అందరూ తప్పకుండా నేర్చుకోవాల్సిన మంగళ హారతి పాటలు - Harathi Patalu in Telugu | Mangala Harathi Patalu

కొన్ని మంగళ హారతి పాటలు అందరం నేర్చుకుని సందర్భానుసారంగా పాడుకోవచ్చు.

అందరికీ తెలిసేందుకు దయచేసి షేర్_చేయండి.

పెద్దలు మనకు నేర్పిన మంగళ హారతి పాటలు అనేక సందర్భాలలో మనం దేవీ దేవతలకు, చిన్నారులకు, కొన్ని పాటలు పాడి మన అనుభూతులను పంచుకుంటాం. అవి ఎంతో మధురమైన రాగాలతో మనసుకు ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంటాయి. అటువంటి కొన్ని పాటలు మీకోసం..

అందరికీ తెలిసేందుకు దయచేసి షేర్_చేయండి.

Famous Posts:

Comments