గరుత్మంతుని యొక్క ద్వాదశ నామాలు - Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram

ఎవరైతే గరుత్మంతుని యొక్క ద్వాదశ నామాలను ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేస్తూ జపిస్తారో వారికీ విషం వల్ల , విష సర్పాలవల్ల ప్రమాదాలు ఉండవు. ఏ జంతువుల వల్ల ప్రమాదాలు ఉండవు. జీవిన పోరాటంలో విజయాలు సాధిస్తారు . చేసే ప్రయాణాలు విజయవంతంగా ముగుస్తాయి.

శ్రీ గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్:

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్

జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్


గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్

ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వత్ర విజయీ భవేత్

విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః


సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే

బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి యాత్రాయాం సిద్ధిరేవ చ

ఇతి శ్రీ గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్. 

గరుడ ద్వాదశ నామాలు :

1.సుపర్ణ - మంచి రెక్కలు గలవాడు.

2. వైనతేయ - వినతాదేవికి పుట్టినవాడు.

3. నాగారి - నాగులకు శత్రువు.

4. నాగభీషణ - నాగులకు విపరీతమైన భయాన్ని కలిగించేవాడు.

5. జితాంతకుడు - మరణాన్ని కూడా జయించగలవాడు.

6. విషారి - విషాన్ని హరించువాడు.

7. అజిత్ - జయించడానికి సాధ్యంకానివాడు.

8. విశ్వరూపి - సాక్షాత్తు విష్ణువుని పోలినవాడు.

9. గరుత్మాన్ - మహా శక్తిమంతుడు.

10. ఖగశ్రేష్ఠ - పక్షులలో గొప్పవాడు.

11. తర్కషే- గరుత్మంతుడి మరొక పేరు.

12. కస్యప నందన - కస్యప ప్రజాపతి కుమారుడు.

Tags: శ్రీ గరుడ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం, గరుత్మంతుడు, Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram, Garuthmanthudu, Garukmanthudu Dwadasa Namalu, Garukmanthudu Dwadasa Namalu Telugu, Vishnu Stotram

Comments