తొమ్మిదిరోజుల పాటు పూజ చేయలేని వారికి ప్రత్యామ్నాయం త్రిరాత్ర వ్రతం అంటారు? దాని విశిష్టత ఏమిటి? Devi Triratra Vratam Archives

ఋషిపీఠం తొమ్మిదిరోజుల పాటు పూజ చేయలేని వారికి ప్రత్యామ్నాయం త్రిరాత్ర వ్రతం అంటారు? దాని విశిష్టత ఏమిటి?

శరన్నవరాత్రుల గురించి చెప్తూ పాడ్యమినుంచి నవమి వరకు పూజ చెప్పారు. అలా చేయలేని వారు తృతీయం నుంచి చేయవచ్చు అన్నారు. అప్పుడు అది సప్తరాత్ర వ్రతం అవుతున్నది. అలాగూ చేయవచ్చు.

లేని పక్షంలో మరొకటి చెప్పారు. పంచమినుంచి ప్రారంభం చేయమన్నారు. అప్పుడు సరిగ్గా పంచరాత్రములు వస్తాయి. అలాకూడా చేయలేనటువంటి వాళ్ళు సప్తమినుంచి మొదలుపెట్టుకొని చేయమని చెప్పారు. సప్తమి, అష్టమి, నవమి అవుతున్నది.

ఇలా త్రిరాత్ర వ్రతం. ఇదైనా చేసి తీరాలి. అయితే త్రిరాత్ర వ్రతం కూడా చేయలేనటువంటి వారు నవమినాడైనా పూజచేయాలి. దశమి వచ్చింది కదా అని నవమి వరకు చేయడం మానివేసి ఒక్క దశమి చేస్తే మాత్రం నిష్ఫలమే. అది శారదారాధన అవదు. అనగా శరన్నవరాత్రి పూజ అవదు. అందుకు త్రిరాత్రవ్రతం ముఖ్యమైనది. చేయలేని వారు నవమినాడైనా చేయాలి అని చెప్పారు. అంతేకానీ శరన్నవరాత్రి ఏమాత్రమూ చేయకుండా ఉండకూడదు అని ఆ విధి చెప్పడంలోని ఉద్దేశ్యం. 

అందుకు ఇది నవరాత్రము, సప్తరాత్రము, పంచరాత్రము, త్రిరాత్రము, ఏకరాత్రము అని ఇన్ని విధానములతో చెప్తున్నారు. త్రిరాత్ర వ్రతంలో ముఖ్యం ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా మూడు సంఖ్యకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. మూడైతే తొమ్మిదవుతుంది. శరన్నవరాత్రులలో మూడుమార్లు మూడు వచ్చింది. అది దానియొక్క ప్రత్యేకత. అలా లేనప్పుడు ఒక్క మూడైనా మనం చేయగలగాలి. ఆఒక్క మూడు చేసినప్పుడు త్రిశక్తుల స్వరూపుడైన అమ్మవారిని ఈ మూడు రాత్రులలో మహాకాళీ, మహాలక్ష్మీ, మహాసరస్వతీ స్వరూపములుగా ఆరాధన చేయడం ఉన్నది.

ఇంకో వ్యవహారంలో సరస్వతి, లక్ష్మి, దుర్గ అని చెప్పడం కూడా ఉన్నది. ఏవిధంగానైనా అమ్మవారు ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ అని చెప్పబడుతున్నది కనుక ఆ త్రి అనే సంఖ్య అద్భుతమైన విశ్వ నియమాన్ని చెప్పే సంఖ్య, ఒక పూర్ణ సంఖ్య. త్రికరణాలు అని చెప్తున్నారు. మనోవాక్కాయకర్మలు అని. అలాగే లోకములు కూడా త్రిలోకములు, కాలములు కూడా త్రికాలములు. ఈ కారణం చేత త్రిసంఖ్యకి అంత ప్రాధాన్యం ఉంది కనుకనే ఇది మనోవాక్కాయ కర్మలను శుద్ధి చేయడానికి, మనయొక్క సంకల్పాలను సిద్ధింపజేయడానికి ఈ త్రిరాత్రవ్రతం చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్పారు. నవరాత్రములు చేయలేనప్పుడు త్రిరాత్రములైనా చేసి ధన్యులు కావాలని శాస్త్రం విధిస్తున్నది..

navratri day 1 to 9 goddess, navratri day 1 mantra, which goddess is worshipped on each day of navratri, navratri day 1 color, navratri 1st day devi name, navratri first day april 2021, 1 navratri 2021 october, first navratri october 2021, navaratri pooja telugu

Comments