విజయవాడ నవరాత్రి అమ్మవారి అలంకారాలు | 2020 Vijayawada Kanakadurga Temple Navaratri Alamkaralu

2020 vijayawada kanakadurga navaratri
2020 Vijayawada Kanakadurga Navaratri Alamkaramulu : 
17-10-2020 to 25-10-2020
17 - Sri Durgadevi
18 - Sri Bala Tripura Sundari devi
19 - Sri Gayathri devi
20 - Sri Annapurna devi
21 - Sri Saraswathi
22 - Sri Lalitha Tripura Sundaree Devi
23 - Sri Mahalakshmi Devi
24 - Sri Durga devi / Sri Mahishasura Mardhini
25 - Sri Rararajeshwari Devi 
Vijayawada Navaratri alamkaralu
chaganti navaratri


Related Postings :
kanakadurga temple, vijaywada , devi navaratrulu , ammavari alamkaramulu , vijayadasami,

Comments