాలిని సురజనపాలిని కపాలిని నమో‌உస్తు ||79||

దేశిక ఇతి కిం శంకే తత్తాదృక్తవ ను తరుణిమోన్మేషః |
కామాక్షి శూలపాణేః కామాగమసమయదీక్షాయామ్ ||80||

వేతండకుంభడంబరవైతండికకుచభరార్తమధ్యాయ |
కుంకుమరుచే నమస్యాం శంకరనయనామృతాయ రచయామః ||81||

అధికాంచితమణికాంచనకాంచీమధికాంచి కాంచిదద్రాక్షమ్ |
అవనతజనానుకంపామనుకంపాకూలమస్మదనుకూలామ్ ||82||

పరిచితకంపాతీరం పర్వతరాజన్యసుకృతసన్నాహమ్ |
పరగురుకృపయా వీక్షే పరమశివోత్సంగమంగలాభరణమ్ ||83||

దగ్ధమదనస్య శంభోః ప్రథీయసీం బ్రహ్మచర్యవైదగ్ధీమ్ |
తవ దేవి తరుణిమశ్రీచతురిమపాకో న చక్షమే మాతః ||84||

మదజలతమాలపత్రా వసనితపత్రా కరాదృతఖానిత్రా |
విహరతి పులిందయోషా గుంజాభూషా ఫణీంద్రకృతవేషా ||85||

అంకే శుకినీ గీతే కౌతుకినీ పరిసరే చ గాయకినీ |
జయసి సవిధే‌உంబ భైరవమండలినీ శ్రవసి శంఖకున్డలినీ ||86||

ప్రణతజనతాపవర్గా కృతబహుసర్గా ససింహసంసర్గా |
కామాక్షి ముదితభర్గా హతరిపువర్గా త్వమేవ సా దుర్గా ||87||

శ్రవణచలద్వేతండా సమరోద్దండా ధుతాసురశిఖండా |
దేవి కలితాంత్రషండా ధృతనరముండా త్వమేవ చాముండా ||88||

ఉర్వీధరేంద్రకన్యే దర్వీభరితేన భక్తపూరేణ |
గుర్వీమకించనార్తి ఖర్వీకురుషే త్వమేవ కామాక్షి ||89||

తాడితరిపుపరిపీడనభయహరణ నిపుణహలముసలా |
క్రోడపతిభీషణముఖీ క్రీడసి జగతి త్వమేవ కామాక్షి ||90||

స్మరమథనవరణలోలా మన్మథహేలావిలాసమణిశాలా |
కనకరుచిచౌర్యశీలా త్వమంబ బాలా కరాబ్జధృతమాలా ||91||

విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్షశస్తహస్తపుటీ |
కామాక్షి పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ ||92||

కుంకుమరుచిపింగమసృక్పంకిలముండాలిమండితం మాతః |
శ్రీకామాక్షి తదీయసంగమకలామందీభవత్కౌతుకః
జయతి తవ రూపధేయం జపపటపుస్తకవరాభయకరాబ్జమ్ ||93||

కనకమణికలితభూషాం కాలాయసకలహశీలకాంతికలామ్ |
కామాక్షి శీలయే త్వాం కపాలశూలాభిరామకరకమలామ్ ||94||

లోహితిమపుంజమధ్యే మోహితభువనే ముదా నిరీక్షంతే |
వదనం తవ కువయుగలం కాంచీసీమాం చ కే‌உపి కామాక్షి ||95||

జలధిద్విగుణితహుతబహదిశాదినేశ్వరకలాశ్వినేయదలైః |
నలినైర్మహేశి గచ్ఛసి సర్వోత్తరకరకమలదలమమలమ్ ||96||

సత్కృతదేశికచరణాః సబీజనిర్బీజయోగనిశ్రేణ్యా |
అపవర్గసౌధవలభీమారోహంత్యంబ కే‌உపి తవ కృపయా ||97||

అంతరపి బహిరపి త్వం జంతుతతేరంతకాంతకృదహంతే |
చింతితసంతానవతాం సంతతమపి తంతనీషి మహిమానమ్ ||98||

కలమంజులవాగనుమితగలపంజరగతశుకగ్రహౌత్కంఠ్యాత్ |
అంబ రదనాంబరం తే బింబఫలం శంబరారిణా న్యస్తమ్ ||99||

జయ జయ జగదంబ శివే జయ జయ కామాక్షి జయ జయాద్రిసుతే |
జయ జయ మహేశదయితే జయ జయ చిద్గగనకౌముదీధారే ||100||

ఆర్యాశతకం భక్త్యా పఠతామార్యాకటాక్షేణ |
నిస్సరతి వదనకమలాద్వాణీ పీయూషధోరణీ దివ్యా ||101||

|| ఇతి ఆర్యాశతకం సంపూర్ణమ్ ||
మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
KeyWords : Sri Mooka Pancha Sathi  Part 1 ,  Arya Satakam , Telugu Stotras, Storas In Telugu Lyrics Hindu Temples Guide 

Comments