శ్రీ దేవీ మహాత్మ్యమ్ చాముండేశ్వరీ మంగళమ్ స్తోత్రం | Sri Devi Mahatmyam Chamundeshwari Devi Mangalam Stotram | Hindu Temples Guide

దేవీ మహాత్మ్యమ్ చాముండేశ్వరీ మంగళమ్ స్తోత్రం : 

శ్రీ శైలరాజ తనయే చండ ముండ నిషూదినీ
మృగేంద్ర వాహనే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం|1|

పంచ వింశతి సాలాడ్య శ్రీ చక్రపుఅ నివాసినీ
బిందుపీఠ స్థితె తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం||2||

రాజ రాజేశ్వరీ శ్రీమద్ కామేశ్వర కుటుంబినీం
యుగ నాధ తతే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం||3||

మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహావాణీ మనోన్మణీ
యోగనిద్రాత్మకే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||4||

మత్రినీ దండినీ ముఖ్య యోగినీ గణ సేవితే|
భండ దైత్య హరే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||5||

నిశుంభ మహిషా శుంభే రక్తబీజాది మర్దినీ
మహామాయే శివేతుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||6||

కాళ రాత్రి మహాదుర్గే నారాయణ సహోదరీ
వింధ్య వాసినీ తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||7||

చంద్ర లేఖా లసత్పాలే శ్రీ మద్సింహాసనేశ్వరీ
కామేశ్వరీ నమస్తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||8||

ప్రపంచ సృష్టి రక్షాది పంచ కార్య ధ్రంధరే
పంచప్రేతాసనే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||9||

మధుకైటభ సంహత్రీం కదంబవన వాసినీ
మహేంద్ర వరదే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||10||

నిగమాగమ సంవేద్యే శ్రీ దేవీ లలితాంబికే
ఓడ్యాణ పీఠగదే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||11||

పుణ్దేషు ఖండ దండ పుష్ప కంఠ లసత్కరే
సదాశివ కలే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||12||

కామేశ భక్త మాంగల్య శ్రీమద్ త్రిపుర సుందరీ|
సూర్యాగ్నిందు త్రిలోచనీ తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||13||

చిదగ్ని కుండ సంభూతే మూల ప్రకృతి స్వరూపిణీ
కందర్ప దీపకే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||14||

మహా పద్మాటవీ మధ్యే సదానంద ద్విహారిణీ
పాసాంకుశ ధరే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||15||

సర్వమంత్రాత్మికే ప్రాజ్ఞే సర్వ యంత్ర స్వరూపిణీ
సర్వతంత్రాత్మికే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||16||

సర్వ ప్రాణి సుతే వాసే సర్వ శక్తి స్వరూపిణీ
సర్వా భిష్ట ప్రదే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||17||

వేదమాత మహారాజ్ఞీ లక్ష్మీ వాణీ వశప్రియే
త్రైలోక్య వందితే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||18||

బ్రహ్మోపేంద్ర సురేంద్రాది సంపూజిత పదాంబుజే
సర్వాయుధ కరే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||19||

మహావిధ్యా సంప్రదాయై సవిధ్యేనిజ వైబహ్వే|
సర్వ ముద్రా కరే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||20||

ఏక పంచాశతే పీఠే నివాసాత్మ విలాసినీ
అపార మహిమే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||21||

తేజో మయీదయాపూర్ణే సచ్చిదానంద రూపిణీ
సర్వ వర్ణాత్మికే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||22||

హంసారూఢే చతువక్త్రే బ్రాహ్మీ రూప సమన్వితే
ధూమ్రాక్షస్ హంత్రికే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||23||

మాహేస్వరీ స్వరూపయై పంచాస్యై వృషభవాహనే|
సుగ్రీవ పంచికే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||24||

మయూర వాహే ష్ట్ వక్త్రే కొఉమరీ రూప శోభితే
శక్తి యుక్త కరే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||25||

పక్షిరాజ సమారూఢే శంఖ చక్ర లసత్కరే|
వైష్నవీ సంజ్ఞికే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||26||

వారాహీ మహిషారూఢే ఘోర రూప సమన్వితే
దంష్త్రాయుధ ధరె తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||27||

గజేంద్ర వాహనా రుఢే ఇంద్రాణీ రూప వాసురే
వజ్రాయుధ కరె తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||28||

చతుర్భుజె సింహ వాహే జతా మండిల మండితే
చండికె శుభగే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||29||

దంశ్ట్రా కరాల వదనే సింహ వక్త్రె చతుర్భుజే
నారసింహీ సదా తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||30||

జ్వల జిహ్వా కరాలాస్యే చండకోప సమన్వితే
జ్వాలా మాలినీ తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||31||

భృగిణే దర్శితాత్మీయ ప్రభావే పరమేస్వరీ
నన రూప ధరే తుభ్య చామూండాయై సుమంగళం||32||

గణేశ స్కంద జననీ మాతంగీ భువనేశ్వరీ
భద్రకాళీ సదా తుబ్యం చామూండాయై సుమంగళం||33||

అగస్త్యాయ హయగ్రీవ ప్రకటీ కృత వైభవే
అనంతాఖ్య సుతే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం||34||

||ఇతి శ్రీ చాముండేశ్వరీ మంగళం సంపూర్ణం||

మరిన్ని స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Key Words : Sri Devi Mahatmyam Chamundeshwari Devi Mangalam Stotram, Telugu Stotras , Stotras In Telugu Lyrics, Hindu Temples Guide 

Comments