భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం శ్లోకాలు ఆడియో | Bhagavad gita 12th Chapter Slokas with lyrics in Telugu Free Audio Download

12వ అధ్యాయం మొత్తం ఆడియో మొదటి శ్లోకం కింద కలదు. 

శ్రీమద్ భగవద్ గీత ద్వాదశోఽధ్యాయః
అథ ద్వాదశోఽధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |

ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే |
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః || 1 ||

 
శ్రీభగవానువాచ |

మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే |
శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః || 2 ||

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్యమవ్యక్తం పర్యుపాసతే |

సర్వత్రగమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్ || 3 ||

సంనియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః |

తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః || 4 ||

క్లేశోఽధికతరస్తేషామవ్యక్తాసక్తచేతసామ్ |

అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే || 5 ||
యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరాః |
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే || 6 ||

తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్ |

భవామిన చిరాత్పార్థ మయ్యావేశితచేతసామ్ || 7 ||

మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ |

నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః || 8 ||

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్ |

అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ || 9 ||

అభ్యాసేఽప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మపరమో భవ |

మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్సిద్ధిమవాప్స్యసి || 10 ||
అథైతదప్యశక్తోఽసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః |
సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ || 11 ||

శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాజ్జ్ఞానాద్ధ్యానం విశిష్యతే |

ధ్యానాత్కర్మఫలత్యాగస్త్యాగాచ్ఛాంతిరనంతరమ్ || 12 ||

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ |

నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖః క్షమీ || 13 ||

సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః |

మయ్యర్పితమనోబుద్ధిర్యో మద్భక్తః స మే ప్రియః || 14 ||

యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః |

హర్షామర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యః స చ మే ప్రియః || 15 ||

అనపేక్షః శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః |

సర్వారంభపరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః || 16 ||

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి |

శుభాశుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన్యః స మే ప్రియః || 17 ||

సమః శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః |

శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమః సంగవివర్జితః || 18 ||

తుల్యనిందాస్తుతిర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేనచిత్ |

అనికేతః స్థిరమతిర్భక్తిమాన్మే ప్రియో నరః || 19 ||

యే తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే |

శ్రద్దధానా మత్పరమా భక్తాస్తేఽతీవ మే ప్రియాః || 20 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

భక్తియోగో నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః ||12 ||

12వ అధ్యాయంలోని శ్లోకాల భావాలు మరియు ఆడియోలు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
13వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 


key words : Bhagavad gita in telugu, Slokas with lyrics in Telugu, Bhagavad gita Free Audio Download, Bhagavad gita easy learning Hindu Temples Guide.

Comments

  1. Om Namo Vasudevaya,very good and needy work done by Hindu Temples Guide,thanks for sharing

    ReplyDelete
  2. THIS SORT OF PRESENTATION OF SRIBHAGAVAT GITA IS VERY MUCH HANDY AND HELPFUL, I AM VERY MUCH THANKFUL TO YOU ALL

    ReplyDelete

Post a Comment