సౌందర్య లహరి సులువుగా నేర్చుకునే వీడియోలు | Soundarya Lahari Easy Learning Videos Hindu Temples Guide

Soundarya Lahari Easy Learning Videos

సౌందర్య లహరి సులువుగా నేర్చుకునే వీడియోలు  . సౌందర్య లహరి లో  100  శ్లోకాలు ఉంటాయి . రుక్మిణి గారు 10 శ్లోకాలు చొప్పున మొత్తం 10వీడియోలలో సౌందర్య లహరి మొత్తం నేర్పించారు . క్రింద వీడియో లింక్ లు ఇవ్వడం జరిగింది . సౌందర్య లహరి ప్రారంభ వీడియో చదవాల్సిన విధానం రూల్స్ మరియు మొదటి 5 శ్లోకాలు  వీడియో: https://youtu.be/68oN3funkF0

సౌందర్య లహరి 6-10 శ్లోకాలు  వీడియో :https://youtu.be/y-YTFHV_KEo

సౌందర్య లహరి 2వ వీడియో:https://youtu.be/8Lkra9kCorQ

సౌందర్య లహరి 3వ వీడియో: https://youtu.be/ULFL7zP-teI

సౌందర్య లహరి 4వ వీడియో: https://youtu.be/DT08GedjhMc

సౌందర్య లహరి 5వ వీడియో: https://youtu.be/7hmya-mnmjQ

సౌందర్య లహరి 6వ వీడియో: https://youtu.be/_3noFABRtZc

సౌందర్య లహరి 7వ వీడియో: https://youtu.be/fAu66oRVNA4

సౌందర్య లహరి 8వ వీడియో: https://youtu.be/SeDZ9XVtz-c

సౌందర్య లహరి 9వ వీడియో : https://youtu.be/jxDOr8p6-So

సౌందర్య లహరి 10వ వీడియో : https://youtu.be/kGca4C124ZQ

Soundarya Lahari Learning Videos Sowndarya Lahari stotram easy learning video with lyrics. 

Comments