ఏక శ్లోకి స్తోత్రాలు రామాయణం భారతం భాగవతం | Eka Sloki Stotras Ramayanam Bharatam Bhagavatam with audio

ఏక శ్లోకీ రామాయణం


ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ |
వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ ||
వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |
పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||


ఏకశ్లోకీ భారతం


ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం |
ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ ||
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం |
భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||


ఏకశ్లోకీ భాగవతం

ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం |
మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ ||
కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం |

హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||
Bhagavad Gita 

Sundarakanda


మరిన్ని స్తోత్రాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
eka sloki ramayanam, eka sloki bhagavadam , eka sloki bhagavatam lyrics in telugu with audio, eka sloki slokas in tegulu lyrics with audio. eka sloki bhagavad gita with audio , eka sloki sundarakanda with audio

Comments