కాశీ ఖండము లోని యముని చే చెప్పబడిన ఈ శివకేశవ నామాలు ఒక్కసారి చదివినా అనేక జన్మల పాపాలు పోతాయి | Yama Kruta Shiva Keshava Stuti

శివకేశవ స్తుతి

కాశీఖండము లోని యముని చే చెప్పబడిన ఈ శివకేశవ నామాలు ఒక్కసారి చదివినా అనేక జన్మల పాపాలు పోతాయి.

గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే,

శంభో శివేచ శంకర శశిశేఖర శూలపానే |

దామోదరాచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ,

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 1 

గంగాధరాం ధకరిపో హర నీలకంఠ, 

వైకుంఠ కైటభరిపో కమలాబ్జపానే |

భూతేశ ఖండపరశో మృడ చండికేశ,

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 2 

విష్నో నృసింహ మధుసూదన చక్రపానే,

గౌరీపతే గిరిశ శంకర చంద్రచూడ |

నారాయణాసుర నిబర్హణ, శార్ జ్గపానే,

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 3 


మృత్యుంజయోగ్ర విషమేక్షణ కామశత్రో,

శ్రీకాంత పీతవసనాoబుదనీల శౌరే |

ఈశాన కృత్తివసన త్రిదశైకనాథ, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 4 

లక్ష్మిపతే మధురిపో పురుషోత్తమాద్య, 

శ్రీకంఠ దిగ్విసన శాంతి పినాకపానే |

ఆనందకంద ధరణీధర పద్మనాభ, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 5 


సర్వేశ్వర త్రిపురసూదన దేవదేవ,

బ్రహ్మణ్యదేవ గరుడధ్వజ శంఖపానే |

త్ర్యక్షోరగాభరణ బాలమృగాంకమౌలే, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 6 

శ్రీరామ రాఘవ రమేశ్వర రావణారే, 

భూతేశ మన్మథరిపో ప్రమథాధినాథ |

చానూరమర్దన హృషీకపతే మురారే , 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 7 


శూలిన్ గిరీశ రజనీశకళావతoస,

కంసప్రణాశన సనాతన కేశినాశ |

భర్గ త్రినేత్ర భవ భూతపతే పురారే, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 8 

గోపీపతే యదుపతే వసుదేవసూనో,

కర్పూరగౌర వృషభధ్వజ ఫాలనేత్ర |

గోవర్దనోద్దరన ధర్మధురీణ గోప, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 9 

స్థానో త్రిలోచన పినాకధర స్మరారే, 

కృష్ణానిరుద్ద కమలానాభ కల్మషారే |

విశ్వేశ్వర త్రిపథగార్ద్రజటాకలాప, 

త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి 10

Tags: శివకేశవ స్తుతి, శివకేశవ నామాలు, Shiva, Kesava, Shivakesava, Yama Kruta Shiva Kesava Stuti

Comments