Drop Down Menus

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం రంగులతో నామాల విభజన  | Sri Lalitha Sahasram Free Download Hindu Temples Guide

శ్రీ లలితా సహస్ర నామస్తోత్రం చదివేటప్పుడు నామాలను ఎక్కడపడిపితే అక్కడ విడగొట్టి చదవడం కానీ కలిపి చదవడం కానీ చెయ్యకూడదు . శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు నేర్పించిన  శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం వీడియో కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది . లలిత సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని   మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు . 1. పూర్వ పీఠిక మరియు ధ్యానం  2. స్తోత్రమ్ 3. ఉత్తర పీఠిక . 
మీరు రోజు పారాయణ చేసే సమయం లో ధ్యానం మరియు స్తోత్రం చదువుకోవాలి . స్తోతము లో 183 శ్లోకాలలో 1000 నామాలు ఉంటాయి . మీకు నామాలు కనిపించేలా రంగులతో విభజించడం జరిగింది. మీకు  పిడిఎఫ్ కూడా స్తోత్రం అయ్యాక ఇచ్చాము మీరు   డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు . 
శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం
పూర్వపీఠికా
|| న్యాసః ||

ఓం అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ | మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
|| ధ్యానమ్ ||

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ |
అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||
ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||
సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||
పంచపూజాం కుర్యాత్ 

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |
లం పృథ్వీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి |
హం  ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి |
యం  వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి |
రం  వహ్నితత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

నామాలు ఎక్కడెక్కడ ఆపి చదవాలో రంగులతో విభజించడం జరిగింది . గమనించండి . 

 శ్రీమాతా --శ్రీమహారాజ్ఞీ-- శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |
చిదగ్నికుండసంభూతా- -దేవకార్యసముద్యతా || 1 ||

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా --చతుర్బాహుసమన్వితా |
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా-- క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా || 2 ||

మనోరూపేక్షుకోదండా-- పంచతన్మాత్రసాయకా |
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా || 3 ||

చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా || 4 ||

అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా |
ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా || 5 ||

వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా || 6 ||

నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా || 7 ||

కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా |
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా || 8 ||

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా || 9 ||

శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా || 10 ||
నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా || 11 ||

అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా |
కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా || 12 ||

కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా || 13 ||

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |
నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ || 14 ||

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా || 15 ||

అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా || 16 ||

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |
మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా || 17 ||

ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |
గూఢగుల్ఫా --కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా || 18 ||

నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా || 19 ||

సింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |
మరాళీమందగమనా --మహాలావణ్యశేవధిః || 20 ||

సర్వారుణాఽ--నవద్యాంగీ--సర్వాభరణభూషితా |
శివకామేశ్వరాంకస్థా -శివా --స్వాధీనవల్లభా || 21 ||

సుమేరుమధ్యశృంగస్థా-- శ్రీమన్నగరనాయికా |
చింతామణిగృహాంతస్థా --పంచబ్రహ్మాసనస్థితా || 22 ||

మహాపద్మాటవీసంస్థా --కదంబవనవాసినీ |
సుధాసాగరమధ్యస్థా--కామాక్షీ --కామదాయినీ || 23 ||

దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా || 24 ||

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా || 25 |

చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా || 26 ||

కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా || 27 ||

భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా || 28 ||

భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా || 29 ||

విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా |
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా || 30 ||
మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ || 31||

కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా || 32 ||

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా || 33 ||

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా || 34 ||

కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ || 35 ||

మూలమంత్రాత్మికా --మూలకూటత్రయకళేబరా |
కులామృతైకరసికా --కులసంకేతపాలినీ || 36 ||

కులాంగనా-- కులాంతస్థా--కౌళినీ --కులయోగినీ |
అకులా-- సమయాంతస్థా-- సమయాచారతత్పరా || 37 ||

మూలాధారైకనిలయా-- బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |
మణిపూరాంతరుదితా --విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ || 38 ||

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా --రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |
సహస్రారాంబుజారూఢా-- సుధాసారాభివర్షిణీ || 39 ||

తటిల్లతాసమరుచి--ష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా |
మహాశక్తిః-- కుండలినీ --బిసతంతుతనీయసీ || 40 ||

భవానీ --భావనాగమ్యా --భవారణ్యకుఠారికా |
భద్రప్రియా-- భద్రమూర్తి--ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ || 41 ||

భక్తప్రియా --భక్తిగమ్యా-- భక్తివశ్యా-- భయాపహా |
శాంభవీ --శారదారాధ్యా -శర్వాణీ-- శర్మదాయినీ || 42 ||

శాంకరీ-- శ్రీకరీ-- సాధ్వీ-- శరచ్చంద్రనిభాననా |
శాతోదరీ --శాంతిమతీ --నిరాధారా-- నిరంజనా || 43 ||

నిర్లేపా --నిర్మలా నిత్యా --నిరాకారా-- నిరాకులా |
నిర్గుణా --నిష్కలా --శాంతా --నిష్కామా-- నిరుపప్లవా || 44 ||

నిత్యముక్తా-- నిర్వికారా --నిష్ప్రపంచా-- నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా-- నిత్యబుద్ధా-- నిరవద్యా --నిరంతరా || 45 ||

నిష్కారణా-- నిష్కళం--కా నిరుపాధి--ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా--రాగమథనీ --నిర్మదా మదనాశినీ || 46 ||

నిశ్చింతా-- నిరహంకారా --నిర్మోహా-- మోహనాశినీ |
నిర్మమా -- మమతాహంత్రీ --నిష్పాపా --పాపనాశినీ || 47 ||

నిష్క్రోధా-- క్రోధశమనీ --నిర్లోభా-- లోభనాశినీ |
నిస్సంశయా --సంశయఘ్నీ-- నిర్భవా-- భవనాశినీ || 48 ||

నిర్వికల్పా--నిరాబాధా --నిర్భేదా-- భేదనాశినీ |
నిర్నాశా --మృత్యుమథనీ --నిష్క్రియా-- నిష్పరిగ్రహా || 49 ||

నిస్తులా-- నీలచికురా-- నిరపాయా-- నిరత్యయా |
దుర్లభా --దుర్గమా --దుర్గా --దుఃఖహంత్రీ-- సుఖప్రదా || 50 ||

దుష్టదూరా-- దురాచారశమనీ-- దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా-- సాంద్రకరుణా --సమానాధికవర్జితా || 51 ||

సర్వశక్తిమయీ --సర్వమంగళా-- సద్గతిప్రదా |
సర్వేశ్వరీ --సర్వమయీ-- సర్వమంత్రస్వరూపిణీ || 52 ||

సర్వయంత్రాత్మికా-- సర్వతంత్రరూపా --మనోన్మనీ |
మాహేశ్వరీ-- మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ--ర్మృడప్రియా || 53 ||

మహారూపా --మహాపూజ్యా-- మహాపాతకనాశినీ |
మహామాయా --మహాసత్త్వా-- మహాశక్తి--ర్మహారతిః || 54 ||

మహాభోగా --మహైశ్వర్యా --మహావీర్యా --మహాబలా |
మహాబుద్ధి--ర్మహాసిద్ధి--ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ || 55||

మహాతంత్రా --మహామంత్రా --మహాయంత్రా-- మహాసనా |
మహాయాగక్రమారాధ్యా-- మహాభైరవపూజితా || 56 ||

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |
మహాకామేశమహిషీ-- మహాత్రిపురసుందరీ || 57 ||

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా-- చతుఃషష్టికలామయీ |
మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా || 58 ||

మనువిద్యా-- చంద్రవిద్యా-- చంద్రమండలమధ్యగా |
చారురూపా --చారుహాసా --చారుచంద్రకళాధరా || 59 ||

చరాచరజగన్నాథా --చక్రరాజనికేతనా |
పార్వతీ --పద్మనయనా-- పద్మరాగసమప్రభా || 60 ||

పంచప్రేతాసనాసీనా --పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
చిన్మయీ- -పరమానందా-- విజ్ఞానఘనరూపిణీ || 61||

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా--ధర్మాధర్మవివర్జితా |
విశ్వరూపా --జాగరిణీ--స్వపంతీ-- తైజసాత్మికా || 62 ||

సుప్తా-- ప్రాజ్ఞాత్మికా--తుర్యా- సర్వావస్థా--వివర్జితా |
సృష్టికర్త్రీ --బ్రహ్మరూపా --గోప్త్రీ--గోవిందరూపిణీ || 63 ||

సంహారిణీ --రుద్రరూపా --తిరోధానకరీ-శ్వరీ |
సదాశివాఽ--నుగ్రహదా --పంచకృత్యపరాయణా || 64 ||

భానుమండలమధ్యస్థా --భైరవీ-- భగమాలినీ |
పద్మాసనా --భగవతీ-- పద్మనాభసహోదరీ || 65 ||

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |
సహస్రశీర్షవదనా-- సహస్రాక్షీ-- సహస్రపాత్ || 66 ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ --వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |
నిజాజ్ఞారూపనిగమా --పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా || 67 ||

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా || 68 ||

పురుషార్థప్రదా-- పూర్ణా-- భోగినీ --భువనేశ్వరీ |
అంబికాఽ--నాదినిధనా --హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా || 69 ||

నారాయణీ-- నాదరూపా-- నామరూపవివర్జితా |
హ్రీంకారీ-- హ్రీమతీ --హృద్యా-- హేయోపాదేయవర్జితా || 70 ||
రాజరాజార్చితా--రాజ్ఞీ --రమ్యా--రాజీవలోచనా |
రంజనీ --రమణీ --రస్యా-- రణత్కింకిణిమేఖలా || 71 ||

రమా-- రాకేందువదనా-- రతిరూపా-- రతిప్రియా |
రక్షాకరీ --రాక్షసఘ్నీ-- రామా --రమణలంపటా || 72 ||

కామ్యా --కామకలారూపా --కదంబకుసుమప్రియా |
కళ్యాణీ --జగతీకందా-- కరుణారససాగరా || 73 ||

కళావతీ-- కళాలాపా --కాంతా-- కాదంబరీ--ప్రియా |
వరదా --వామనయనా-- వారుణీమదవిహ్వలా || 74 ||

విశ్వాధికా --వేదవేద్యా-- వింధ్యాచలనివాసినీ |
విధాత్రీ --వేదజననీ-- విష్ణుమాయా-- విలాసినీ || 75 ||

క్షేత్రస్వరూపా-- క్షేత్రేశీ-- క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా-- క్షేత్రపాలసమర్చితా || 76 ||

విజయా-- విమలా-- వంద్యా-- వందారుజనవత్సలా |
వాగ్వాదినీ --వామకేశీ-- వహ్నిమండలవాసినీ || 77 ||

భక్తిమత్కల్పలతికా-- పశుపాశవిమోచినీ |
సంహృతాశేషపాషండా--సదాచారప్రవర్తికా || 78 ||

తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |
తరుణీ --తాపసారాధ్యా-- తనుమధ్యా --తమోఽపహా || 79 ||

చితి--స్తత్పదలక్ష్యార్థా-- చిదేకరసరూపిణీ |
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః || 80 ||

పరా-- ప్రత్యక్చితీరూపా --పశ్యంతీ --పరదేవతా |
మధ్యమా --వైఖరీరూపా-- భక్తమానసహంసికా || 81 ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ--కృతజ్ఞా-- కామపూజితా |
శృంగారరససంపూర్ణా--జయా-- జాలంధరస్థితా || 82 ||

ఓడ్యాణపీఠనిలయా --బిందుమండలవాసినీ |
రహోయాగక్రమారాధ్యా-- రహస్తర్పణతర్పితా || 83 ||

సద్యఃప్రసాదినీ-- విశ్వసాక్షిణీ-- సాక్షివర్జితా |
షడంగదేవతాయుక్తా --షాడ్గుణ్యపరిపూరితా || 84 ||

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా-- నిర్వాణసుఖదాయినీ |
నిత్యాషోడశికారూపా --శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ || 85||

ప్రభావతీ-- ప్రభారూపా-- ప్రసిద్ధా --పరమేశ్వరీ |
మూలప్రకృతి-రవ్యక్తా- -వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ || 86 ||

వ్యాపినీ--వివిధాకారా-- విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ || 87||

భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |
శివదూతీ --శివారాధ్యా-- శివమూర్తి--శ్శివంకరీ || 88 |

శివప్రియా --శివపరా-- శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |
అప్రమేయా --స్వప్రకాశా --మనోవాచామగోచరా || 89 ||

చిచ్ఛక్తి-శ్చేతనారూపా- -జడశక్తి-ర్జడాత్మికా |
గాయత్రీ-- వ్యాహృతి--స్సంధ్యా --ద్విజబృందనిషేవితా || 90 ||

తత్త్వాసనా --తత్త్వమయీ-- పంచకోశాంతరస్థితా |
నిస్సీమమహిమా-- నిత్యయౌవనా-- మదశాలినీ || 91 ||

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ-- మదపాటలగండభూః |
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ-- చాంపేయకుసుమప్రియా || 92 ||

కుశలా --కోమలాకారా-- కురుకుళ్లా-- కుళేశ్వరీ |
కుళకుండాలయా-- కౌళమార్గతత్పరసేవితా || 93 ||

కుమారగణనాథాంబా- -తుష్టిః-- పుష్టి--ర్మతి--ర్ధృతిః |
శాంతిః --స్వస్తిమతీ-- కాంతి--ర్నందినీ-- విఘ్ననాశినీ || 94 ||

తేజోవతీ-- త్రినయనా-- లోలాక్షీకామరూపిణీ |
మాలినీ --హంసినీ- -మాతా --మలయాచలవాసినీ || 95 ||

సుముఖీ -నళినీ- సుభ్రూః -శోభనా- సురనాయికా |
కాలకంఠీ- కాంతిమతీ- క్షోభిణీ- సూక్ష్మరూపిణీ || 96 ||

వజ్రేశ్వరీ --వామదేవీ-- వయోఽవస్థావివర్జితా |
సిద్ధేశ్వరీ --సిద్ధవిద్యా--సిద్ధమాతా-- యశస్వినీ || 97 ||

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽ--రక్తవర్ణా త్రిలోచనా |
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా --వదనైకసమన్వితా || 98 ||

పాయసాన్నప్రియా --త్వక్స్థా-- పశులోకభయంకరీ |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా --ఢాకినీశ్వరీ || 99 ||

అనాహతాబ్జనిలయా --శ్యామాభా-- వదనద్వయా |
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽ--క్షమాలాదిధరా --రుధిరసంస్థితా || 100 ||
కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా-- స్నిగ్ధౌదనప్రియా |
మహావీరేంద్రవరదా --రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ || 101 ||

మణిపూరాబ్జనిలయా --వదనత్రయసంయుతా |
వజ్రాదికాయుధోపేతా-- డామర్యాదిభిరావృతా || 102 ||

రక్తవర్ణా-- మాంసనిష్ఠా-- గుడాన్నప్రీతమానసా |
సమస్తభక్తసుఖదా-- లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ || 103 ||

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా --చతుర్వక్త్రమనోహరా |
శూలాద్యాయుధసంపన్నా-- పీతవర్ణాఽతిగర్వితా || 104 ||

మేదోనిష్ఠా-- మధుప్రీతా-- బందిన్యాదిసమన్వితా |
దధ్యన్నాసక్తహృదయా-- కాకినీరూపధారిణీ || 105 ||

మూలాధారాంబుజారూఢా --పంచవక్త్రా--ఽస్థిసంస్థితా |
అంకుశాదిప్రహరణా --వరదాదినిషేవితా || 106 ||

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా --సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా-- శుక్లవర్ణా--షడాననా || 107 ||

మజ్జాసంస్థా-- హంసవతీ--ముఖ్యశక్తిసమన్వితా |
హరిద్రాన్నైకరసికా --హాకినీరూపధారిణీ || 108 ||

సహస్రదళపద్మస్థా --సర్వవర్ణోపశోభితా |
సర్వాయుధధరా-- శుక్లసంస్థితా-- సర్వతోముఖీ || 109 ||

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా- -యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
స్వాహా- -స్వధా--ఽమతి--ర్మేధా-- శ్రుతిః- -స్మృతి--రనుత్తమా || 110 ||

పుణ్యకీర్తిః --పుణ్యలభ్యా-- పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
పులోమజార్చితా-- బంధమోచనీ-- బంధురాలకా || 111 ||

విమర్శరూపిణీ --విద్యా-- వియదాదిజగత్ప్రసూః |
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ --సర్వమృత్యునివారిణీ || 112 ||

అగ్రగణ్యాఽ--చింత్యరూపా-- కలికల్మషనాశినీ |
కాత్యాయనీ --కాలహంత్రీ-- కమలాక్షనిషేవితా || 113 ||

తాంబూలపూరితముఖీ --దాడిమీకుసుమప్రభా |
మృగాక్షీ --మోహినీ-- ముఖ్యా --మృడానీ --మిత్రరూపిణీ || 114 ||

నిత్యతృప్తా- -భక్తనిధి--ర్నియంత్రీ- -నిఖిలేశ్వరీ |
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా-- మహాప్రళయసాక్షిణీ || 115 ||

పరాశక్తిః-- పరానిష్ఠా --ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ 
మాధ్వీపానాలసా-- మత్తా --మాతృకావర్ణరూపిణీ || 116 ||

మహాకైలాసనిలయా-- మృణాలమృదుదోర్లతా |
మహనీయా-- దయామూర్తి--ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ || 117 ||

ఆత్మవిద్యా --మహావిద్యా --శ్రీవిద్యా-- కామసేవితా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా --త్రికూటా-- కామకోటికా || 118||

కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |
శిరస్స్థితా --చంద్రనిభా-- ఫాల--స్థే-ంద్రధనుఃప్రభా || 119 ||

హృదయస్థా --రవిప్రఖ్యా-- త్రికోణాంతరదీపికా |
దాక్షాయణీ-- దైత్యహంత్రీ-- దక్షయజ్ఞవినాశినీ || 120 ||

దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ-- దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |
గురుమూర్తి--ర్గుణనిధి--ర్గోమాతా-- గుహజన్మభూః || 121 ||

దేవేశీ-- దండనీతిస్థా --దహరాకాశరూపిణీ |
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా || 122 ||

కళాత్మికా-- కళానాథా-- కావ్యాలాపవినోదినీ |
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా || 123 ||

ఆదిశక్తి--రమేయాఽ--ఽత్మా-- పరమా- -పావనాకృతిః |
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ- -దివ్యవిగ్రహా || 124 ||

క్లీంకారీ --కేవలా--గుహ్యా-- కైవల్యపదదాయినీ |
త్రిపురా --త్రిజగద్వంద్యా-- త్రిమూర్తి--స్త్రిదశేశ్వరీ || 125 ||

త్ర్యక్షరీ-- దివ్యగంధాఢ్యా-- సిందూరతిలకాంచితా |
ఉమా--శైలేంద్రతనయా -గౌరీ --గంధర్వసేవితా || 126||

విశ్వగర్భా --స్వర్ణగర్భా- -వరదా-- వాగధీశ్వరీ |
ధ్యానగమ్యాఽ--పరిచ్ఛేద్యా-- జ్ఞానదా --జ్ఞానవిగ్రహా || 127 ||

సర్వవేదాంతసంవేద్యా-- సత్యానందస్వరూపిణీ |
లోపాముద్రార్చితా-- లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా || 128||

అదృశ్యా-- దృశ్యరహితా-- విజ్ఞాత్రీ --వేద్యవర్జితా |
యోగినీ-- యోగదా-- యోగ్యా-- యోగానందా-- యుగంధరా || 129 |

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |
సర్వాధారా --సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ || 130 ||

అష్టమూర్తి--రజాజైత్రీ-- లోకయాత్రావిధాయినీ |
ఏకాకినీ-- భూమరూపా-- నిర్ద్వైతా-- ద్వైతవర్జితా || 131 ||
అన్నదా --వసుదా- -వృద్ధా-- బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |
బృహతీ-- బ్రాహ్మణీ-- బ్రాహ్మీ-- బ్రహ్మానందా- బలిప్రియా || 132 ||

భాషారూపా-- బృహత్సేనా --భావాభావవివర్జితా |
సుఖారాధ్యా- -శుభకరీ-- శోభనాసులభాగతిః || 133 ||

రాజరాజేశ్వరీ-- రాజ్యదాయినీ-- రాజ్యవల్లభా |
రాజత్కృపా --రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా-- || 134 ||

రాజ్యలక్ష్మీః-- కోశనాథా-- చతురంగబలేశ్వరీ |
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా-- సాగరమేఖలా || 135 ||

దీక్షితా-- దైత్యశమనీ-- సర్వలోకవశంకరీ |
సర్వార్థదాత్రీ-- సావిత్రీ --సచ్చిదానందరూపిణీ || 136 ||

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా--సర్వగా-- సర్వమోహినీ |
సరస్వతీ --శాస్త్రమయీ- -గుహాంబా- -గుహ్యరూపిణీ || 137 ||

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా --సదాశివపతివ్రతా |
సంప్రదాయేశ్వరీ --సాధ్వీ-- గురుమండలరూపిణీ || 138 ||

కులోత్తీర్ణా-- భగారాధ్యా-- మాయా-- మధుమతీ--మహీ |
గణాంబా- -గుహ్యకారాధ్యా-- కోమలాంగీ --గురుప్రియా || 139 ||

స్వతంత్రా-- సర్వతంత్రేశీ --దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |
సనకాదిసమారాధ్యా --శివజ్ఞానప్రదాయినీ || 140|
|
చిత్కళాఽఽ--నందకలికా- -ప్రేమరూపా-- ప్రియంకరీ |
నామపారాయణప్రీతా-- నందివిద్యా నటేశ్వరీ || 141 ||

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా- -ముక్తిదా-- ముక్తిరూపిణీ |
లాస్యప్రియా-- లయకరీ- లజ్జా-- రంభాదివందితా || 142 ||

భవదావసుధావృష్టిః-- పాపారణ్యదవానలా |
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా-- జరాధ్వాంతరవిప్రభా || 143 ||

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా --భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |
రోగపర్వతదంభోళి--ర్మృత్యుదారుకుఠారికా || 144 ||

మహేశ్వరీ -మహాకాళీ-- మహాగ్రాసా --మహాశనా |
అపర్ణా-- చండికా- -చండముండాసురనిషూదినీ || 145 ||

క్షరాక్షరాత్మికా-- సర్వలోకేశీ --విశ్వధారిణీ |
త్రివర్గదాత్రీ-- సుభగా--త్ర్యంబకా-- త్రిగుణాత్మికా || 146 ||

స్వర్గాపవర్గదా-- శుద్ధా-- జపాపుష్పనిభాకృతిః |
ఓజోవతీ- -ద్యుతిధరా-- యజ్ఞరూపా-- ప్రియవ్రతా || 147 ||

దురారాధ్యా దురాధర్షా-- పాటలీకుసుమప్రియా |
మహతీ --మేరునిలయా-- మందారకుసుమప్రియా || 148 ||

వీరారాధ్యా-- విరాడ్రూపా-- విరజా --విశ్వతోముఖీ |
ప్రత్యగ్రూపా-- పరాకాశా --ప్రాణదా-- ప్రాణరూపిణీ || 149 ||

మార్తాండభైరవారాధ్యా-- మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |
త్రిపురేశీ --జయత్సేనా-- నిస్త్రైగుణ్యా-- పరాపరా || 150 ||
సత్యజ్ఞానానందరూపా-- సామరస్యపరాయణా |
కపర్దినీ --కళామాలా --కామధు--క్కామరూపిణీ || 151||

కళానిధిః --కావ్యకళా-- రసజ్ఞా- -రసశేవధిః |
పుష్టా --పురాతనా-- పూజ్యా --పుష్కరా --పుష్కరేక్షణా || 152 ||

పరంజ్యోతిః --పరంధామ- పరమాణుః-- పరాత్పరా |
పాశహస్తా- -పాశహంత్రీ --పరమంత్రవిభేదినీ || 153 |

మూర్తాఽ--మూర్తా --నిత్యతృప్తా --మునిమానసహంసికా |
సత్యవ్రతా-- సత్యరూపా-- సర్వాంతర్యామినీ-- సతీ || 154 ||

బ్రహ్మాణీ --బ్రహ్మ-జననీ-- బహురూపా- -బుధార్చితా |
ప్రసవిత్రీ --ప్రచండా--ఽఽజ్ఞా --ప్రతిష్ఠా-- ప్రకటాకృతిః || 155 ||

ప్రాణేశ్వరీ-- ప్రాణదాత్రీ- -పంచాశత్పీఠరూపిణీ |
విశృంఖలా --వివిక్తస్థా- -వీరమాతా --వియత్ప్రసూః || 156 ||

ముకుందా -ముక్తినిలయా-- మూలవిగ్రహరూపిణీ |
భావజ్ఞా --భవరోగఘ్నీ --భవచక్రప్రవర్తినీ || 157 ||

ఛందస్సారా --శాస్త్రసారా-- మంత్రసారా --తలోదరీ |
ఉదారకీర్తి-రుద్దామవైభవా-- వర్ణరూపిణీ || 158 ||

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా --శాంత్యతీతకళాత్మికా || 159 ||

గంభీరా-- గగనాంతఃస్థా-- గర్వితా--గానలోలుపా |
కల్పనారహితా-- కాష్ఠా--ఽకాంతా-- కాంతార్ధవిగ్రహా || 160 |

కార్యకారణనిర్ముక్తా-- కామకేళితరంగితా |
కనత్కనకతాటంకా --లీలావిగ్రహధారిణీ || 161||

అజా --క్షయవినిర్ముక్తా-- ముగ్ధా- -క్షిప్రప్రసాదినీ |
అంతర్ముఖసమారాధ్యా- -బహిర్ముఖసుదుర్లభా || 162 ||

త్రయీ-- త్రివర్గనిలయా-- త్రిస్థా-- త్రిపురమాలినీ |
నిరామయా --నిరాలంబా-- స్వాత్మారామా--సుధాసృతిః || 163 ||

సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |
యజ్ఞప్రియా-- యజ్ఞకర్త్రీ-- యజమానస్వరూపిణీ || 164 ||

ధర్మాధారా --ధనాధ్యక్షా --ధనధాన్యవివర్ధినీ |
విప్రప్రియా-- విప్రరూపా-- విశ్వభ్రమణకారిణీ || 165 ||

విశ్వగ్రాసా- -విద్రుమాభా --వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |
అయోని--ర్యోనినిలయా-- కూటస్థా --కులరూపిణీ || 166 ||

వీరగోష్ఠీప్రియా- -వీరా --నైష్కర్మ్యా-- నాదరూపిణీ |
విజ్ఞానకలనా --కల్యా- విదగ్ధా-- బైందవాసనా || 167 ||

తత్త్వాధికా-- తత్త్వమయీ-- తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |
సామగానప్రియా --సౌమ్యా-- సదాశివకుటుంబినీ || 168 ||

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా --సర్వాపద్వినివారిణీ |
స్వస్థా --స్వభావమధురా--ధీరా--ధీరసమర్చితా || 169 ||

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా--చైతన్యకుసుమప్రియా |
సదోదితా-- సదాతుష్టా- -తరుణాదిత్యపాటలా || 170 ||

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా- -దరస్మేరముఖాంబుజా |
కౌళినీకేవలా--ఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ || 171 ||
స్తోత్రప్రియా --స్తుతిమతీ-- శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |
మనస్వినీ-- మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః || 172 ||

విశ్వమాతా-- జగద్ధాత్రీ-- విశాలాక్షీ --విరాగిణీ |
ప్రగల్భా --పరమోదారా--పరామోదా-- మనోమయీ || 173 ||

వ్యోమకేశీ-- విమానస్థా-- వజ్రిణీ --వామకేశ్వరీ |
పంచయజ్ఞప్రియా --పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ || 174 ||

పంచమీ-- పంచభూతేశీ- -పంచసంఖ్యోపచారిణీ |
శాశ్వతీ --శాశ్వతైశ్వర్యా-- శర్మదా --శంభుమోహినీ || 175 ||

ధరా-- ధరసుతా-- ధన్యా --ధర్మిణీ-- ధర్మవర్ధినీ |
లోకాతీతా-- గుణాతీతా-- సర్వాతీతా-- శమాత్మికా || 176 ||

బంధూక--కుసుమప్రఖ్యా-- బాలా --లీలావినోదినీ |
సుమంగళీ --సుఖకరీ --సువేషాఢ్యా-- సువాసినీ || 177 ||

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽ--శోభనా-- శుద్ధమానసా |
బిందుతర్పణసంతుష్టా --పూర్వజా-- త్రిపురాంబికా || 178 ||

దశముద్రాసమారాధ్యా --త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |
జ్ఞానముద్రా-- జ్ఞానగమ్యా-- జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ || 179 ||

యోనిముద్రా --త్రిఖండేశీ-- త్రిగుణాం--బా--త్రికోణగా |
అనఘాఽ--ద్భుతచారిత్రా-- వాంఛితార్థప్రదాయినీ || 180||

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా --షడధ్వాతీతరూపిణీ |
అవ్యాజకరుణామూర్తి--రజ్ఞానధ్వాంతదీపికా || 181 ||

ఆబాలగోపవిదితా --సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |
శ్రీచక్రరాజనిలయా-- శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ || 182 ||

శ్రీశివా -శివశక్త్యైక్యరూపిణీ- లలితాంబికా |
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః |183
|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితారహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః ||


అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః


ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ |

రహస్యానాం రహస్యం  లలితాప్రీతిదాయకమ్ || 1 ||

 అనేన సదృశం స్తోత్రం  భూతం  భవిష్యతి |

సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || 2 ||

 సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ |

సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || 3 ||
 పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ |
ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || 4 ||
 జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః |
ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య  || 5 ||
 పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ |
విద్వాన్ జపేత్సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా || 6 ||
 రహస్యనామసాహస్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః |
జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి  ఏతత్పఠతే సుధీః || 7 ||
 తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ |
గంగాదిసర్వతీర్థేషు యస్స్నాయాత్కోటిజన్మసు || 8 ||
 కోటిలింగప్రతిష్ఠాం  యః కుర్యాదవిముక్తకే |
కురుక్షేత్రే తు యో దద్యాత్కోటివారం రవిగ్రహే || 9 ||
 కోటీస్సువర్ణభారాణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజాతిషు |
కోటిం  హయమేధానామాహరేద్గాంగరోధసి || 10 ||
 ఆచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే |
దుర్భిక్షే యః ప్రతిదినం కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్ || 11 ||
 శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్సహస్రపరివత్సరాన్ |
తత్పుణ్యం కోటిగుణితం భవేత్పుణ్యమనుత్తమమ్ || 12 ||
 రహస్యనామసాహస్రే నామ్నోప్యేకస్య కీర్తనాత్ |
రహస్యనామసాహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ || 13 ||
 తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి  సంశయః |
నిత్యకర్మాననుష్ఠానాన్నిషిద్ధకరణాదపి || 14 ||
 యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువమ్ |
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ || 15 ||
 అత్రైకనామ్నో యా శక్తిః పాతకానాం నివర్తనే |
తన్నివర్త్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్దశ || 16 ||
 యస్త్యక్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి |
 హి శీతనివృత్త్యర్థం హిమశైలం నిషేవతే || 17 ||
 భక్తో యః కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ |
తస్మై శ్రీలలితాదేవీ ప్రీతాభీష్టం ప్రయచ్ఛతి || 18 ||
 అకీర్తయన్నిదం స్తోత్రం కథం భక్తో భవిష్యతి |
నిత్యం సంకీర్తనాశక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే || 19 ||
 సంక్రాంతౌ విషువే చైవ స్వజన్మత్రితయేఽయనే |
నవమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే || 2౦ ||
 కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః |
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || 21 ||
 పంచోపచారైస్సంపూజ్య పఠేన్నామసాహస్రకమ్ |
సర్వేరోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యం  విందతి || 22 ||
 అయమాయుష్కరో నామ ప్రయోగః కల్పచోదితః |
జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ || 23 ||
 తత్క్షణాత్ప్రశమం యాతి శిరోబాధా జ్వరోపిచ |
సర్వవ్యాధినివృత్త్యర్థం స్పష్ట్వా భస్మ పఠేదిదమ్ || 24 ||
 తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్ |
జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థం నామసాహస్రతో మునే || 25 ||
 అభిషించేద్గ్రహగస్తాన్ గ్రహా నశ్యంతి తత్క్షణాత్ |
సుధాసాగరమధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || 26 ||
 యః పఠేన్నామసాహస్రం విషం తస్య వినశ్యతి |
వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితమ్ || 27 ||
 నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్ |
దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధా మాకృష్టామంకుశేన  || 28 ||
 ధ్యాత్వాభీష్టాంస్త్రియం రాత్రౌ జపేన్నామసహస్రకమ్ |
ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్యప్యంతఃపురం గతా || 29 ||
 రాజాకర్షణకామశ్చేద్రాజావసథదిఙ్ముఖః |
త్రిరాత్రం యః పఠేదేతత్ శ్రీదేవీధ్యానతత్పరః || 30 ||
  రాజా పారవశ్యేన తురంగం వా మతంగజమ్ |
ఆరుహ్యాయాతి నికటం దాసవత్ప్రణిపత్య  || 31 ||
 తస్మై రాజ్యం  కోశం  దద్యాదేవ వశం గతః |
రహస్యనామసాహస్రం యః కీర్తయతి నిత్యశః || 32 ||
 తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్యేల్లోకత్రయం మునే |
యస్త్విదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి శక్తిమాన్ || 33 ||
 తస్య యే శత్రవస్తేషాం నిహంతా శరభేశ్వరః |
యో వాభిచారం కురుతే నామసాహస్రపాఠకే || 34 ||
 నిర్వర్త్య తత్క్రియా హన్యాత్ తం వై ప్రత్యంగిరాస్స్వయమ్ |
యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్రపాఠకమ్ || 35 ||
 తానంధాన్కురుతే క్షిపం స్వయం మార్తాండభైరవః |
ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపినః || 36 ||
 యత్ర యత్ర స్థితం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతి తమ్ |
విద్యాసు కురుతే వాదం యో విద్వాన్నామజాపినా || 37 ||
 తస్య వాక్ స్తంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరీ |
యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా || 38 ||
 చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహారేత్స్వయమ్ |
యః పఠేన్నామసాహస్రం షణ్మాసం భక్తిసంయుతః || 39 ||
 లక్ష్మీశ్చాంచల్యరహితా సదా తిష్ఠతి తద్గృహే |
మాసమేకం ప్రతిదినం త్రివారం యః పఠేన్నరః || 40 ||
 భారతీ తస్య జిహ్వాగ్రరంగే నృత్యతి నిత్యశః |
యస్త్వేకవారం పఠతి పక్షమాత్రమతంద్రితః || 41 ||
 ముహ్యంతి కామవశగా మృగాక్ష్యస్తస్య వీక్షణాత్ |
యః పఠేన్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నరః || 42 ||
 తద్దృష్టిగోచరాస్సర్వే ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః |
యో వేత్తి నామసాహస్రం తస్మై దేయం ద్విజన్మనే || 43 ||
 అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాన్యేభ్యస్తు కదాచన |
శ్రీమంత్రరాజం యో వేత్తి శ్రీచక్రం యస్సమర్చతి || 44 ||
 యః కీర్తయతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్బుధాః |
తస్మై దేయం విశేషేణ శ్రీదేవీప్రీతిమిచ్ఛతా || 45 ||
  కీర్తయతి నామాని మంత్రరాజం  వేత్తి యః |
పశుతుల్యస్సవిజ్ఞేయస్తస్మై దత్తం నిరర్థకమ్ || 46 ||
 పరీక్ష్య విద్యావిదుషస్తేభ్యో దద్యాద్విచక్షణః |
శ్రీమంత్రరాజసదృశో యథా మంత్రో  విద్యతే || 47 ||
 దేవతా లలితాతుల్యా యథా నాస్తి ఘటోద్భవ |
రహస్యనామసాహస్రతుల్యా నాస్తి తథా స్తుతిః || 48 ||
 లిఖిత్వా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ |
సమర్చయేత్సదా భక్త్యా తస్య తుష్యతి సుందరీ || 49 ||
 బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ |
నానేన సదృశం స్తోత్రం సర్వతంత్రేషు విద్యతే || 50 ||
 తస్మాదుపాసకో నిత్యం కీర్తయేదిదమాదరాత్ |
ఏభిర్నామసహస్రైస్తు శ్రీచక్రం యోఽర్చయేత్సకృత్ || 51 ||
 పద్మైర్వా తులసీపుష్పైః కల్హారైర్వా కదంబకైః |
చంపకైర్జాతికుసుమైర్మల్లికాకరవీరకైః || 52 ||
 ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుందకేసరపాటలైః |
అన్యైస్సుగంధికుసుమైః కేతకీమాధవీముఖైః || 53 ||
 తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం  శక్నోతి మహేశ్వరః |
సా వేత్తి లలితాదేవీ స్వచక్రార్చనజం ఫలమ్ || 54 ||
 అన్యే కథం విజానీయుర్బ్రహ్మాద్యాస్స్వల్పమేధసః |
ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యామేభీర్నామసహస్రకైః || 55 ||
 రాత్రౌ యశ్చక్రరాజస్థామర్చయేత్పరదేవతామ్ |
 ఏవ లలితారూపస్తద్రూపా లలితా స్వయమ్ || 56 ||
 నైతయోర్విద్యతే భేదో భేదకృత్పాపకృద్భవేత్ |
మహానవమ్యాం యో భక్తః శ్రీదేవీం చక్రమధ్యగామ్ || 57 ||
 అర్చయేన్నామసాహస్రైస్తస్య ముక్తిః కరేస్థితా |
యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్ || 58 ||
 చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు |
సర్వాన్కామానవాప్యేహ సర్వసౌభాగ్యసంయుతః || 59 ||
 పుత్రపౌత్రాదిభిర్యుక్తో భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ |
అంతే శ్రీలలితాదేవ్యాస్సాయుజ్యమతిదుర్లభమ్ || 60 ||
 ప్రార్థనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోత్యేవ  సంశయః |
యస్సహస్రం బ్రాహ్మణానామేభిర్నామసహస్రకైః || 61 ||
 సమర్చ్య భోజయేద్భక్త్యా పాయసాపూపషడ్రసైః |
తస్మై ప్రీణాతి లలితా స్వసామ్రాజ్యం ప్రయచ్ఛతి || 62 ||
  తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
నిష్కామః కీర్తయేద్యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ || 63 ||
  బ్రహ్మజ్ఞానమాప్నోతి యేన ముచ్యేత బంధనాత్ |
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి యశోఽర్థీ చాప్నుయాద్యశః || 64 ||
 విద్యార్థీ చాప్నుయాద్విద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్ |
నానేన సదృశం స్తోత్రం భోగమోక్షప్రదం మునే || 65 ||
 కీర్తనీయమిదం తస్మాద్భోగమోక్షార్థిభిర్నరైః |
చతురాశ్రమనిష్ఠైశ్చ కీర్తనీయమిదం సదా || 66 ||
 స్వధర్మసమనుష్ఠానవైకల్యపరిపూర్తయే |
కలౌ పాపైకబహుళే ధర్మానుష్ఠానవర్జితే || 67 ||
 నామసంకీర్తనం ముక్త్వా నౄణాం నాన్యత్పరాయణమ్ |
లౌకికాద్వచనాన్ముఖ్యం విష్ణునామానుకీర్తనమ్ || 68 ||
 విష్ణునామాసహస్రాచ్చ శివనామైకముత్తమమ్ |
శివనామసహస్రాచ్చ దేవ్యానామైకముత్తమమ్ || 69 ||
 దేవీనామసహస్రాణి కోటిశస్సంతి కుంభజ |
తేషు ముఖ్యం దశవిధం నామసాహస్రముచ్యతే || 7౦ ||
 గంగా భవానీ గాయత్రీ కాళీ లక్ష్మీః సరస్వతీ |
రాజరాజేశ్వరీ బాలా శ్యామలా లలితా దశ || 71 ||
 రహస్యనామసాహస్రం ముఖ్యం దశసు తేష్వపి |
తస్మాత్తత్కీర్తయేన్నిత్యం కలిదోషనివృత్తయే || 72 ||
 ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి  జానంతి విమోహితాః |
విష్ణునామపరాః కేచిచ్ఛివనామపరాః పరే || 73 ||
  కశ్చిదపి లోకేషు లలితానామతత్పరః |
యేనాన్యదేవతానామ కీర్తితం జన్మకోటిషు || 74 ||
 తస్యైవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవీనామకీర్తనే |
చరమే జన్మని యథా శ్రీవిద్యోపాసకో భవేత్ || 75 ||
 నామసాహస్రపాఠశ్చ తథా చరమజన్మని |
యథైవ విరళా లోకే శ్రీవిద్యారాజవేదినః || 76 ||
 తథైవ విరళా గుహ్యా నామసాహస్రపాఠకాః |
మంత్రరాజజపశ్చైవ చక్రరాజార్చనం తథా || 77 ||
 రహస్యనామపాఠశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలమ్ |
అపఠన్నామసాహస్రం ప్రీణయేద్యో మహేశ్వరీమ్ || 78 ||
  చక్షుషా వినా రూపం పశ్యేదేవ విమూఢధీః |
రహస్యనామసాహస్రం త్యక్త్వా యస్సిద్ధికాముకః || 79 ||
  భోజనం వినా నూనం క్షున్నివృత్తిమభీప్సతి |
యో భక్తో లలితా దేవ్యాస్స నిత్యం కీర్తయే దిదమ్ || 80 ||
 నాన్యథా ప్రీయతే దేవీ కల్పకోటిశతైరపి |
తస్మాద్రహస్యనామాని శ్రీమాతుః ప్రీతయే పఠేత్ || 81 ||
 ఇతి తే కథితం స్తోత్రం రహస్యం కథితం మయా |
నావిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాభక్తాయ కదాచన || 82 ||
 యథైవ గోప్యా శ్రీవిద్యా తథా గోప్యామిదం మునే |
పశుతుల్యేషు  బ్రూయాజ్జనేషు స్తోత్రముత్తమమ్ || 83 ||
 యో వా దదాతి మూఢాత్మా శ్రీవిద్యారహితాయ  |
తస్మై కుప్యంతి యోగిన్యస్సోనర్థస్సుమహాన్‍ స్మృతః || 84 ||
 రహస్యనామసాహస్రం తస్మాత్సంగోపయేదిదమ్ |
స్వాతంత్ర్యేణ మయా నోక్తం తవాపి కలశోద్భవ || 85 ||
 లలితాప్రేరణేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమమ్ |
కీర్తయత్వమిదం భక్త్వా కుంభయోనే నిరంతరమ్ || 86 ||
 తేన తుష్టా మహాదేవీ తవాభీష్టం ప్రదాస్యతి |
ఇత్యుక్త్వా శ్రీహయగ్రీవో ధ్యాత్యా శ్రీలలితాంబికామ్ || 87 ||
 ఆనందమగ్నహృదయస్సద్యః పులకితోఽభవత్ |
 ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితాసహస్రనామసాహస్రఫలనిరూపణం నామ
తృతీయోఽధ్యాయః |

 || ఇతి శ్రీలలితా రహస్యనామస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ ||


Sri Lalithasahasranama Stotram PDF Download.


శ్రీ లలితా సహస్రం నేర్చుకునే వీడియోలు


కష్టమైన పదాలు ఎలా పలకాలి : https://youtu.be/VyID2UdnXjA

శ్రీ లలితా సహస్రం 1- 10 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/Jl4mPHJhtQg

శ్రీ లలితా సహస్రం  11- 20 శ్లోకాలు. https://youtu.be/XYd8jmdBwGI

శ్రీ లలితా సహస్రం  21-30 శ్లోకాలు : https://youtu.be/pH774WkUO8c

శ్రీ లలితా సహస్రం  31-40 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/jDCtpPKWUSM

శ్రీ లలితా సహస్రం  41-50 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/yormenJQQ_0

శ్రీ లలితా సహస్రం  51-60 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/_Ofofqwthb0

శ్రీ లలితా సహస్రం  61-70 శ్లోకాలు : https://youtu.be/pn5z6G4RRvM

శ్రీ లలితా సహస్రం  71- 80 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/dQBzp3G4zJc

శ్రీ లలితా సహస్రం 81- 90 శ్లోకాలు : https://youtu.be/FrFfC3luIEs

శ్రీ లలితా సహస్రం  91 - 100 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/irbGh-6rds4

శ్రీ లలితా సహస్రం  101 - 110 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/tbuJ889Wiww

శ్రీ లలితా సహస్రం  111 నుంచి 120 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/Tt3YD1Iugzw

శ్రీ లలితా సహస్రం  121-130 శ్లోకాలు : https://youtu.be/mITyXjWerD0

శ్రీ లలితా సహస్రం   131-140 శ్లోకాలు : https://youtu.be/l_aM5tqSflg

శ్రీ లలితా సహస్రం  140 - 150 శ్లోకాలు : https://youtu.be/q5sktXjF8Zw

శ్రీ లలితా సహస్రం  150 -160 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/GWd-GUhTbO8

శ్రీ లలితా సహస్రం  161 -170 శ్లోకాలు  : https://youtu.be/4hA8Ho5WGCw

శ్రీ లలితా సహస్రం 171 - 183 శ్లోకాలు : https://youtu.be/_q6krhBUIrU

శ్రీ చాగంటి గారు చెప్పిన పూర్తి వీడియో : https://youtu.be/Ua_sQJBmjOI

రుక్మిణి గారు చెప్పిన పూర్తీ వీడియో :  https://youtu.be/H6tzJvNPX60
స్తోత్రాలు పేజీ లోకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Sri Lalitha Sahasranama Stotram lyrics in telugu, lalitha sahasram pdf download, lalitha sahasram namala vibhajana, hindu temples guide lalitha sahasram . 
ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

  1. Please provide PDF option to download this is very easy to read.we can't get the same in net as it was very difficult to read.

    ReplyDelete
  2. Very useful to read all stories in a single spot

    ReplyDelete
  3. Where is the PDF link

    ReplyDelete

Post a Comment

FAQ'S

తిరుమల దర్శనం టికెట్స్ ఇతర సేవ టికెట్స్ ప్రస్తుతం ఆగస్టు నెల వరకు బుక్ అయ్యాయి . సెప్టెంబర్ నెలకు జూన్ నెలలో 18వ తేదీన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది

రాజమండ్రి నుంచి కుండలేశ్వరం క్షేత్రానికి రావాలంటే రావులపాలెం మీదుగా అమలాపురం వచ్చి అక్కడ నుంచి ముమ్మడివరం మహిపాల చెరువు కాట్రేనికోన తాసిల్దార్ కార్యాలయం రోడ్డు నుంచి కుండలేశ్వరం చేరుకోవచ్చు

కాకినాడ నుంచి వచ్చే భక్తులు ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బాలయోగేశ్వరుల ఆశ్రమం రోడ్డు మీదగా కాట్రేనికోన చేరుకొని అక్కడి నుంచి కుండలేశ్వరం వెళ్ళవచ్చు

కుండలేశ్వరం కాకినాడ నుంచి 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాట్రేనికోన నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది

మీకు సులువుగా అర్ధం కావాలంటే .. మురమళ్ళ క్షేత్రానికి 4 కిమీ దూరం లో ఉంది

శ్రీశైలం లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనం మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజు 1pm కు ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధర ఒక్కరికి 500/- , ప్రతి రోజు 7:30 am , 12:30 pm , 9pm కు ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 
శ్రీశైలం వెబ్ సైట్ : https://www.srisailadevasthanam.org/

తిరుమల ఉచిత దర్శనం కౌంటర్లు :
1) Vishnu Nivasam విష్ణు నివాసం ,
2) Srinivasam శ్రీనివాసం ,
3) Bhudevi Complex భూదేవి కాంప్లెక్స్ ,
శ్రీవారి మెట్టు 
Daily Opening Time 3:30 AM
పూర్తీ సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కాశి లో ప్రతి రోజు నాలుగు సార్లు హారతి ఇస్తారు . తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు మంగళ హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 500/- , భోగ హారతి ఉదయం 11:15 కి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/-, రాత్రి 7 గంటలకు సప్తఋషి హారతి ఇస్తారు టికెట్ ధర 300/- ,రాత్రి 9 గంటలకు ఇచ్చే హారతిని శృంగార హారతి అని పిలుస్తారు టికెట్ ధర 300/- . నెల రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు .
వెబ్సైటు : https://shrikashivishwanath.org/

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.