Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

Bhagavad Gita 7th Chapter 21-30 Slokas and Meaning in Telugu |సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత  | Bhagavad Gita Audio Download

శ్రీమద్ భగవద్ గీత సప్తమోఽధ్యాయః
అథ సప్తమోఽధ్యాయః |

యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్ఛతి |
తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహమ్ ‖ 21 ‖

స తయా శ్రద్ధయా యుక్తస్తస్యారాధనమీహతే |
లభతే చ తతః కామాన్మయైవ విహితాన్హి తాన్ ‖ 22 ‖
భావం : అలాంటి శ్రద్దా భక్తులతో ఆ దేవతామూర్తిని ఆరాధించినవాడు నేను కలగజేసె కామితార్ధాలనే ఆ దేవతా ద్వారా పొందుతున్నాడు. 

అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసామ్ |
దేవాందేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి ‖ 23 ‖
భావం : మందబుద్దులైన , ఈ మానవులు పొందే ఫలితాలు ఆశాశాశ్వతాలు దేవతలను అర్చించేవాళ్ళు దేవతలనే పొందుతారు. నా భక్తులు మాత్రం నన్ను పొందుతారు. 

అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయః |
పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమమ్ ‖ 24 ‖
భావం : అవివేకులు శాశ్వతం, సర్వోత్తమం అయినా నా స్వరూపాన్ని గుర్తించలేక నన్ను మానవమాత్రుడీగా తలుస్తారు.  

నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయాసమావృతః |
మూఢోఽయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయమ్ ‖ 25 ‖
భావం : యోగమయాచేత కప్పబడివున్న నేను అందరికి కనబడడం లేదు. మూఢ ప్రపంచం నన్ను పుట్టుక, నాశనం లేనివాడని తెలుసుకోలేక పోతున్నది. 

వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున |
భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన ‖ 26 ‖
భావం : అర్జునా! భూతభవిష్యద్వర్ధమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరు నాకు తెలుసు. అయితే నేనే ఒక్కడికీ తెలియను.

ఇచ్ఛాద్వేషసముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత |
సర్వభూతాని సంమోహం సర్గే యాంతి పరంతప ‖ 27 ‖
భావం : పరంతపా! సమస్త భూతాలు పుట్టుకతోనే అనురాగ ద్వేషాల మూలంగా కలిగే సుఖదుఃఖాలవల్ల మొహంలో మునిగి, అజ్ఞానంలో పడుతున్నాయి.  

యేషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ |
తే ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః ‖ 28 ‖
భావం : పుణ్య కర్మలు చేసి సకలపాపాలను పోగొట్టుకుంటున్న మహానుభావులు సుఖదుఃఖ రూపమైన మోహలనుంచి విముక్తులై గట్టిపట్టుదలతో నన్ను భజిస్తారు. 

జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే |
తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్నమధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ్ ‖ 29 ‖
భావం : ముసలితనం, మృత్యువుల నుంచి ముక్తి పొందడానికి నన్ను ఆశ్రయించి, ప్రయత్నించే వాళ్ళు, పరబ్రహ్మతత్వాన్ని ఆత్మ స్వరూపాన్ని, సమస్త కర్మలనూ గ్రహించగలుగుతారు. 

సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ యే విదుః |
ప్రయాణకాలేఽపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః ‖ 30 ‖
భావం : అధిభూతమూ, అధియజ్ఞలతో కూడిన నా రూపాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు మరణకాలంలో కూడా నన్ను మరిచిపోరు.

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే
జ్ఞానవిజ్ఞానయోగో నామ సప్తమోఽధ్యాయః ‖ 7 ‖

7వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 

bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 7th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments