శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం పారాయణ నియమాలు ఏమిటి ? సంపుటీకరణ పద్దతి అంటే ఏమిటి Sri Vishnu Sahasra Parayana Niyamalu

శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం పారాయణ నియమాలు ఏమిటి ? ఏ విధంగా చేయాలి ? జన్మ నక్షత్రాలును బట్టి ఏ ఏ నామాలు చదవాలి ? పారాయణ పూర్తీ అవ్వగానే నైవేద్యం ఏమి సమర్పించాలి ? విష్ణు సహస్రం ఎన్ని భాగాలుగా ఉంది ? ఏ భాగం లో ఏమి ఉంటుంది ? సంపుటీకరణ పద్దతి అంటే ఏమిటి ? ఏ విధంగా చేయాలి .. ఈ వీడియో లో వివరంగా రుక్మిణి గారు వివరించారు . 

lalitha sahasra parayana niyamalu , vishnu sahasra parayana niyamalu, vishnu sahasram lyrics , samputikarana vidhanam, lalitha sahasram lyrics, rukmini, varalakshmi vratam pdf download

Comments